W listopadzie w LEX Ochrona Zdrowia przygotowaliśmy dla Państwa m.in. 17 nowych komentarzy praktycznych, udzieliliśmy odpowiedzi na 67 nowych pytań, a także opublikowaliśmy 13 nowych orzeczeń oraz dodaliśmy ponad 80 bieżących newsów z rynku ochrony zdrowia.
W listopadzie gorąco polecamy temat miesiąca poświęcony nowym ogólnym warunkom umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (opracowanie Artura Paszkowskiego Nowe OWU - przegląd zmian), a także materiały poświęcone podwyżkom dla pielęgniarek (komentarz Iwony Kaczorowskiej-Kossowskiej Podwyżki dla pielęgniarek - wątpliwości prawne) oraz zasadom odmowy przyjęć dzieci do szpitala (komentarz Ewy Warmińskiej i Krzysztofa Urbana Zasady odmawiania przyjęć dzieci do szpitala).
Ponadto publikujemy komentarze praktyczne do projektowanych i wchodzących w życie zarządzeń Prezesa NFZ pozwalające na przygotowanie się do zmian w zakresie zawierania i realizacji umów z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Na bieżąco śledzimy i komentujemy także projekty aktów prawnych, śledzimy zmiany w koszyku świadczeń gwarantowanych oraz publikujemy najnowsze zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
W tym miesiącu nasi Eksperci udzielili odpowiedzi na tak nurtujące pytania, jak m.in.:
1. Czy do zakupu ambulansu na raty przez SP ZOZ konieczna jest opinia rady społecznej?
2. Czy przychodnia ma obowiązek wystawić fakturę za wykonaną usługę, jeżeli pacjent zgłasza się bez paragonu potwierdzającego opłacenie wizyty?
3. Kiedy można mówić o eksperymencie medycznym w przypadku wyrobów medycznych?
4. Co należy zrobić, aby hospitalizacja nie została uznana za negującą "zasady sprawiedliwego, równego, niedyskryminującego i przejrzystego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej" w przypadku, gdy zabieg przyjętego do szpitala pacjenta musi zostać odroczony w czasie?
5. Czy lekarz podstawowej opieki zdrowotnej może wydać skierowanie na oddział rehabilitacji?
6. Czy okręgowa izba pielęgniarek i położnych może wymagać od pracodawcy wykazu pielęgniarek i położnych oraz kwotę opłacanych składek członkowskich na rzecz samorządu zawodowego?
7. Czy szpital może wydać pacjentowi kartę informacyjną w terminie późniejszym niż dzień wypisu ze szpitala, tj. po uzupełnieniu o rozpoznanie onkologiczne ustalone na podstawie wyniku badania, które otrzyma w terminie późniejszym?
8. Czy do stażu pracy pracownicy ubiegającej się o uzyskanie urlopu wychowawczego wlicza się również okres poprzedniego urlopu macierzyńskiego?
9. Czy istnieją przepisy określające minimalny czas wykonywanych zabiegów fizykoterapeutycznych w sanatoryjnym lecznictwie uzdrowiskowym dorosłych?
10. Czy kiedy lekarz rezydent kierowany jest na staż, możemy mówić o urlopie szkoleniowym i naliczać mu wynagrodzenie za ten staż (średnią urlopową), jeżeli pełnił on dyżury medyczne?

Z przyjemnością informujemy, że wraz z październikową aktualizacją LEX Ochrona Zdrowia przygotowaliśmy dla Państwa m.in. 19 nowych komentarzy praktycznych, udzieliliśmy odpowiedzi na 82 nowe pytania, a także opublikowaliśmy 5 pism urzędowych oraz dodaliśmy ponad 75 bieżących newsów z rynku ochrony zdrowia.
W październikowej aktualizacji gorąco polecamy temat miesiąca poświęcony nowym ogólnym warunkom umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (opracowanie Artura Paszkowskiego Nowe OWU - przegląd zmian), a także materiały poświęcone podwyżkom dla pielęgniarek (komentarz Iwony Kaczorowskiej-Kossowskiej Podwyżki dla pielęgniarek - wątpliwości prawne) oraz szpitalnemu oddziałowi ratunkowemu (komentarz Agnieszki Sieńko Ile szpitala w szpitalnym oddziale ratunkowym (SOR)?).
Ponadto publikujemy komentarze praktyczne do projektowanych i wchodzących w życie zarządzeń Prezesa NFZ pozwalające na przygotowanie się do zmian w zakresie zawierania i realizacji umów z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Na bieżąco śledzimy i komentujemy także projekty aktów prawnych, śledzimy zmiany w koszyku świadczeń gwarantowanych oraz publikujemy najnowsze zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
W tym miesiącu nasi Eksperci udzielili odpowiedzi na tak nurtujące pytania, jak m.in.:
1. Czy certyfikat ISO powinien być wydany dla podmiotu leczniczego, czy dla przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego?
2. Czy w chwili obecnej istnieje możliwość prowadzenia dokumentacji medycznej wyłącznie w formie elektronicznej?
3. Czy szpital może przetransportować do innego szpitala pacjentkę, której wnuczka nie wyraża zgody na leczenie?
4. Czy naczelnik urzędu skarbowego jest organem władzy publicznej w rozumieniu art. 26 ust 3 pkt 2 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta i należy mu udostępnić na jego żądanie dane z dokumentacji medycznej?
5. Czy pielęgniarka wykonująca pracę w 12-godzinnym zmianowym systemie może mieć ściśle wyznaczony 15-minutowy czas na spożycie posiłku w ciągu dyżuru (w godz. 11-13)?
6. Czy upoważnienie do gromadzenia dokumentacji medycznej jest tożsame z dostępem do dokumentacji medycznej?
7. Czy w okresie zmniejszonego zapotrzebowania na porady lekarskie dopuszczalne jest zmniejszenie dostępności lekarza POZ (wymiar krótszy niż przedział czasowy: 8:00-18:00)?
8. Czy osoba obca może żądać wydania przechowywanego w depozycie dowodu osobistego pacjenta przebywającego w ZOL-u?
9. Czy bank tkanek może uzyskiwać od policji informacje o zdarzeniach ze skutkiem śmiertelnym, wieku oraz płci osoby zmarłej?
10. Czy podmiot, który nie ma możliwości zorganizowania zespołu do znieczuleń, może nie podpisywać aneksu do umowy z NFZ bez konsekwencji rozwiązania umowy bądź nałożenia kar?

Z przyjemnością informujemy, że wraz z wrześniową aktualizacją LEX Ochrona Zdrowia przygotowaliśmy dla Państwa m.in. 14 nowych komentarzy praktycznych, udzieliliśmy odpowiedzi na 75 nowych pytań, a także opublikowaliśmy 5 pism urzędowych oraz dodaliśmy ponad 130 bieżących newsów z rynku ochrony zdrowia.
We wrześniowej aktualizacji gorąco polecamy temat miesiąca poświęcony ustawie o leczeniu niepłodności (opracowanie Moniki Kwiatkowskiej Ustawa o leczeniu niepłodności - założenia i znaczenie), a także materiały poświęcone projektowi ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (komentarz Artura Paszkowskiego Projekt rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej) oraz przekazywania recept przez apteki do hurtowni (komentarz Krzysztofa Urbana i Ewy Warmińskiej Przekazywanie numerów recept lub zanonimizowanych skanów recept przez apteki do hurtowni).
Ponadto publikujemy komentarze praktyczne do projektowanych i wchodzących w życie zarządzeń Prezesa NFZ pozwalające na przygotowanie się do zmian w zakresie zawierania i realizacji umów z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Na bieżąco śledzimy i komentujemy także projekty aktów prawnych, śledzimy zmiany w koszyku świadczeń gwarantowanych oraz publikujemy najnowsze zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
W tym miesiącu nasi Eksperci udzielili odpowiedzi na tak nurtujące pytania, jak m.in.:
1. Czy pracodawca może wypłacić pracownikowi wczasy pod gruszą za zaległy urlop?
2. Czy w szpitalu, w którym czas pobytu pacjenta niezbędny do udzielenia świadczenia zdrowotnego nie przekracza 24 godzin, istnieje obowiązek prowadzenia księgi raportów lekarskich i księgi raportów pielęgniarskich?
3. Przez jaki okres czasu należy przechowywać kserokopie faktur i specyfikacje dotyczące wykonywanych badań diagnostycznych?
4. Czy w przypadku, gdy pacjent złożył oświadczenie o upoważnienie do odbioru recept przez osobę trzecią bez szczegółowego wskazania tej osoby, to wystarczające jest odnotowanie w dokumentacji medycznej informacji o wydaniu recepty upoważnionej osobie trzeciej, bez wskazania konkretnej osoby (imię, nazwisko, numer PESEL)?
5. Czy przepisy ustawy - Prawo farmaceutyczne nakładają na hurtownie farmaceutyczną obowiązek weryfikacji uprawnień osoby składającej zamówienie w imieniu apteki?
6. Czy szpital może zwrócić się do Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych o wydanie generalnej zgody na niszczenie dokumentacji medycznej oraz innej dokumentacji niearchiwalnej?
7. W jakiej formie zakład ubezpieczeń ma okazać zgodę pacjenta na udostępnienie danych pacjenta przez podmiot leczniczy?
8. Czy SP ZOZ może mieć w swojej strukturze jedno archiwum, w którym jest zarówno dokumentacja medyczna jak i archiwum zakładowe?
9. Czy szpital może pobrać opłatę za zabieg od obywatela polskiego mieszkającego na stałe w Anglii, jeśli karta EKUZ upoważnia pacjenta do zabiegów i leczenia w trybie pilnym?
10. Czy lekarz okulista może zlecić wykonanie badania USG tętnic szyjnych?

Z przyjemnością informujemy, że wraz z sierpniową aktualizacją LEX Ochrona Zdrowia przygotowaliśmy dla Państwa m.in. 13 nowych komentarzy praktycznych, udzieliliśmy odpowiedzi na 72 nowe pytania, a także opublikowaliśmy 7 pism urzędowych oraz dodaliśmy ponad 100 bieżących newsów z rynku ochrony zdrowia.
W sierpniowej aktualizacji gorąco polecamy temat miesiąca poświęcony zbiorom danych osobowych (opracowanie Macieja Łokaja Zbiory danych osobowych w praktyce działania podmiotów wykonujących działalność leczniczą), a także materiały poświęcone udostępnianiu dokumentacji medycznej w toku postępowania kontrolnego (komentarz Macieja Łokaja Udostępnianie dokumentacji medycznej w toku postępowań kontrolnych) oraz nowym obowiązkom dla aptek (komentarz Mariusza Kondrata Nowe obowiązki dla aptek od 12 lipca 2015 r. w świetle nowelizacji ustawy - Prawo farmaceutyczne).
Ponadto publikujemy komentarze praktyczne do projektowanych i wchodzących w życie zarządzeń Prezesa NFZ pozwalające na przygotowanie się do zmian w zakresie zawierania i realizacji umów z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Na bieżąco śledzimy i komentujemy także projekty aktów prawnych, śledzimy zmiany w koszyku świadczeń gwarantowanych oraz publikujemy najnowsze zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

W tym miesiącu nasi Eksperci udzielili odpowiedzi na tak nurtujące pytania, jak m.in.:
1. Czy pracodawca przejmujący pracowników na podstawie art. 23(1) Kodeksu pracy może zobowiązać się w odrębnej umowie bądź porozumieniu, że nie rozwiąże umów o pracę z przekazanymi pracownikami?
2. Kto decyduje prawnie o wyborze lekarza i pielęgniarki do opieki nad uczniami?
3. Czy pogotowie ratunkowe SP ZOZ-u może zawrzeć umowę cywilnoprawną na stanowisko dyspozytora medycznego z osobą prowadzącą działalność gospodarczą wyłącznie w spółce cywilnej z drugą osobą?
4. Czy lekarz zatrudniony w SP ZOZ-ie może być zobowiązany do pełnienia dyżuru medycznego w przychodni specjalistycznej?
5. Czy gabinet neurologiczny, który nie ma podpisanej umowy z NFZ na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, może kierować na badania rezonansu magnetycznego?
6. Czy w rejestrze orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy powinno umieszczać się numery kolejno wydawanych orzeczeń?
7. Czy można żądać od zakładu opiekuńczo-leczniczego zwrotu nienależnie pobranego zasiłku?
8. Czy do wniosku o wydanie dokumentacji medycznej pacjenta załącza się oświadczenie o zwolnieniu z obowiązku zachowania dochowania tajemnicy lekarskiej?
9. Czy uprawnienie dostępu do dokumentacji medycznej pozwala również na odbiór przez tak uprawnioną osobę kopii dokumentacji medycznej?
10. Czy świadczenie urlopowe można wypłacić pracownikowi po wykorzystanym urlopie 14-dniowym, ale dopiero z pensją za dany miesiąc?

Z przyjemnością informujemy, że wraz z lipcową aktualizacją LEX Ochrona Zdrowia przygotowaliśmy dla Państwa m.in. 11 nowych komentarzy praktycznych, udzieliliśmy odpowiedzi na 84 nowe pytania, a także opublikowaliśmy 7 pism urzędowych oraz dodaliśmy ponad 130 bieżących newsów z rynku ochrony zdrowia.
W lipcowej aktualizacji gorąco polecamy temat miesiąca poświęcony prowadzeniu dokumentacji medycznej w świetle zasad ordynacji leków refundowanych dla siebie i dla rodziny na podstawie orzeczenia Sądu Najwyższego (opracowanie Krzysztofa Urbana i Ewy Warmińskiej Obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej, a zasady ordynacji leków refundowanych dla siebie i dla rodziny na podstawie orzeczenia Sądu Najwyższego), a także materiały poświęcone udostępnianiu dokumentacji medycznej innym podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych (komentarz Macieja Łokaja Udostępnianie dokumentacji medycznej innym podmiotom udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej) oraz nazewnictwu usług zdrowotnych na paragonie fiskalnym (komentarz Kacpra Tybuszewskiego W jaki sposób należy prawidłowo nazywać usługi zdrowotne na paragonie fiskalnym?).
Ponadto publikujemy komentarze praktyczne do projektowanych i wchodzących w życie zarządzeń Prezesa NFZ pozwalające na przygotowanie się do zmian w zakresie zawierania i realizacji umów z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Na bieżąco śledzimy i komentujemy także projekty aktów prawnych, w tym projekt ustawy o leczeniu niepłodności, śledzimy zmiany w koszyku świadczeń gwarantowanych oraz publikujemy najnowsze zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

W tym miesiącu nasi Eksperci udzielili odpowiedzi na tak nurtujące pytania, jak m.in.:
1. Czy urlop ojcowski można dzielić na części?
2. Czy administrator danych osobowych może pełnić funkcję administratora bezpieczeństwa informacji?
3. Jak należy postąpić w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili ustalania terminu udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej, a które uniemożliwiają zachowanie terminu wynikającego z listy oczekujących?
4. Czy podmiot leczniczy ma obowiązek udostępnić dokumentację medyczną zakładowi odszkodowań na podstawie przedstawionego pełnomocnictwa?
5. Czy szpital, który przejął inną jednostkę i pracowników, może rozwiązać umowę o pracę położnej powracającej z urlopu wychowawczego, jeśli jej stanowisko zostało zlikwidowane?
6. Czy lekarz, który powziął informację, iż pacjentka zaraz po wyjściu ze szpitala zamierza usunąć ciążę, powinien złożyć zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia czynu zabronionego?
7. Czy księga przyjęć w podmiocie leczniczym powinna być prowadzona osobno dla pacjentów przyjmowanych w ramach NFZ oraz pacjentów, którym udzielono świadczeń zdrowotnych odpłatnie?
8. Czy lekarz podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarz specjalista może wystawić skierowanie do szpitalnego oddziału ratunkowego?
9. Czy lekarze zatrudnieni w szpitalu mają obowiązek zawiadamiać organy wydające prawo jazdy o wystąpienia napadu o symptomatologii padaczkowej lub podejrzenia albo istnienia padaczki oraz w przypadku wystąpienia epizodu ciężkiej hipoglikemii u pacjenta?
10. Czy podmiot leczniczy ma prawo żądać od przedstawiciela ustawowego pacjenta dowodu (dokumentu) potwierdzającego istnienie stosunku przedstawicielstwa?