Z przyjemnością informujemy, że wraz z czerwcową aktualizacją LEX Ochrona Zdrowia przygotowaliśmy dla Państwa m.in. 10 nowych komentarzy praktycznych, udzieliliśmy odpowiedzi na 80 nowych pytań, a także opublikowaliśmy 8 pism urzędowych oraz dodaliśmy ponad 100 bieżących newsów z rynku ochrony zdrowia.
W czerwcowej aktualizacji gorąco polecamy temat miesiąca poświęcony mapom potrzeb zdrowotnych (opracowanie Iwony Kaczorowskiej-Kossowskiej Mapy potrzeb zdrowotnych - czy świadczeniodawcy mogą się do nich przygotować?), a także materiały poświęcone postępowaniu z dokumentacją medyczną po zakończeniu prowadzenia działalności leczniczej (komentarz Macieja Łokaja Postępowanie z dokumentacją medyczną po zakończeniu prowadzenia działalności leczniczej) oraz odpowiedzialności z zakresu dyscypliny finansów publicznych (komentarz Grzegorza Mazurka Odpowiedzialność z zakresu dyscypliny finansów publicznych w służbie zdrowia związana z przygotowaniem Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).
Ponadto publikujemy komentarze praktyczne do projektowanych i wchodzących w życie zarządzeń Prezesa NFZ pozwalające na przygotowanie się do zmian w zakresie zawierania i realizacji umów z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Na bieżąco śledzimy i komentujemy także projekty aktów prawnych, w tym projekt ustawy o leczeniu niepłodności, śledzimy zmiany w koszyku świadczeń gwarantowanych oraz publikujemy najnowsze zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

W tym miesiącu nasi Eksperci udzielili odpowiedzi na tak nurtujące pytania, jak m.in.:
1. Czy dokumentacja medyczna pacjenta powinna być tworzona oddzielnie, jeśli podmiot leczniczy wykonuje zarówno świadczenia opieki zdrowotnej w ramach kontraktu z NFZ jak i świadczenia komercyjne?
2. Czy pracodawca jest zobowiązany pokryć koszty szkolenia, jeśli to pracownik sam wychodzi z inicjatywą udziału w szkoleniu?
3. Czy każdy obywatel może wnioskować o udostępnienie z NFZ informacji o przeprowadzonych kontrolach w SP ZOZ-ach na terenie danego miasta/regionu i wysokości nałożonych kar finansowych na podmioty lecznicze z wyszczególnieniem podmiotów i kwot?
4. Czy istnieje wykaz konkretnie sprecyzowanych formularzy dokumentacji elektronicznej?
5. Czy pacjenta przyjętego do szpitala psychiatrycznego, u którego zdiagnozowano chorobę psychiczną należy wypisać, a następnie przyjąć ponownie do szpitala, jeśli zachodzi konieczność dalszej jego hospitalizacji?
6. W jaki sposób należy wypłacić wynagrodzenia pracownikom, jeśli ZUS zajął konto bankowe?
7. Czy do dokumentacji medycznej pacjenta można wykorzystywać pieczątkę z podpisem-faksymile?
8. Czy istnieje podstawa prawna pozwalająca na podpisanie ugody pomiędzy szpitalem a Narodowym Funduszem Zdrowia, na podstawie której kara finansowa nałożona na szpital zostanie rozliczona z nadwykonań tej placówki?
9. Czy warunkiem korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej przez członków rodziny (nieposiadających własnego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego) osoby pobierającej zasiłek ze społecznego ubezpieczenia chorobowego jest uprzednie zgłoszenie tych członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego?
10. Czy możliwe jest rozwiązanie umowy o pracę w trybie dyscyplinarnym w czasie biegu okresu wypowiedzenia?

Z przyjemnością informujemy, że wraz z majową aktualizacją LEX Ochrona Zdrowia przygotowaliśmy dla Państwa m.in. 7 nowych komentarzy praktycznych, udzieliliśmy odpowiedzi na 93 nowe pytania, a także opublikowaliśmy 10 pism urzędowych oraz dodaliśmy ponad 100 bieżących newsów z rynku ochrony zdrowia.
W majowej aktualizacji gorąco polecamy materiały poświęcone projektowi ustawy o zdrowiu publicznym (komentarz Macieja Łokaja Projekt ustawy o zdrowiu publicznym - zakres regulacji i skutki) oraz poświęcone mapom potrzeb zdrowotnych (komentarz Iwony Kaczorowskiej-Kossowskiej Mapy potrzeb zdrowotnych - o czym powinien wiedzieć świadczeniodawca?).
Ponadto publikujemy komentarze praktyczne do projektowanych i wchodzących w życie zarządzeń Prezesa NFZ pozwalające na przygotowanie się do zmian w zakresie zawierania i realizacji umów z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Na bieżąco śledzimy i komentujemy także projekty aktów prawnych, w tym projekt ustawy o leczeniu niepłodności, śledzimy zmiany w koszyku świadczeń gwarantowanych oraz publikujemy najnowsze zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

W tym miesiącu nasi Eksperci udzielili odpowiedzi na tak nurtujące pytania, jak m.in.:
1. Czy kontrolna porada u lekarza okulisty wymaga ponownego skierowania?
2. Czy istnieje obowiązek posiadania kaplicy w szpitalu?
3. Czy do uzyskania informacji o stanie zdrowia pacjenta i wglądu do dokumentacji medycznej można upoważnić więcej niż jedną osobę?
4. Czy okres urlopu wychowawczego wliczany jest do stażu pracy pracownika?
5. Co oznacza pojęcie „skierowania pacjenta w trybie pilnym” do dziennego oddziału psychiatrycznego, jeśli ten dysponuje ograniczoną liczbą miejsc?
6. Czy sporządza się kartę informacyjną dla noworodka i kto powinien ją podpisać?
7. Czy zgodę od pacjenta na zabieg powinien pozyskać lekarz kierujący, czy lekarz udzielający świadczenia?
8. W jaki sposób można otrzymać od urzędu skarbowego zwrot środków finansowych przeznaczonych w 2015 r. na zakup kasy fiskalnej do praktyki lekarskiej, zakupionej w związku z wejściem nowych przepisów w tym zakresie od 2015 r.?
9. Czy lekarz POZ ma obowiązek wystawić kartę zgonu w przypadku, gdy zgon został stwierdzony przez ratownika medycznego, na podstawie wystawionego przez ratownika zaświadczenia?
10. Co oznacza podanie czynnika szkodliwego i wielkości narażenia w nowym wzorze skierowania na lekarskie badania pracowników?

Z przyjemnością informujemy, że wraz z kwietniową aktualizacją Serwisu Prawo i Zdrowie przygotowaliśmy dla Państwa m.in. 9 nowych komentarzy praktycznych, udzieliliśmy odpowiedzi na 98 nowych pytań, a także opublikowaliśmy 2 pisma urzędowe oraz dodaliśmy ponad 100 bieżących newsów z rynku ochrony zdrowia.
W kwietniowej aktualizacji gorąco polecamy materiały poświęcone udostępnianiu dokumentacji medycznej (komentarz Iwony Kaczorowskiej-Kossowskiej Udostępnianie dokumentacji medycznej podmiotom niewymienionym w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta) oraz poświęcone uprawnieniom niektórych świadczeniobiorców (komentarz Artura Paszkowskiego Prawo niektórych świadczeniobiorców do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej).
Ponadto publikujemy komentarze praktyczne do projektowanych i wchodzących w życie zarządzeń Prezesa NFZ pozwalające na przygotowanie się do zmian w zakresie zawierania i realizacji umów z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Na bieżąco śledzimy i komentujemy także projekty aktów prawnych, w tym projekt ustawy o leczeniu niepłodności, śledzimy zmiany w koszyku świadczeń gwarantowanych oraz publikujemy najnowsze zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

W tym miesiącu nasi Eksperci udzielili odpowiedzi na tak nurtujące pytania, jak m.in.:
1. Jak jest rozliczany czas pracy gotowości pod telefonem lekarza zgodnie z klauzulą opt out?
2. Czy dyplom specjalisty fizjoterapii uzyskany w centrum edukacyjnym jest równoznaczny z dyplomem wydawanym przez Centrum Egzaminów Medycznych?
3. Czy zakład opiekuńczo-leczniczy może odmówić zespołowi ratownictwa medycznego towarzyszenia opiekuna dziecka w czasie transportu do szpitala, który to transport zespołem ratownictwa medycznego jest niezbędny ze względu na stan zagrożenia zdrowotnego dziecka?
4. Czy lekarz prowadzący indywidualną praktykę lekarską może otworzyć punkt pobrań do laboratorium?
5. Czy szpital może wysłać pacjentowi pocztą kopię protokołu z operacji, który nie został dołączony do wypisu ze szpitala?
6. Czy szpital jest zobowiązany udostępnić dokumentację medyczną tzw. asystentowi rodziny?
7. Czy dopuszczalne jest przepisywanie zleceń lekarskich na tzw. „karteczki” i umieszczanie ich na tacy z lekami?
8. Czy podmiot leczniczy może wydać oryginał karty szczepień rodzicowi/opiekunowi prawnemu za pokwitowaniem?
9. Jakie są zasady wpisywania pacjenta pierwszorazowego na listę oczekujących na udzielenie świadczenia?
10. Czy zbiór danych „Listy oczekujących na świadczenie” podlega zgłoszeniu do GIODO lub rejestracji u ABI?

Z przyjemnością informujemy, że wraz z marcową aktualizacją Lex Ochrona Zdrowia przygotowaliśmy dla Państwa m.in. 13 nowych komentarzy praktycznych, udzieliliśmy odpowiedzi na 72 nowe pytania, a także opublikowaliśmy 9 pism urzędowych oraz dodaliśmy ponad 110 bieżących newsów z rynku ochrony zdrowia.


W marcowej aktualizacji gorąco polecamy materiały poświęcone zmianom w zasadach wynagradzania za dyżury medyczne w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego z roku 2013 i 2014 oraz zmianom w prawie farmaceutycznym oraz prawie ochrony zdrowia w 2015 r. Ponadto publikujemy komentarze praktyczne do projektowanych i wchodzących w życie zarządzeń Prezesa NFZ pozwalające na przygotowanie się do zmian w zakresie zawierania i realizacji umów z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Na bieżąco śledzimy i komentujemy także projekty aktów prawnych, w tym projekt ustawy o leczeniu niepłodności, śledzimy zmiany w koszyku świadczeń gwarantowanych oraz publikujemy najnowsze zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

W tym miesiącu nasi Eksperci udzielili odpowiedzi na tak nurtujące pytania, jak m.in.:

1. Czy w związku z wykonaniem sekcji zwłok i badania histopatologicznego (zgodnie z zawartą umową) do faktury należy doliczyć opłatę pocztową i naliczyć podatek VAT?

2. W jakim terminie należy skreślić pacjenta z listy oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej, jeśli skierowanie które powinno być dostarczone w ciągu 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę, jest przesyłane pocztą?

3. Czy w przypadku, gdy wartość kontraktów w 2015 r. nieznacznie wzrosła, będzie miała zastosowanie ustawa o przekazaniu środków finansowych na wzrost wynagrodzeń?

4. Czy w szpitalnym oddziale ratunkowym dopuszczalne jest zakładanie minimalnej dokumentacji medycznej bez nadawania nr księgi głównej i księgi oddziałowej?

5. Czy w przypadku zmiany terminu udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej na inny, świadczeniodawca powinien zawiadomić wszystkich pacjentów wpisanych na listę oczekujących na udzielenie świadczenia o nowym terminie?

6. Jakie zaświadczenia lekarskie lekarz POZ jest zobowiązany wystawiać bezpłatnie, a za które może pobierać opłatę?

7. Czy opłata w wysokości 200 zł w przypadku badań kandydata na kierowcę ruchu drogowego kat. C, E uwzględnia inne konsultacje lekarskie (okulista, neurolog, laryngolog) i dodatkowe badania (np. ekg, glukozę, psycholog)?

8. Czy lekarz POZ musi sprawozdawać badania zlecone pacjentom z cukrzycą lub przewlekłą chorobą układu krążenia?

9. Czy pielęgniarce zatrudnionej w oddziale onkologii należy się dodatek za pracę w warunkach szkodliwych?

10. Jak powinna wyglądać procedura postępowania organizacyjnego, medycznego i sanitarnego w sytuacji zgonu pacjenta w przychodni?

Z przyjemnością informujemy, że wraz z lutową aktualizacją LEX Ochrona Zdrowia przygotowaliśmy dla Państwa m.in. 28 nowych komentarzy praktycznych, udzieliliśmy odpowiedzi na 63 nowe pytania, a także opublikowaliśmy 11 pism urzędowych oraz dodaliśmy ponad 160 bieżących newsów z rynku ochrony zdrowia.
W lutowej aktualizacji gorąco polecamy materiały poświęcone zmianom w elektronicznej rejestracji pacjentów (komentarz Iwony Kaczorowskiej-Kossowskiej Elektroniczna rejestracja pacjentów od 1 stycznia 2015 r.) oraz poświęcone szybkiej ścieżce onkologicznej (komentarz Krzysztofa Urbana i Ewy Warmińskiej Szybka ścieżka onkologiczna w praktyce lekarza POZ - praktyczny poradnik).
Ponadto publikujemy komentarze praktyczne do projektowanych i wchodzących w życie zarządzeń Prezesa NFZ pozwalające na przygotowanie się do zmian w zakresie zawierania i realizacji umów z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Na bieżąco śledzimy i komentujemy także projekty aktów prawnych, w tym projekt ustawy o leczeniu niepłodności, śledzimy zmiany w koszyku świadczeń gwarantowanych oraz publikujemy najnowsze zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

W tym miesiącu nasi Eksperci udzielili odpowiedzi na tak nurtujące pytania, jak m.in.:
1. Czy szpital może wydać policji zaświadczenie dotyczące stanu zdrowia pacjenta, w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wypadku drogowego?
2. Czy w podmiotach leczniczych dopuszczalna jest identyfikacja pacjentów czytnikiem linii papilarnych?
3. Czy dopuszczalna jest sytuacja by lekarz zatrudniony w szpitalu na podstawie umowy o pracę, pełnił dyżury medyczne w ramach umowy cywilnoprawnej zawartej między szpitalem a działalnością gospodarczą danego lekarza?
4. Czy od 1 stycznia 2015 r., w przypadku przesłania przez pacjenta oryginału skierowania pocztą, termin 14 dni na jego dostarczenie będzie zachowany, jeśli pacjent prześle je za pomocą operatora świadczącego usługi pocztowe?
5. Czy dyrektor SP ZOZ-u niebędący lekarzem może mieć dostęp do dokumentacji medycznej pacjentów i danych medycznych pracowników?
6. Jak prawidłowo obliczyć termin w jakim pacjent musi dostarczyć oryginał skierowania do poradni specjalistycznej, by nie został on skreślony z listy oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej?
7. Jakie sytuacje wymagają bezpłatnego transportu sanitarnego dla pacjenta?
8. Czy istnieje podstawa prawna, na podstawie której lekarz POZ ma obowiązek wydawać dla uczniów zaświadczenia o zwolnieniu z zajęć szkolnych?
9. Jakie są zasady oddawania dnia wolnego za święto przypadające w sobotę?
10. Czy pielęgniarka ma obowiązek przepisywania zleceń lekarskich do tzw. książek zabiegów?