Z przyjemnością informujemy, że wraz z lipcową aktualizacją LEX Ochrona Zdrowia przygotowaliśmy dla Państwa m.in. 11 nowych komentarzy praktycznych, udzieliliśmy odpowiedzi na 56 nowych pytań, a także opublikowaliśmy 15 pism urzędowych oraz dodaliśmy ponad 140 bieżących newsów z rynku ochrony zdrowia.
W lipcowej aktualizacji gorąco polecamy materiały poświęcone funkcjonowaniu podmiotów leczniczych i udzielania przez nie świadczeń (komentarz Iwony Kaczorowskiej-Kossowskiej Przeglądy budynków przeznaczonych do prowadzenia działalności leczniczej), a także materiały opisujące zmiany, które wprowadziła nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w (komentarz Agnieszki Pietraszewskiej-Machety Leczenie dzieci w AOS bez skierowania - nowelizacja ustawy o świadczeniach oraz komentarz Artura Paszkowskiego Lekarz POZ i deklaracje wyboru w nowelizacji ustawy o świadczeniach).
W tym miesiącu do programu dołączyliśmy również studium przypadku "Rozbudowa budynku szpitalnego wraz z montażem windy – prognoza sprawozdań finansowych" .
Ponadto publikujemy komentarze praktyczne do projektowanych i wchodzących w życie zarządzeń Prezesa NFZ pozwalające na przygotowanie się do zmian w zakresie zawierania i realizacji umów z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Na bieżąco śledzimy i komentujemy także projekty aktów wykonawczych do ustawy o działalności leczniczej, śledzimy zmiany w koszyku świadczeń gwarantowanych oraz publikujemy najnowsze zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące kontraktowania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

W tym miesiącu nasi Eksperci udzielili odpowiedzi na tak nurtujące pytania, jak m.in.:
1. Jakie sankcje grożą aptece szpitalnej za niewykonanie wezwania wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego?
2. Czy lekarz poz może pobrać opłatę za wystawienie zaświadczenia lekarskiego dotyczącego braku przeciwwskazań do podjęcia kształcenia nieobowiązkowego?
3. Czy kurator sądowy ma prawo do dokumentacji medycznej?
4. Jak wygląda odpowiedzialność ordynatora oddziału (umowa o pracę) za wszelkie czynności podejmowane przez lekarzy w tym oddziale, którzy świadczą usługę w ramach umowy cywilnoprawnej?
5. Czy podmiot leczniczy w ramach dziennego oddziału psychiatrycznego ambulatoryjnego (nie w ramach szpitala) ma obowiązek zagwarantować pacjentom leki i posiłek?
6. Jak prawidłowo ustalić podstawę nagrody jubileuszowej dla lekarza pełniącego dyżury zakładowe?
7. Co należy zrobić z depozytem rzeczy nieprzytomnego pacjenta w sytuacji kontynuacji jego leczenia w innym podmiocie leczniczym?
8. Czy dopuszczalne jest wpisanie nowego pacjenta na listę oczekujących na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w miejsce pacjenta, który zrezygnował z udzielenia świadczenia?
9. Jakich informacji można udzielić osobie bliskiej pacjenta w przypadku gdy pacjent jest nieprzytomny i nie udzielił wcześniej upoważnienia do dostępu do dokumentacji medycznej?
10. Czy zasadne jest naliczanie przez podmiot leczniczy SP ZOZ podatku VAT za sporządzenie kserokopii dokumentacji medycznej?

Z przyjemnością informujemy, że wraz z czerwcową aktualizacją LEX Ochrona Zdrowia przygotowaliśmy dla Państwa m.in. 15 nowych komentarzy praktycznych, udzieliliśmy odpowiedzi na 65 nowych pytań, a także opublikowaliśmy 20 pism urzędowych oraz dodaliśmy ponad 180 bieżących newsów z rynku ochrony zdrowia.
W czerwcowej aktualizacji gorąco polecamy materiały poświęcone funkcjonowaniu podmiotów leczniczych i udzielania przez nie świadczeń (komentarz Iwony Kaczorowskiej-Kossowskiej Dopłaty do świadczeń gwarantowanych - w czym tkwi problem? oraz komentarz Tomasza Karkowskiego Praca tymczasowa jako elastyczna forma zatrudnienia pielęgniarek).
W tym miesiącu do programu dołączyliśmy również studium przypadku "Rozbudowa budynku szpitalnego wraz z montażem windy – ocena efektywności finansowej projektów ubiegających się o dotacje unijne na modernizację obiektów infrastruktury ochrony zdrowia" .
Ponadto publikujemy komentarze praktyczne do projektowanych i wchodzących w życie zarządzeń Prezesa NFZ pozwalające na przygotowanie się do zmian w zakresie zawierania i realizacji umów z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Na bieżąco śledzimy i komentujemy także projekty aktów wykonawczych do ustawy o działalności leczniczej, śledzimy zmiany w koszyku świadczeń gwarantowanych oraz publikujemy najnowsze zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące kontraktowania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

W tym miesiącu nasi Eksperci udzielili odpowiedzi na tak nurtujące pytania, jak m.in.:
1. Czy indywidualna praktyka pielęgniarska może zatrudnić lekarza jako podwykonawcę usług?
2. Czy pielęgniarki mogą pracować w ruchomym czasie pracy?
3. Jakiego rodzaju dokumentówy ma prawo żądać pracodawca zatrudniając lekarza lub pielęgniarkę na podstawie umowy cywilnoprawnej?
4. Jak rozliczyć pobyt pacjenta z ośrodka rehabilitacyjnego na SOR?
5. Jaka jest procedura likwidacji praktyki lekarskiej?
6. Jak należy obliczyć wynagrodzenie za dyżur pełniony w dniu wolnym za święto przypadające w sobotę?
7. Czy prawnie dopuszczalne jest udostępnienie dokumentacji medycznej zmarłej pacjentki upoważnionej przez syna osobie trzeciej legitymującej się pełnomocnictwem notarialnym udzielonym przez syna do „pobrania dokumentacji medycznej” zmarłej pacjentki?
8. Jakie są skutki / sankcje zgłoszenia polisy ubezpieczeniowej podmiotu leczniczego (spółki partnerskiej) po czasie?
9. Czy pielęgniarka zatrudniona w podmiocie leczniczym będącym przedsiębiorcą, która została zakażona przez pacjenta chorobą zakaźną musi zostać przyjęta do szpitala zakaźnego na podstawie zasad ogólnych dla pacjentów (odprowadzane są składki zdrowotne za pielęgniarkę do ZUS) czy tylko na podstawie umowy podmiotu leczniczego ze szpitalem zakaźnym?
10 Jakie maksymalne wynagrodzenie przysługuje dyrektorowi SP ZOZ-u?

Z przyjemnością informujemy, że wraz z majową aktualizacją LEX Ochrona Zdrowia przygotowaliśmy dla Państwa m.in. 13 nowych komentarzy praktycznych, udzieliliśmy odpowiedzi na 62 nowe pytania, a także opublikowaliśmy 15 pism urzędowych oraz dodaliśmy 190 bieżących newsów z rynku ochrony zdrowia.
W majowej aktualizacji gorąco polecamy materiały poświęcone zmianom jakie czekają podmioty lecznicze (komentarz Joanny Kalety Zmiana normy czasu pracy niektórych pracowników podmiotów leczniczych od 2 lipca 2014 r. oraz komentarz Macieja Łokaja Założenia do projektu zmian przepisów dotyczących dokumentacji medycznej w podmiotach wykonujących działalność leczniczą).
W tym miesiącu do programu dołączyliśmy również kalkulator urlopowy pozwalający na wyliczenie wymiaru urlopu przysługującego pracownikowi podmiotu leczniczego.
Ponadto publikujemy komentarze praktyczne do projektowanych i wchodzących w życie zarządzeń Prezesa NFZ pozwalające na przygotowanie się do zmian w zakresie zawierania i realizacji umów z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Na bieżąco śledzimy i komentujemy także projekty aktów wykonawczych do ustawy o działalności leczniczej, śledzimy zmiany w koszyku świadczeń gwarantowanych oraz publikujemy najnowsze zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące kontraktowania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

W tym miesiącu nasi Eksperci udzielili odpowiedzi na tak nurtujące pytania, jak m.in.:
1. Czy sanepid może mieć wgląd do dokumentacji medycznej pacjentów?
2. Czy technik rtg po zmianie przepisów ustawy o działalności leczniczej od lipca 2014 r. będzie mógł mieć przedłużony wymiar dobowy pracy do 12 godzin?
3. Czy opiekunowie dziecka mogą wyrazić zgodę na zabieg podwyższonego ryzyka?
4. Jak długo ważne jest skierowanie do poradni ortopedycznej?
5. Czy szpital może zlecić zewnętrznej firmie przechowalniczej (wyłonionej w przetargu) przechowywanie, archiwizację i brakowanie dokumentacji medycznej pacjentów leczonych w swojej placówce?
6. Czy importer może wystawić deklarację zgodności na wyrób medyczny?
7. Jakie są sankcje dla kierownika podmiotu leczniczego za nie ustalenie minimalnych norm zatrudnienia w terminie 1 kwietnia 2014 r.?
8. Czy samochodem prywatnym można przewozić materiały do badań diagnostycznych z punktu pobrań do laboratorium diagnostycznego?
9. Czy w podmiotach leczniczych można wprowadzić ruchomy czas pracy?
10. Czy pacjentowi, który wyraził zgodę na użycie podanych przez niego środków łączności (e-mail, telefon) można przekazać propozycję innych świadczeń opieki zdrowotnej z wykorzystaniem wiedzy pochodzącej również z dokumentacji medycznej?

Z przyjemnością informujemy, że wraz z kwietniową aktualizacją LEX Ochrona Zdrowia przygotowaliśmy dla Państwa m.in. 9 nowych komentarzy praktycznych, udzieliliśmy odpowiedzi na 64 nowe pytania, a także opublikowaliśmy 16 pism urzędowych oraz dodaliśmy 171 bieżących newsów z rynku ochrony zdrowia.
W kwietniowej aktualizacji gorąco polecamy materiały poświęcone zmianie zakresu działalności podmiotu leczniczego (komentarz mec. Macieja Łokaja Proces rozszerzania i ograniczania zakresu działalności podmiotu leczniczego). Zwróciliśmy również uwagę na wciąż aktualny problem rozliczania informatyzacji służby zdrowia (komentarz mec. Agnieszki Sieńko E-zwolnienia lekarskie – korzyści czy nowe obowiązki dla pracodawców).
W tym miesiącu do programu dołączyliśmy również linię orzeczniczą dotyczącą zakresu udostępnienia stronie akt sprawy w postępowaniu zainicjowanym odwołaniem od rozstrzygnięcia konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych przez NFZ. Linia orzecznicza jest zbiorem poglądów sądów administracyjnych na powyższą kwestię.
Ponadto publikujemy komentarze praktyczne do projektowanych i wchodzących w życie zarządzeń Prezesa NFZ pozwalające na przygotowanie się do zmian w zakresie zawierania i realizacji umów z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Na bieżąco śledzimy i komentujemy także projekty aktów wykonawczych do ustawy o działalności leczniczej, śledzimy zmiany w koszyku świadczeń gwarantowanych oraz publikujemy najnowsze zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące kontraktowania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

W tym miesiącu nasi Eksperci udzielili odpowiedzi na tak nurtujące pytania, jak m.in.:
1. Czy apteka szpitalna może sprzedawać innym podmiotom leczniczym wyroby medyczne (materiały opatrunkowe)?
2. Czy państwowy powiatowy inspektor sanitarny może żądać od szpitala udostępnienia danych osobowych pacjenta, u którego stwierdzono bądź jest podejrzenie obecności środków odurzających, psychotropowych czy środków zastępczych tzw. dopalaczy?
3. Czy różnicowanie wynagrodzenia pielęgniarki ze względu na posiadane wykształcenie może być uznane za dyskryminację?
4. Czy w poradni endokrynologicznej może być zatrudniony wyłącznie lekarz specjalista?
5. Czy do pozwu o zwrot kosztów leczenia można dołączyć kartę informacyjną z SOR-u i wyniki badań na dowód przeprowadzonych procedur i wiązanych z tym kosztów?
6. Czy rozpoznanie choroby musi być podane w języku polskim?
7. Kto powinien wyrazić zgodę na leczenie szpitalne lub ewentualne zabiegi podwyższonego ryzyka dziecka umieszczonego w placówce opiekuńczej?
8. Czy lekarz może pobrać opłatę za wydanie odpisu z kopii druku ZUS ZLA po zagubieniu jej przez pacjenta?
9. Czy dozwolona jest praktyka wpisywania danych osobowych pacjenta na kroplówkach?
10. Jaka jest podstawa prawna autoryzowania wyników badań przez diagnostę laboratoryjnego poza godzinami pracy (w domu)?

Z przyjemnością informujemy, że wraz z marcową aktualizacją LEX Ochrona Zdrowia przygotowaliśmy dla Państwa m.in. 8 nowych komentarzy praktycznych, udzieliliśmy odpowiedzi na 44 nowe pytania, a także opublikowaliśmy 11 pism urzędowych oraz dodaliśmy 176 bieżących newsów z rynku ochrony zdrowia.
W marcowej aktualizacji gorąco polecamy materiały poświęcone tematyce kontroli podmiotów leczniczych (komentarz Macieja Łokaja Kontrola podmiotu leczniczego – zakres i praktyka). Zwróciliśmy również uwagę na wciąż aktualny problem rozliczania dyżurów medycznych (komentarz Kacpra Tybuszewskiego Obliczenie wynagrodzenia za czas dyżuru medycznego odbywanego bezpośrednio po pracy zakończonej w podstawowym czasie).
Ponadto publikujemy komentarze praktyczne do projektowanych i wchodzących w życie zarządzeń Prezesa NFZ pozwalające na przygotowanie się do zmian w zakresie zawierania i realizacji umów z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Na bieżąco śledzimy i komentujemy także projekty aktów wykonawczych do ustawy o działalności leczniczej, śledzimy zmiany w koszyku świadczeń gwarantowanych oraz publikujemy najnowsze zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące kontraktowania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

W tym miesiącu nasi Eksperci udzielili odpowiedzi na tak nurtujące pytania, jak m.in.:
1. Czy lekarz ma obowiązek wpisać w dokumentacji medycznej informacje dotyczące stanu trzeźwości pacjenta w chwili wypadku?
2. Czy w podmiocie leczniczym (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) zgromadzenie wspólników/wspólnicy mają dostęp do dokumentacji medycznej pacjentów bez ich zgody?
3. Czy podmiot leczniczy może dokonać sprzedaży starego sprzętu medycznego (bez aktualnych certyfikatów) w przetargu i czy wobec tegoż podmiotu ma zastosowanie obowiązująca ustawa o wyrobach medycznych?
4. Czy dyrektor SP ZOZ-u może ponieść odpowiedzialność za wykonane przez podmiot leczniczy "nadwykonania" ponad kwotę zobowiązania wynikającego z zawartej z NFZ umowy na realizację świadczeń w zakresie rehabilitacji leczniczej - niebędących świadczeniami udzielonymi w trybie nagłym czy ratującym życie?
5. Czy SP ZOZ jest zobowiązany do udostępnienia statystyk wynikających z działalności podmiotu leczniczego na podstawie wniosku skierowanego np. przez studenta piszącego pracę dyplomową?
6. Kto może uczestniczyć w obchodzie lekarskim (tzw. wizycie lekarskiej) w oddziale szpitalnym?
7. Czy NFZ może nie wyrazić zgody na przedstawiony mu harmonogram urlopów podmiotu udzielającego świadczeń z zakresu AOS na postawie umowy z Funduszem?
8. Jakimi kryteriami powinien się kierować lekarz kwalifikujący do przyjęcia pacjenta do ośrodka rehabilitacji dziennej dla dzieci ustalając zakres rodzajowy i ilościowy świadczeń oraz częstotliwość ich udzielania, po decyzji o tym, że pacjent spełnia kryteria przyjęcia do ośrodka?
9. Czy zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej należy informować podmiot gospodarczy o zamiarze wszczęcia kontroli w przypadku, gdy podmiot złożył wniosek o przeprowadzenie kontroli w celu wydania opinii sanitarnej?