W kwietniu w LEX Ochrona Zdrowia przygotowaliśmy dla Państwa m.in. 9 nowych komentarzy praktycznych, udzieliliśmy odpowiedzi na 93 nowe pytania, a także opublikowaliśmy 19 nowych orzeczeń oraz dodaliśmy ponad 100 bieżących newsów z rynku ochrony zdrowia.
W kwietniu gorąco polecamy materiały poświęcone zasadom dzielenia opakowań gotowych leków (komentarz Agnieszki Zimmermann Zasady bezpiecznego dzielenia opakowań leków gotowych) oraz materiały poświęcone statutowi podmiotu leczniczego w orzecznictwie (komentarz Katarzyny Lenczowskiej-Soboń Statut podmiotu leczniczego w orzecznictwie sądów administracyjnych).
Ponadto publikujemy komentarze praktyczne do projektowanych i wchodzących w życie zarządzeń Prezesa NFZ pozwalające na przygotowanie się do zmian w zakresie zawierania i realizacji umów z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Na bieżąco śledzimy i komentujemy także projekty aktów prawnych, śledzimy zmiany w koszyku świadczeń gwarantowanych oraz publikujemy najnowsze zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

W tym miesiącu nasi Eksperci udzielili odpowiedzi na tak nurtujące pytania, jak m.in.:
1. Czy można zawrzeć umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w formie wolontariatu jako ratownik w szpitalnym oddziale ratunkowym, który wcześniej był zatrudniony na umowę o pracę w SOR?
2. Czy świadczeniodawca w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej powinien brać od pacjenta oświadczenie o upoważnieniu innych osób do dostępu do dokumentacji medycznej?
3. Czy pacjent objęty pielęgniarską opieką długoterminową domową powinien wyrazić zgodę pisemną na objęcie tą opieką?
4. Czy szpital może wydać kartę zgonu sąsiadce zmarłej pacjentki, która została upoważniona do dokumentacji medycznej pacjentki?
5. Czy szpital może odmówić udostępnienia dokumentacji medycznej przedstawicielowi ustawowemu 17-letniego pacjenta w sytuacji, w której pacjent ten upoważnił inną niż przedstawiciel ustawowy osobę trzecią do dostępu do jego dokumentacji medycznej?
6. Czy kobieta ciężarna ma dodatkowe uprawnienia do przyjęcia poza kolejnością do poradni ginekologicznej?
7. Czy pacjent ma prawo zażądać wykonania kserokopii wpisu z księgi pracowni diagnostycznej RTG (jest to dokumentacja zbiorcza), że danego dnia miał wykonywane badanie RTG?
8. Czy szpital musi opracować procedurę postępowania w sytuacji, gdy do szpitala zgłosi się pacjentka wyrażająca wolę legalnego przerwania ciąży w oparciu o ustawę o planowaniu rodziny ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży?
9. Czy można zaszczepić dziecko w obecności opiekuna faktycznego nie będącego opiekunem prawnym?
10. Czy posiadanie przez cudzoziemca dokumentu ZUS ZUA uprawdopodabnia fakt objęcia cudzoziemca ubezpieczeniem zdrowotnym?

W marcu w LEX Ochrona Zdrowia przygotowaliśmy dla Państwa m.in. 5 nowych komentarzy praktycznych, udzieliliśmy odpowiedzi na 84 nowe pytania, a także opublikowaliśmy 9 nowych orzeczeń oraz dodaliśmy ponad 100 bieżących newsów z rynku ochrony zdrowia.
W marcu gorąco polecamy temat miesiąca poświęcony nowym ogólnym warunkom umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (opracowanie Artura Paszkowskiego Nowe OWU - przegląd zmian), a także materiały poświęcone zmianom w wykonywaniu zawodu ratownika medycznego (komentarz Małgorzaty Paszkowskiej Zakres czynności i standardy wykonywania zawodu ratownika medycznego po zmianach ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym) oraz zmianom w szkoleniu specjalistycznym i ciągłym farmaceutów (komentarz Moniki Kwiatkowskiej Szkolenie specjalistyczne i ciągłe farmaceutów - zmiany w prawie).
Ponadto publikujemy komentarze praktyczne do projektowanych i wchodzących w życie zarządzeń Prezesa NFZ pozwalające na przygotowanie się do zmian w zakresie zawierania i realizacji umów z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Na bieżąco śledzimy i komentujemy także projekty aktów prawnych, śledzimy zmiany w koszyku świadczeń gwarantowanych oraz publikujemy najnowsze zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

W tym miesiącu nasi Eksperci udzielili odpowiedzi na tak nurtujące pytania, jak m.in.:
1. Czy w przypadku przeprowadzenia badania psychotechnicznego kierowców u tej samej osoby w tym samym dniu, co wiąże się z wydaniem 2 zaświadczeń psychologicznych, wysokość za przeprowadzone badanie winna być 150 zł czy 2 x 150 zł?
2. Ile wynoszą maksymalne kwoty za wydanie dokumentacji medycznej lub udostępnienie dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych?
3. Czy podmiot leczniczy udostępniający dokumentację medyczną (kopia/odpis) osobie upoważnionej, powinien żądać od pacjenta/osoby upoważnionej odpowiedniego wniosku, czy wystarczy, żeby wnioskodawca zwróci się w formie ustnej?
4. Czy położną zatrudnioną w poradni ginekologiczno-położniczej na 100% godzin pracy lekarza w czasie jej urlopu powinna zastępować inna położna/pielęgniarka, czy też lekarz może sam przyjmować pacjentów?
5. Czy SP ZOZ może po godzinach wykazanych do NFZ oraz w weekendy świadczyć np. odpłatnie zabiegi rehabilitacyjne?
6. Jaki stopień tajności według polskiego prawa musi zostać zachowany podczas niszczenia dokumentacji medycznej?
7. Czy pacjent wpisany w kolejkę oczekujących na udzielenie świadczenia, powinien być ponownie wpisany na listę w przypadku, gdy z powodów medycznych lekarz przesuwa termin udzielenia świadczenia w ośrodku rehabilitacji dziennej?
8. Czy pracownia diagnostyczna prowadzona w trybie ambulatoryjnym powinna prowadzić księgę pracowni diagnostycznej i księgę zabiegów jeśli dane zawarte w księgach są tożsame?
9. Czy dopuszczalna jest praktyka wpisywania w karcie oceny świadczeniobiorcy adresu zakładu opiekuńczo-leczniczego jako adresu zamieszkania pacjentów?
10. Czy umowy o pracę zawarte z lekarzem rezydentem na czas odpowiadający okresowi trwania specjalizacji powinny zostać zmienione, jeśli maksymalny okres trwania umów zawartych na czas określony będzie przekraczał 33 miesiące?

W lutym w LEX Ochrona Zdrowia przygotowaliśmy dla Państwa m.in. 34 nowe komentarze praktyczne, udzieliliśmy odpowiedzi na 82 nowe pytania, a także opublikowaliśmy 10 nowych orzeczeń oraz dodaliśmy ponad 100 bieżących newsów z rynku ochrony zdrowia.
W lutym gorąco polecamy temat miesiąca poświęcony nowym ogólnym warunkom umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (opracowanie Artura Paszkowskiego Nowe OWU - przegląd zmian), a także materiały poświęcone zmianom w prawie pracy od 1 stycznia 2016 r. (komentarz Macieja Łokaja Podmiot leczniczy jako pracodawca - najważniejsze zmiany w prawie w 2016 r.) oraz świadczeniu usług farmaceutycznych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych (komentarz Ewy Warmińskiej i Krzysztofa Urbana Świadczenie usług farmaceutycznych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych).
Ponadto publikujemy komentarze praktyczne do projektowanych i wchodzących w życie zarządzeń Prezesa NFZ pozwalające na przygotowanie się do zmian w zakresie zawierania i realizacji umów z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Na bieżąco śledzimy i komentujemy także projekty aktów prawnych, śledzimy zmiany w koszyku świadczeń gwarantowanych oraz publikujemy najnowsze zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

W tym miesiącu nasi Eksperci udzielili odpowiedzi na tak nurtujące pytania, jak m.in.:
1. Czy lekarz może być zatrudniony w aptece jako konsultant?
2. Czy pielęgniarka oddziałowa może pełnić dyżury medyczne?
3. Czy policja może żądać przesłuchania pacjenta w szpitalu bez jego zgody?
4. Czy pacjent zakwalifikowany do kategorii medycznej "przypadek pilny", którego umieszcza się na liście oczekujących zawsze przed pacjentami zakwalifikowanymi do kategorii medycznej "przypadek stabilny" musi być w określonym czasie przyjęty przez lekarza specjalistę?
5. Czy na wniosek osoby upoważnionej szpital może udostępnić oryginał dokumentacji medycznej pacjenta?
6. Czy można odbierać zgody od osób najbliższych pacjenta (pacjent z zaburzoną świadomością, nieprzytomny) w zakresie przekazywania ich danych medycznych?
7. Czy szpital może wydać kopię dowodu osobistego rodzinie pacjenta nieprzytomnego, który nie złożył pisemnego upoważnienia do udostępniania danych?
8. Czy istnieją przepisy określające jak powinna wyglądać dokumentacja medyczna pacjenta (co dokładnie powinna zawierać wg NFZ) przyjmowanego poza miejscem zamieszkania (pomoc doraźna) w podstawowej opiece zdrowotnej?
9. Czy jest zgodna z prawem praktyka dyrektora SP ZOZ-u polegająca na wywieszeniu ogłoszenia: „Świadczenia dla pacjentek z Listy Aktywnej SP ZOZ - Bezpłatne”?
10. Czy od dnia 1 stycznia 2016 r. będzie można zatrudniać ratowników medycznych w oddziałach szpitalnych?

W styczniu w Serwisie Prawo i Zdrowie przygotowaliśmy dla Państwa m.in. 30 nowych komentarzy praktycznych, udzieliliśmy odpowiedzi na 108 nowych pytań, a także opublikowaliśmy 18 nowych orzeczeń oraz dodaliśmy ponad 100 bieżących newsów z rynku ochrony zdrowia.
W styczniu gorąco polecamy temat miesiąca poświęcony nowym ogólnym warunkom umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (opracowanie Artura Paszkowskiego Nowe OWU - przegląd zmian), a także materiały poświęcone zmianom w ochronie zdrowia od 1 stycznia 2016 r. (komentarz Artura Paszkowskiego Zmiany w ochronie zdrowia od 1 stycznia 2016 r. - kontraktowanie świadczeń, recepty, skierowania) oraz zmianom w przepisach dotyczących dokumentacji medycznej (komentarz Iwony Kaczorowskiej-Kossowskiej Zmiany w przepisach dotyczących dokumentacji medycznej w 2015 i 2016 r.).
Ponadto publikujemy komentarze praktyczne do projektowanych i wchodzących w życie zarządzeń Prezesa NFZ pozwalające na przygotowanie się do zmian w zakresie zawierania i realizacji umów z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Na bieżąco śledzimy i komentujemy także projekty aktów prawnych, śledzimy zmiany w koszyku świadczeń gwarantowanych oraz publikujemy najnowsze zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

W tym miesiącu nasi Eksperci udzielili odpowiedzi na tak nurtujące pytania, jak m.in.:
1. Czy pacjent posiadający kartę onkologiczną, powinien zostać przyjęty na rehabilitację w trybie pilnym?
2. Czy w związku ze zmianami w Kodeksie pracy dotyczącymi maksymalnego okresu trwania umowy zawartej na czas określony, konieczne jest dokonanie aneksowania tych umów?
3. Czy NZOZ dając skierowanie na badanie diagnostyczne pacjentowi musi przechowywać kopię takiego skierowania przez 5 lat?
4. Czy sekretarka medyczna lub rejestratorka mogą poinformować osoby z rodziny pacjenta o tym, że pacjent przebywa w danym szpitalu na danym oddziale?
5. Jak należy postąpić w przypadku gdy dokumentacja medyczna jest prowadzona w wersji elektronicznej a w dniu wypisu pacjenta ze szpitala ma miejsce awaria systemów informatycznych i wydruk karty informacyjnej jest niemożliwy?
6. Jak postępować w przypadku, kiedy pacjent posiada pełną zdolność prawną do podpisywania dokumentów, natomiast w wyniku choroby nie jest zdolny do podpisu?
7. Czy podmiot leczniczy może udostępnić placówce medycznej dane osobowe pacjentów z konkretnym schorzeniem dla potrzeb przeprowadzenia projektu badawczego (wysyłanie ankiet do badanych pacjentów celem zebrania wywiadu odnośnie tego schorzenia)?
8. Czy szpital może wydawać egzemplarze książeczek zdrowia dziecka otrzymanych bezpłatnie od firm z reklamami sponsorów do czasu wejścia w życie nowego rozporządzenia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania?
9. Czy lekarz zatrudniony na kontrakcie w oddziale chirurgii ogólnej, w przypadku braku szczegółowych zapisów kontraktu bądź aktów wewnętrznych obowiązujących w szpitalu, ma ustawowy obowiązek asystowania w trakcie dyżuru przy zabiegach cięć cesarskich wykonywanych na oddziale ginekologiczno-położniczym?
10. Czy pacjent, hospitalizowany w szpitalu w oddziale neurologii, mający również zapewnioną rehabilitację w ramach hospitalizacji, może korzystać z dodatkowej, płatnej przez siebie usługi rehabilitacji, prowadzonej przez prywatnego mgr fizjoterapii, niezatrudnionego w szpitalu?

W grudniu w LEX Ochrona Zdrowia przygotowaliśmy dla Państwa m.in. 9 nowych komentarzy praktycznych, udzieliliśmy odpowiedzi na 95 nowych pytań, a także opublikowaliśmy 17 nowych orzeczeń oraz dodaliśmy ponad 100 bieżących newsów z rynku ochrony zdrowia.
W grudniu gorąco polecamy temat miesiąca poświęcony nowym ogólnym warunkom umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (opracowanie Artura Paszkowskiego Nowe OWU - przegląd zmian), a także materiały poświęcone orzeczeniom o zadośćuczynienie na podstawie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta i Kodeksu cywilnego (komentarz Katarzyny Lenczowskiej-Soboń Przegląd orzecznictwa sądów w latach 2014-2015 dotyczącego roszczeń o zadośćuczynienie na podstawie ustawy o prawach pacjenta i Kodeksu cywilnego) oraz prawom pacjenta w aptece (komentarz Ewy Warmińskiej i Krzysztofa Urbana Prawa pacjenta w aptece - gwarancje i realizacja).
Ponadto publikujemy komentarze praktyczne do projektowanych i wchodzących w życie zarządzeń Prezesa NFZ pozwalające na przygotowanie się do zmian w zakresie zawierania i realizacji umów z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Na bieżąco śledzimy i komentujemy także projekty aktów prawnych, śledzimy zmiany w koszyku świadczeń gwarantowanych oraz publikujemy najnowsze zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
W tym miesiącu nasi Eksperci udzielili odpowiedzi na tak nurtujące pytania, jak m.in.:
1. Czy istnieje termin, do upływu którego pacjent musi się zwrócić z wnioskiem o wydanie jego dokumentacji medycznej, która podlega kasacji ze względu na upływ okresu archiwizacji?
2. Czy przychodnia medyczna, która nie ma podpisanej umowy z NFZ może wystawiać skierowania na operację np. zaćmy na NFZ, czy może tego dokonać tylko prywatnie?
3. Jakie jednostki chorobowe może leczyć lekarz POZ?
4. Czy pacjent, któremu zbliża się termin realizacji świadczenia szpitalnego rehabilitacji pulmonologicznej i zgłasza chęć przeniesienia tego świadczenia z okresu jesiennego na wiosenny, powinien być zakwalifikowany na proponowany przez siebie termin, czy na koniec kolejki oczekujących?
5. Jak postępować z zapasami własnych leków pacjenta przynoszonymi i zażywanymi samowolnie w trakcie leczenia szpitalnego?
6. Czy podmiot leczniczy może prowadzić dokumentację medyczną w dwóch wariantach tzn. dla części lekarzy tylko w formie elektronicznej, a dla części w formie tradycyjnych papierowych historii choroby?
7. Czy istnieje maksymalna liczba cykli terapeutycznych, które mogą być realizowane w ciągu 1 roku kalendarzowego na rzecz określonego pacjenta w ramach systemu ubezpieczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych?
8. Czy podmiot leczniczy, w którym lekarz odbywa specjalizację na podstawie rezydentury, może zawrzeć z tym lekarzem umowę cywilną na pełnienie dyżurów medycznych i dyżurów pod telefonem?
9. Kto jest odpowiedzialny za udzielenie pierwszej pomocy uczniowi na terenie szkoły?
10. Czy istnieją przepisy regulujące postępowanie w przypadku zagubienia imiennej pieczątki przez pielęgniarkę/położną zatrudnioną lub prowadzącą indywidualną praktykę?