Z przyjemnością informujemy, że wraz z lutową aktualizacją LEX Ochrona Zdrowia przygotowaliśmy dla Państwa m.in. 23 nowe komentarze praktyczne, udzieliliśmy odpowiedzi na 58 nowych pytań, a także opublikowaliśmy 12 pism urzędowych oraz dodaliśmy 131 bieżących newsów z rynku ochrony zdrowia.
W lutowej aktualizacji gorąco polecamy kolejne materiały poświęcone tematyce odbywania szkolenia specjalizacyjnego lekarzy (komentarz Agnieszki Sieńko Umowa na dyżury medyczne z lekarzem odbywającym szkolenie specjalizacyjne). Zwróciliśmy również uwagę na zmiany dotyczące uznawania w Unii Europejskiej kwalifikacji zawodowych lekarzy i pielęgniarek (komentarz Iwony Kaczorowskiej-Kossowskiej Unia Europejska liberalizuje przepisy dotyczące uznawania kwalifikacji zawodowych lekarzy, pielęgniarek i farmaceutów).
Ponadto publikujemy komentarze praktyczne do projektowanych i wchodzących w życie zarządzeń Prezesa NFZ pozwalające na przygotowanie się do zmian w zakresie zawierania i realizacji umów z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Na bieżąco śledzimy i komentujemy także projekty aktów wykonawczych do ustawy o działalności leczniczej, śledzimy zmiany w koszyku świadczeń gwarantowanych oraz publikujemy najnowsze zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące kontraktowania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

W tym miesiącu nasi Eksperci udzielili odpowiedzi na tak nurtujące pytania, jak m.in.:
1. Jakie drobne procedury zabiegowe i w jakich poradniach będą mogły być wykonywane pozaszpitalnie w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w świetle kontraktu z NFZ?
2. Jaki dokument musi posiadać lekarz specjalista chirurgii ogólnej z rozpoczętą specjalizacją z chirurgii onkologicznej, aby mógł samodzielnie wykonywać badanie usg piersi?
3. Czy dopuszczalny jest zakup leków przez szpital po cenie 5 zł, to jest za cenę niższą niż cena urzędowa leku?
4. Czy SP ZOZ jest zobowiązany do udzielenia informacji nt. wyjazdu integracyjno-szkoleniowego na wniosek osoby fizycznej, która powołuje się na art 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej?
5. Czy SP ZOZ może przedłużyć z lekarzem umowę zlecenia na 2014 rok, jeżeli jest wiadome, że osiągnie on wynagrodzenie z zawartej umowy powyżej 14 000 euro?
6. Czy wymagana jest zgoda matki na szczepienie noworodka (zgodnie z PSO) w oddziale noworodkowym?
7. Jaka norma czasu pracy obowiązuje opiekuna medycznego?
8. Czy na żądanie wykonawcy, który nie został wybrany w postępowaniu, szpital musi umożliwić weryfikację dokonanych dostaw realizowanych przez wybranego wykonawcę?
9. Czy lekarze zatrudnieni w szpitalu mają obowiązek udzielenia pomocy pacjentowi w przypadku nagłego zdarzenia mającego miejsce w pobliżu szpitala?

Z przyjemnością informujemy, że wraz ze styczniową aktualizacją LEX Ochrona Zdrowia przygotowaliśmy dla Państwa m.in. 22 nowe komentarze praktyczne, udzieliliśmy odpowiedzi na 53 nowe pytania, a także opublikowaliśmy 13 pism urzędowych oraz dodaliśmy 122 bieżące newsy z rynku ochrony zdrowia.
W grudniowej aktualizacji gorąco polecamy kolejne materiały poświęcone tematyce ubezpieczeń w podmiotach leczniczych (komentarz Małgorzaty Paszkowskiej Ubezpieczenia w podmiocie leczniczym.- współpraca z brokerem ubezpieczeniowym). Zwróciliśmy również uwagę na wciąż aktualny problem transgranicznej opieki zdrowotnej (komentarz Macieja Łokaja Transgraniczna opieka zdrowotna – korzyści i wyzwania dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą).
Ponadto publikujemy komentarze praktyczne do projektowanych i wchodzących w życie zarządzeń Prezesa NFZ pozwalające na przygotowanie się do zmian w zakresie zawierania i realizacji umów z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Na bieżąco śledzimy i komentujemy także projekty aktów wykonawczych do ustawy o działalności leczniczej, śledzimy zmiany w ustawie o refundacji leków oraz publikujemy najnowsze zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące kontraktowania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

W tym miesiącu nasi Eksperci udzielili odpowiedzi na tak nurtujące pytania, jak m.in.:
1. Czy pacjent powinien złożyć podpis potwierdzający wykonanie zabiegu, jeśli z własnej winy nie stawił się na wyznaczoną godzinę zabiegu rehabilitacji leczniczej?
2. Czy transport pacjenta do ZOL, który oddalony jest od placówki podstawowej opieki zdrowotnej o 90 km, można zakwalifikować do transportu dalekiego w POZ?
3. Czy osoba, która ukończyła studia magisterskie na kierunku filologia polska w specjalności logopedia nauczycielska, może być zatrudniona w SP ZOZ-ie na stanowisku logopedy?
4. Czy praca na stanowisku pielęgniarki w poradni przeciwgruźliczej przed 2000 r. była pracą w warunkach szczególnych?
5. Czy oddział NFZ może przydzielać zakresy numeryczne recept przyporządkowane bezpośrednio do lekarzy uprawnionych zatrudnionych u świadczeniodawcy zamiast zakresu numerów dla świadczeniodawcy?
6. Czy ordynator może być zatrudniony na podstawie umowy cywilnoprawnej?
7. Czy przepisy dotyczące prowadzenia dokumentacji medycznej w zakresie szczepień odnoszą się również do szczepień zalecanych?
8. Czy w dziale sal operacyjnych oraz dziale anestezjologii i intensywnej terapii możliwe jest wprowadzenie zadaniowego czasu pracy?
9. Czy pielęgniarka zatrudniona w domu pomocy społecznej może wykonywać iniekcje zlecone przez lekarza POZ, czy też powinna to zrobić pielęgniarka POZ?
10. Czy jest naruszeniem praw pacjenta żądanie podpisu pod oświadczeniem, "Oświadczam, że nie korzystam z rehabilitacji refundowanej przez NFZ w innej placówce w tym samym czasie"?

Z przyjemnością informujemy, że wraz z grudniową aktualizacją Serwisu Prawo i Zdrowie przygotowaliśmy dla Państwa m.in. 14 nowych komentarzy praktycznych, udzieliliśmy odpowiedzi na 54 nowe pytania, a także opublikowaliśmy 11 pism urzędowych oraz dodaliśmy 140 bieżących newsów z rynku ochrony zdrowia.
W grudniowej aktualizacji gorąco polecamy kolejne materiały poświęcone tematyce warunków kontraktowania umów z Narodowym Funduszem Zdrowia (komentarz Artura Paszkowskiego Oferta w umowach z NFZ - na przykładzie AOS oraz Oferta w umowach z NFZ - na przykładzie leczenia szpitalnego (chirurgia ogólna)). Zwróciliśmy również uwagę na zawsze aktualny problem udostępniania dokumentacji medycznej (komentarz Iwony Kaczorowskiej-Kossowskiej Wydanie pacjentowi oryginału dokumentacji medycznej – kontrowersje wokół prawa pacjenta i prawa świadczeniodawcy).
Ponadto publikujemy komentarze praktyczne do projektowanych i wchodzących w życie zarządzeń Prezesa NFZ pozwalające na przygotowanie się do zmian w zakresie zawierania i realizacji umów z Narodowym Funduszem Zdrowia. W tym miesiącu opublikowaliśmy komentarze dotyczące projektów min. ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień oraz rehabilitacji leczniczej.
Na bieżąco śledzimy i komentujemy także projekty aktów wykonawczych do ustawy o działalności leczniczej, śledzimy zmiany w ustawie o refundacji leków oraz publikujemy najnowsze zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące kontraktowania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

W tym miesiącu nasi Eksperci udzielili odpowiedzi na tak nurtujące pytania, jak m.in.:
1. Co powinno stać się z numerem dokumentacji medycznej (np. historii choroby), jeśli hospitalizacja zostanie anulowana?
2. Jak należy postąpić z kartą szczepień założoną osobie dorosłej w celu dokumentowania wykonanych szczepień zalecanych w przypadku gdy zmienia ona lekarza - świadczeniodawcę?
3. Czy podmiot leczniczy może już przygotować i ogłosić własną ofertę udzielania świadczeń w ramach tzw. opieki transgranicznej?
4. Czy błędnym jest wpisanie w polu określającym dane dotyczące pacjenta, na recepcie, adresu zameldowania zamiast zamieszkania?
5. Czy lekarz medycyny pracy w zaświadczeniu lekarskim powinien określić datę następnego badania okresowego poprzez podanie pełnej daty czy może określić jedynie miesiąc?
6. Czy na podstawie przesłanki, jaką jest trwający spór sądowy pomiędzy oferentem a podmiotem leczniczym, można odrzucić jego ofertę do zawarcia umowy na świadczenie usług zdrowotnych?
7. Jak prawidłowo powinno być nazwane stanowisko pracownika zatrudnionego w zespołach wyjazdowych ratownictwa medycznego, który pełni obowiązki ratownika medycznego, a równocześnie jest kierowcą?
8. Czy kamienie/złogi żółciowe po operacji pęcherzyka żółciowego można oddać pacjentowi jeżeli pacjent tego chce?
9. Czy pogotowie ratunkowe otrzymując zlecenie na transport lotniczy pacjenta, w przypadku gdy ten transport lotniczy nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od pogotowia (np. pogoda), ma obowiązek odwieźć pacjenta do najbliższej placówki medycznej czy do placówki zlecającej przewóz tegoż pacjenta?
10. Jak będzie wyglądała sprawa podpisu pacjenta po wprowadzeniu elektronicznej dokumentacji medycznej?

Z przyjemnością informujemy, że wraz z listopadową aktualizacją Lex Ochrona Zdrowia przygotowaliśmy dla Państwa m.in. 50 nowych analiz prawnych dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, 16 nowych komentarzy praktycznych, udzieliliśmy odpowiedzi na 71 nowych pytań, a także opublikowaliśmy 20 pism urzędowych oraz dodaliśmy 182 bieżące newsy z rynku ochrony zdrowia.
W listopadowej aktualizacji gorąco polecamy kolejne materiały poświęcone tematyce implementacji do prawa polskiego przepisów o trangranicznej opiece zdrowotnej (komentarz mec. Macieja Łokaja Opieka transgraniczna w świetle projektu nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych). Zwróciliśmy również uwagę na problem określania referncyjności szpitali wobec uchylenia przedmiotowego rozporządzenia (komentarz Artura Paszkowskiego Poziomy referencyjności zdrowotnych świadczeń szpitalnych). W bieżącej aktualizacji opublikowaliśmy również wzory dokumentów do zastosowania w postępowaniu odwoławczym przed NFZ.
Ponadto publikujemy komentarze praktyczne do projektowanych i wchodzących w życie zarządzeń Prezesa NFZ pozwalające na przygotowanie się do zmian w zakresie zawierania i realizacji umów z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Na bieżąco śledzimy i komentujemy także projekty aktów wykonawczych do ustawy o działalności leczniczej, śledzimy zmiany w ustawie o refundacji leków oraz publikujemy najnowsze zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące kontraktowania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

W tym miesiącu nasi Eksperci udzielili odpowiedzi na tak nurtujące pytania, jak m.in.:
1. Czy kontrolerzy mogą przystąpić do kontroli, jeżeli powiadomili sekretariat o dacie kontroli w sytuacji gdy kierownik przebywa w delegacji, a kontrolerzy chcą przystąpić do kontroli w dniu kiedy kierownik przebywa na delegacji?
2. Czy lekarz prowadzący indywidualną praktyką lekarską ma obowiązek udostępnić w przypadku zgłoszenia roszczeń swoją polisę ubezpieczeniową (pełnomocnik - adwokat poszkodowanego wystąpił z takim wnioskiem)?
3. Czy podmiot leczniczy może pobierać opłaty za wyrażenie zgody na spotkanie lekarza z przedstawicielem reklamującym produkty lecznicze?
4. W jaki sposób należy ustalić wysokość opłat za poszczególne procedury medyczne w SP ZOZ-ie w związku z transgraniczną opieką zdrowotną?
5. Czy babcia może odebrać dziecko ze szpitala na podstawie upoważnienia wysłanego faksem?
6. Czy i jak często potrzeba legalizować wagi lekarskie oraz aparaty do mierzenia ciśnienia?
7. Czy lekarz, który posiada już specjalizację może odbyć drugą specjalizację lub podspecjalizację w ramach etatu rezydenckiego?
8. Na jakim stanowisku powinno się zatrudnić jedynego farmaceutę pracującego w dziale farmacji?
9. Czy zgodne z prawem jest podwyższenie wynagrodzenia według kryterium posiadanej specjalizacji?
10. Czy zaświadczenie lekarskie związane z ubieganiem się świadczeniobiorcy o dofinansowanie z PFRON wydawane jest pacjentowi nieodpłatnie?

Z przyjemnością informujemy, że wraz z październikową aktualizacją LEX OCHRONA ZDROWIA przygotowaliśmy dla Państwa m.in. 14 nowych komentarzy praktycznych, udzieliliśmy odpowiedzi na 45 nowych pytań, a także opublikowaliśmy 16 pism urzędowych oraz dodaliśmy 138 bieżących newsów z rynku ochrony zdrowia.
W październikowej aktualizacji gorąco polecamy kolejne materiały poświęcone zagadnieniom związanym z udzielaniem świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (komentarz mec. Macieja Łokaja Zasady i warunki realizacji programów lekowych oraz komentarz Artura Paszkowskiego Nadwykonania). Zwróciliśmy również uwagę na długo oczekiwany projekt ustawy o ratownikach medycznych (komentarz Katarzyny Lenczowskiej - Soboń Projekt ustawy o ratownikach medycznych. W bieżącej aktualizacji opublikowaliśmy również wzory dokumentów do zastosowania w postępowaniu odwoławczym przed NFZ.
Ponadto publikujemy komentarze praktyczne do projektowanych i wchodzących w życie zarządzeń Prezesa NFZ pozwalające na przygotowanie się do zmian w zakresie zawierania i realizacji umów z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Na bieżąco śledzimy i komentujemy także projekty aktów wykonawczych do ustawy o działalności leczniczej, śledzimy zmiany w ustawie o refundacji leków oraz publikujemy najnowsze zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące kontraktowania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

W tym miesiącu nasi Eksperci udzielili odpowiedzi na tak nurtujące pytania, jak m.in.:
1. Czy lekarz konkretnego oddziału (np. kardiologicznego) może wystawić skierowanie do szpitala (hospitalizacja), do tego właśnie oddziału?
2. Jak wygląda kwestia odpłatności za pobyt pacjenta w zakładzie opiekuńczo-leczniczym?
3. Jakie działania powinien podjąć szpital w przypadku zalania archiwum zakładowego i zniszczenia dokumentacji medycznej?
4. Jakie warunki musi spełnić podmiot, aby mógł zakontraktować usługi z zakresu transportu sanitarnego?
5. Czy w szpitalu, w którym funkcjonuje apteka szpitalna wszystkie usługi farmaceutyczne muszą być wykonywane przez aptekę, czy też niektóre usługi jak np. sporządzanie produktów radiofarmaceutycznych, leków cytostatycznych, leków do żywienia pozajelitowego, mogą odbywać się poza nią?
6. Czy lekarz może założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z osobą niebędącą lekarzem i prowadzić działalność leczniczą w ramach zawiązanej spółki?
7. Jakie czynności powinny być wykonywane w pokoju przygotowawczym pielęgniarskim?
8. Jakie postępowanie powinien wdrożyć szpital w przypadku, kiedy pacjent zostawi rzeczy w depozycie szpitala i ich nie odbiera?
9. W jakim trybie można dokonać zmian w programie dostosowawczym SP ZOZ-u w zakresie zmiany daty dostosowania komórki organizacyjnej?
10. Jakie wymogi (personel, sprzęt, lokalizacja) należy spełnić, aby w ramach umowy z NFZ w poradni kardiologicznej można było wykonywać próby wysiłkowe EKG?