Z przyjemnością informujemy, że wraz ze styczniową aktualizacją LEX Ochrona Zdrowia przygotowaliśmy dla Państwa m.in. 16 nowych komentarzy praktycznych, udzieliliśmy odpowiedzi na 59 nowych pytań, a także opublikowaliśmy 12 pism urzędowych oraz dodaliśmy ponad 80 bieżących newsów z rynku ochrony zdrowia.
W styczniowej aktualizacji gorąco polecamy materiały poświęcone zmianom w ochronie zdrowia od stycznia 2015 r. wprowadzonym przez tzw. pakiet onkologiczny i kolejkowy (komentarz Artura Paszkowskiego Zmiany w systemie ochrony zdrowia od 1 stycznia 2015 r.) oraz poświęcone kontroli świadczeniodawców przez Narodowy Fundusz Zdrowia (komentarz Agnieszki Pietraszewskiej-Macheta Praktyczne aspekty kontroli świadczeniodawców prowadzonej przez Narodowy Fundusz Zdrowia).
Ponadto publikujemy komentarze praktyczne do projektowanych i wchodzących w życie zarządzeń Prezesa NFZ pozwalające na przygotowanie się do zmian w zakresie zawierania i realizacji umów z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Na bieżąco śledzimy i komentujemy także projekty aktów prawnych, w tym projekt ustawy o leczeniu niepłodności, śledzimy zmiany w koszyku świadczeń gwarantowanych oraz publikujemy najnowsze zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

W tym miesiącu nasi Eksperci udzielili odpowiedzi na tak nurtujące pytania, jak m.in.:
1. W jaki sposób można zweryfikować osobę, która przesyła wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej pocztą lub składa go w formie elektronicznej?
2. Czy pacjent bez wiedzy i zgody lekarza może nagrać przebieg wizyty lekarskiej (nagranie głosowe/video)?
3. Czy od 1 stycznia 2015 r. potrzebne będzie skierowanie dla pacjenta do poradni dermatologicznej, w której leczy się od kilku lat na chorobę przewlekłą i poradni okulistycznej, w której również leczy się od kilku lat?
4. Czy kobiecie do porodu, w przypadku konieczności transportu do innego szpitala, musi asystować położna, czy wystarczy asysta ratownika medycznego?
5. Czy lekarz może wydać rodzinie pacjenta zaświadczenie o stanie zdrowia pacjenta, jeśli ta chce wystąpić do sądu z wnioskiem o ubezwłasnowolnienie?
6. Czy można wykorzystać dane medyczne pozbawione nazwisk i danych umożliwiających identyfikację pacjenta do celów naukowych pomimo sprzeciwu pacjenta?
7. Jeżeli świadczeniodawca posiada kilka oddziałów lub poradni, to czy leczenie pacjenta w różnych poradniach traktować należy jako kontynuację leczenia?
8. Jak w świetle obowiązujących przepisów powinien postępować świadczeniodawca realizujący umowę w zakresie rehabilitacji ambulatoryjnej z wpływającymi skierowaniami „pilnymi”?
9. Czy można odmówić lekarzowi odbywania specjalizacji w podmiocie leczniczym?
10. Czy okręgowa izba pielęgniarek i położnych jest uprawniona do uzyskania informacji, czy konkretna pielęgniarka zatrudniona jest u danego pracodawcy?

Z przyjemnością informujemy, że wraz z grudniową aktualizacją Serwisu LEX Ochrona Zdrowia przygotowaliśmy dla Państwa m.in. 14 nowych komentarzy praktycznych, udzieliliśmy odpowiedzi na 61 nowych pytań, a także opublikowaliśmy 14 pism urzędowych oraz dodaliśmy ponad 100 bieżących newsów z rynku ochrony zdrowia.
W grudniowej aktualizacji gorąco polecamy materiały poświęcone instalacji monitoringu w podmiotach wykonujących działalność leczniczą (komentarz Iwony Kaczorowskiej-Kossowskiej Monitoring w podmiotach wykonujących działalność leczniczą - bezpieczeństwo pacjentów i lekarzy, czy ingerencja w ich prawa?) oraz nowym przepisom dotyczącym recept zaocznych (komentarz Krzysztofa Urbana i Ewy Warmińskiej Wizyty recepturowe i recepty zaoczne od 1 stycznia 2015 r.).
Ponadto publikujemy komentarze praktyczne do projektowanych i wchodzących w życie zarządzeń Prezesa NFZ pozwalające na przygotowanie się do zmian w zakresie zawierania i realizacji umów z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Na bieżąco śledzimy i komentujemy także projekty aktów prawnych, śledzimy zmiany w koszyku świadczeń gwarantowanych oraz publikujemy najnowsze zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

W tym miesiącu nasi Eksperci udzielili odpowiedzi na tak nurtujące pytania, jak m.in.:
1. Czy potrzebne jest skierowanie do poradni gruźlicy i chorób płuc?
2. Czy wszystkie pracownie wykonujące badania psychologiczne lub lekarskie kierowców i kandydatów na kierowców zobowiązane są do stosowania opłat określonych w nowych rozporządzeniach?
3. Czy pacjenci zakładu leczniczo-opiekuńczego powinni być zaopatrywani w znaki identyfikacyjne?
4. Czy jeżeli lekarz przy przyspieszonym badaniu kwalifikacyjnym uzna, że nie ma podstaw do rehabilitacji szpitalnej pilnej w przypadku osoby z legitymacją kombatanta, to pacjent taki powinien zostać wpisany na listę osób oczekujących?
5. Co powinna zawierać treść pieczątki nagłówkowej z poradni oddziału szpitalnego i pracowni?
6. Czy podmiot tworzący samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej może zobligować kierownika tego SP ZOZ-u do modernizacji, ewentualnie budowy budynku przeznaczonego na udzielanie świadczeń zdrowotnych?
7. Kto może odebrać ze szpitala niepełnoletniego pacjenta, jeśli oboje lub jeden z rodziców ma ograniczoną władzę rodzicielską?
8. Czy dokumentację medyczną przyjętego do szpitala pacjenta z utratą przytomności należy uzupełnić o podpis wyrażający zgodę na hospitalizację, gdy jego stan ulegnie poprawie?
9. Czy pacjent powinien wyrazić zgodę na udział w badaniach ankietowych, które nie są badaniami klinicznymi?
10. Jakie kwalifikacje zawodowe powinien posiadać lekarz wykonujący badanie USG oraz echo serca w POZ od dnia 1 stycznia 2015 r.?

Z przyjemnością informujemy, że wraz z listopadową aktualizacją Serwisu LEX Ochrona Zdrowia przygotowaliśmy dla Państwa m.in. 18 nowych komentarzy praktycznych, udzieliliśmy odpowiedzi na 107 nowych pytań, a także opublikowaliśmy 17 pism urzędowych oraz dodaliśmy ponad 140 bieżących newsów z rynku ochrony zdrowia.
W listopadowej aktualizacji gorąco polecamy materiały poświęcone uprawnieniom lekarzy udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej (komentarz Małgorzaty Brzozowskiej-Kruczek Granice uprawnień lekarza do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz odpowiedzialność za ich przekroczenie - czyli co może, a czego nie może robić lekarz?) oraz nowym przepisom dotyczącym badań klinicznych (komentarz Mariusza Kondrata Badania kliniczne w nowych realiach prawnych – rozporządzenie Nr 536/2014 – rewolucja czy ewolucja?).
Ponadto publikujemy komentarze praktyczne do projektowanych i wchodzących w życie zarządzeń Prezesa NFZ pozwalające na przygotowanie się do zmian w zakresie zawierania i realizacji umów z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Na bieżąco śledzimy i komentujemy także projekty aktów prawnych, śledzimy zmiany w koszyku świadczeń gwarantowanych oraz publikujemy najnowsze zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

W tym miesiącu nasi Eksperci udzielili odpowiedzi na tak nurtujące pytania, jak m.in.:
1. Na ile dni kuracji aptekarz może wydać lek na podstawie recepty wystawionej 12 września 2014 r., a realizowanej 5 października 2014 r., zgodnie z nowymi przepisami dotyczącymi recept lekarskich?
2. Czy podmiot leczniczy zatrudniający rezydentów na umowę o pracę, może zawrzeć z nimi dodatkowo umowę cywilnoprawną na świadczenie przez nich usług w nocnej świątecznej pomocy lekarskiej, która znajduje się w strukturze organizacyjnej tegoż podmiotu leczniczego?
3. Czy podmiot tworzący może przyznać SP ZOZ-owi dotację na zakup karetki?
4. Czy pielęgniarkom udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej w niedziele i święta w warunkach domowych należy się dodatek za pracę w niedziele i święta?
5. Kto może odebrać ze szpitala nieletnią kobietę i jej nowonarodzone dziecko?
6. Czy modele diagnostyczne powstałe w trakcie leczenia ortodontycznego są traktowane jako dokumentacja medyczna?
7. Czy pracownik socjalny zatrudniony w szpitalu ma obowiązek objęcia funkcji opiekuna prawnego pacjenta szpitala na wniosek sądu?
8. Czy pracownik medyczny identyfikujący osobę, której udostępniana jest dokumentacja medyczna, ma prawo żądać potwierdzenia tożsamości osoby odbierającej przy pomocy dowodu osobistego?
9. Czy skarga pacjenta może skutkować wszczęciem kontroli NIK w SP ZOZ-ie?
10. Czy w podmiocie leczniczym, który jest obiektem monitorowanym (informacja "obiekt monitorowany" znajduje się przy wejściu głównym do budynku), wymagana jest dodatkowa, pisemna zgoda pacjenta i personelu na monitoring?

Z przyjemnością informujemy, że wraz z październikową aktualizacją Serwisu LEX Ochrona Zdrowia przygotowaliśmy dla Państwa m.in. 12 nowych komentarzy praktycznych, udzieliliśmy odpowiedzi na 56 nowych pytań, a także opublikowaliśmy 14 pism urzędowych oraz dodaliśmy ponad 100 bieżących newsów z rynku ochrony zdrowia.
W październikowej aktualizacji gorąco polecamy materiały poświęcone nadchodzącym zmianom w systemie ochrony zdrowia wprowadzanym przez tzw. pakiet kolejkowy (komentarz Agnieszki Pietraszewskiej-Macheta Kolejki po nowemu - czyli jakie zmiany w prowadzeniu listy oczekujących czekają nas od 1 stycznia 2015 r.?) oraz nowym przepisom dotyczącym badań lekarskich i psychologicznych kierowców (komentarz Agnieszki Sieńko Badania lekarskie i psychologiczne dla kierowców – nowe regulacje i kontrowersje wokół opłat).
Ponadto publikujemy komentarze praktyczne do projektowanych i wchodzących w życie zarządzeń Prezesa NFZ pozwalające na przygotowanie się do zmian w zakresie zawierania i realizacji umów z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Na bieżąco śledzimy i komentujemy także projekty aktów prawnych, śledzimy zmiany w koszyku świadczeń gwarantowanych oraz publikujemy najnowsze zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

W tym miesiącu nasi Eksperci udzielili odpowiedzi na tak nurtujące pytania, jak m.in.:
1. Czy w świetle rozporządzenia w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców, cena za badanie lekarskie jest ceną również za wszystkie dodatkowe badania, czy też opłaty za dodatkowe badania lub konsultacje kandydat na kierowcę powinien ponosić we własnym zakresie?
2. Czy pracodawca jest zobowiązany podać komornikowi dane pracownika, takie jak np. numer telefonu?
3. Jakie są obowiązki i uprawnienia szpitala odnośnie depozytu pacjenta w szpitalu psychiatrycznym?
4. Czy do opłaty pocztowej za udostępnianie dokumentacji medycznej należy naliczać podatek VAT?
5. Czy współwłaścicielowi spółki cywilnej należy się urlop?
6. Czy w aktualnym stanie prawnym SP ZOZ-y są zobowiązane do dokonywania corocznie podwyżek wynagrodzeń pracowniczych?
7. Jak powinna wyglądać procedura rejestrowania pacjenta do okulisty lub dermatologa w roku 2014, w przypadku gdy limity na rok 2014 wyczerpały się?
8. Czy w świetle obowiązujących przepisów prawa, SP ZOZ musi prowadzić całą dokumentację medyczną pacjenta w jednym miejscu i jednej teczce zbiorczej, jeśli posiada kilka komórek organizacyjnych współpracujących przy leczeniu pacjenta?
9. Czy dziecko, które zamieszkuje kraj Unii Europejskiej i jest obywatelem Polski oraz posiada kartą ubezpieczenia EKUZ, może mieć udzieloną bezpłatnie poradę lekarza przed szczepieniem, które nie wynika z kalendarza szczepień?
10.  Czy SP ZOZ ma prawo pobrać opłatę od osoby nieubezpieczonej za udzielone jej świadczenie zdrowotne w SOR, gdy osoba ta nie znajdowała się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego?

Z przyjemnością informujemy, że wraz z wrześniową aktualizacją LEX Ochrona i Zdrowie przygotowaliśmy dla Państwa m.in. 14 nowych komentarzy praktycznych, udzieliliśmy odpowiedzi na 49 nowych pytań, a także opublikowaliśmy 15 pism urzędowych oraz dodaliśmy ponad 140 bieżących newsów z rynku ochrony zdrowia.
We wrześniowej aktualizacji gorąco polecamy materiały poświęcone nadchodzącym zmianom w systemie ochrony zdrowia wprowadzanym przez tzw. pakiet kolejkowy (komentarz Artura Paszkowskiego Zmiany w systemie ochrony zdrowia według pakietu kolejkowego) oraz poświęcone najczęstszym problemom występującym przy zatrudnieniu lekarzy na podstawie umów cywilnoprawnych (komentarz Karola Kolankiewicza Co należy wiedzieć o kontraktach lekarskich?).
Ponadto publikujemy komentarze praktyczne do projektowanych i wchodzących w życie zarządzeń Prezesa NFZ pozwalające na przygotowanie się do zmian w zakresie zawierania i realizacji umów z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Na bieżąco śledzimy i komentujemy także projekty aktów prawnych, w tym projekt ustawy o leczeniu niepłodności, śledzimy zmiany w koszyku świadczeń gwarantowanych oraz publikujemy najnowsze zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

W tym miesiącu nasi Eksperci udzielili odpowiedzi na tak nurtujące pytania, jak m.in.:
1. Czy choroba nowotworowa stanowi przeciwwskazanie do leczenia uzdrowiskowego i rehabilitacji uzdrowiskowej?
2. Czy do opłaty za badania lekarskie kierowców należy doliczyć podatek VAT?
3. Czy lekarz wystawiający pacjentowi zaświadczenie na potrzeby uzyskania pomocy społecznej powinien go najpierw przebadać?
4. Jakie czynności formalnoprawne powinien podjąć lekarz wykonujący zawód w formie praktyki lekarskiej w celu przekształcenia w podmiot wykonujący działalność leczniczą?
5. Przez jaki okres czasu powinny być przechowywane skierowania na badanie RTG lub USG sprzed 2000 r.?
6. Czy praca lekarza w wymiarze 7 godzin i 35 minut w dniu następnym po odbytym dyżurze stanowi pracę w godzinach nadliczbowych?
7. Czy dopuszczalne jest obciążenie szpitala, który skierował swoich lekarzy do innego szpitala specjalistycznego celem odbycia stażu specjalizacyjnego, kosztami eksploatacyjnymi poniesionymi w związku z przeprowadzeniem tego stażu?
8. Czy w przypadku podjęcia przez lekarza decyzji o zastosowaniu przymusu bezpośredniego wobec pacjenta, konieczne jest wcześniejsze zasięgnięcie opinii lekarza psychiatry?
9. Czy prezydent miasta ma prawo odmówić przyznania nagrody rocznej dyrektorowi SP ZOZ-u pomimo wniosku rady społecznej w tym zakresie?
10. Czy pielęgniarka posiadająca niemedyczne wykształcenie wyższe, wykonująca zawód medyczny, ma prawo do wynagrodzenia w wysokości 50% stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego w przypadku pełnienia tzw. pogotowia pracy?