Komentarz praktyczny | Karkowski Tomasz


Zarządzanie organizacją zgodnie z koncepcją lean jest procesem bezustannej racjonalizacji całej firmy i jej stosunków z otoczeniem. Koncepcja polega na przekazaniu na niższe szczeble zarządzania odpowiedzialności i kompetencji w ścisłym związku z decentralizacją systemu informacji, samokontrolą i uelastycznieniem struktury organizacyjnej. W efekcie wdrażanych działań „odchudzających” następuje zmniejszenie wielkości organizacji (spłaszczenie struktur organizacyjnych), a co za tym idzie jej uelastycznienie, dzięki czemu może ona szybciej reagować na zmiany zachodzące w jej otoczeniu. Ponadto poza wyżej wymienionymi charakterystycznymi cechami tej koncepcji możemy wyróżnić uznanie pracowników za najważniejszy element organizacji oraz ich stałe szkolenie i doskonalenie, bezpośredni kontakt i partnerską współpracę z dostawcami.

Komentarz praktyczny | Urban Krzysztof, Warmińska Ewa

Do ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich - dalej u.o.i.l., wprowadzono możliwość świadczenia usług farmaceutycznych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. Niewątpliwie celem wprowadzenia takiego rozwiązania była chęć dostosowania możliwości świadczenia usług w aptece, do świadczeń udzielanych w podmiotach leczniczych, w których coraz większe znaczenie nadaje się świadczeniom udzielanym na odległość za pomocą systemów teleinformatycznych. W ten sposób możliwe jest zmniejszanie kosztów opieki nad pacjentem oraz wyeliminowanie ograniczeń związanych z dużą odległością i czasem, co ma istotne znaczenie dla zwiększenia dostępności do tych usług.

Komentarz praktyczny | Kwiatkowska Monika

Minister Zdrowia wydał w dniu 9 listopada 2015 r. rozporządzenie w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania - dalej r.d.m. Rozporządzenie to wydane na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta - dalej u.p.p., weszło w życie 23 grudnia 2015 r. za wyjątkiem § 71 i § 72 r.d.m., które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

W czerwcu w LEX Ochrona Zdrowia przygotowaliśmy dla Państwa m.in. 7 nowych komentarzy praktycznych, udzieliliśmy odpowiedzi na 106 nowch pytań, a także opublikowaliśmy 15 nowych orzeczeń, 16 nowych pism urzędowych oraz dodaliśmy ponad 100 bieżących newsów z rynku ochrony zdrowia.
W czerwcu gorąco polecamy materiały poświęcone nowym zasadom kontraktowania świadczeń (komentarz Artura Paszkowskiego Nowe zasady kontraktowania świadczeń z NFZ - o projekcie rozporządzenia) oraz materiały poświęcone e-learningowi w ochronie zdrowia (komentarz Tomasza Karkowskiego E-learning i jego praktyczne zastosowanie w ochronie zdrowia).
Ponadto publikujemy komentarze praktyczne do projektowanych i wchodzących w życie zarządzeń Prezesa NFZ pozwalające na przygotowanie się do zmian w zakresie zawierania i realizacji umów z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Na bieżąco śledzimy i komentujemy także projekty aktów prawnych, śledzimy zmiany w koszyku świadczeń gwarantowanych oraz publikujemy najnowsze zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

W tym miesiącu nasi Eksperci udzielili odpowiedzi na tak nurtujące pytania, jak m.in.:
1. Jakie jest obecne stanowisko dotyczące wydawania oryginału dokumentacji medycznej pacjentowi?
2. Czy można przekazać synowi zmarłej pacjentki informację o dacie, godzinie i przyczynie zgonu?
3. Czy pojęcie "służba zdrowia" przy aktualnym stanie prawnym jest określeniem poprawnym?
4. Czy za pierwsze 8 godzin pracy nadliczbowej powstałej w dniu wolnym wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy pracownikowi należy się 100% dodatek do wynagrodzenia?
5. Czy można zmusić lekarza świadczącego usługi medyczne na podstawie kontraktu do dyżurowania pod telefonem bez zmiany samej umowy?
6. Czy dopuszczalna jest prawnie sytuacja, gdy stroną umowy z NFZ jest SP ZOZ, a wszyscy pracownicy obsługujący karetki (lekarze, ratownicy medyczni, pielęgniarki) są zatrudnieni na podstawie umów cywilnoprawnych?
7. Czy pacjent po zakończonym leczeniu szpitalnym może odmówić wypisu do domu?
8. Czy pacjent, który wybiera serię zastrzyków dożylnych w przychodni może być wypuszczony do domu z wenflonem w żyle?
9. Czy w świetle obowiązującego prawa należy wydawać pacjentowi leczonemu w oddziale szpitalnym oprócz karty informacyjnej informację dla lekarza kierującego?
10. Czy pracownik na podstawie art. 188 Kodeksu pracy może wykorzystać zwolnienie od pracy do opieki nad dzieckiem w niepełnych godzinach?

W maju w LEX Ochrona Zdrowia przygotowaliśmy dla Państwa m.in. 10 nowych komentarzy praktycznych, udzieliliśmy odpowiedzi na 93 nowe pytania, a także opublikowaliśmy 16 nowych orzeczeń, 12 nowych pism urzędowych oraz dodaliśmy ponad 100 bieżących newsów z rynku ochrony zdrowia.
W maju gorąco polecamy materiały poświęcone uprawnieniom i zasadom wystawiania recept dla pacjentów w wieku powyżej 75 roku życia (komentarz Krzysztofa Urbana Uprawnienia i zasady wystawiania recept dla pacjentów w wieku powyżej 75 roku życia) oraz materiały poświęcone zmianom w doskonaleniu zawodowym ratowników medycznych (komentarz Małgorzaty Paszkowskiej Wymogi ustawowe dla ratowników medycznych i ich doskonalenie zawodowe w świetle zmian ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym).
Ponadto publikujemy komentarze praktyczne do projektowanych i wchodzących w życie zarządzeń Prezesa NFZ pozwalające na przygotowanie się do zmian w zakresie zawierania i realizacji umów z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Na bieżąco śledzimy i komentujemy także projekty aktów prawnych, śledzimy zmiany w koszyku świadczeń gwarantowanych oraz publikujemy najnowsze zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

W tym miesiącu nasi Eksperci udzielili odpowiedzi na tak nurtujące pytania, jak m.in.:
1. Czy Rzecznik Praw Pacjenta może żądać udostępnienia mu pełnej dokumentacji pacjenta nie wykazując się zgodą pacjenta w tym zakresie?
2. Czy w przypadku elektronicznej dokumentacji medycznej możliwe jest zastosowanie mechanizmów pozwalających na złożenie i zweryfikowanie podpisu przewidzianych przez program używany przez świadczeniodawcę, np. uwierzytelnienie podpisu za pomocą loginu?
3. Czy podmiot leczniczy może po każdej wypłacie przekazywać izbie pielęgniarskiej imienną listę pielęgniarek z kwotą indywidualnej składki, za które odprowadza składki członkowskie?
4. Czy w gabinecie zabiegowym lekarza POZ, może funkcjonować punkt pobrań (pobieranie krwi do badań laboratoryjnych)?
5. Czy w sytuacji gdy podmiot leczniczy nie posiada w swojej strukturze laboratorium, lecz zleca wykonywanie całej diagnostyki laboratoryjnej na zewnątrz (outsourcing) musi zatrudniać u siebie koordynatora ds. laboratorium, którym musi być diagnosta laboratoryjny?
6. Czy lekarzowi pełniącemu dyżur medyczny w ramach umowy o pracę należy dodatkowo wypłacić dodatek 20% za pracę w godzinach nocnych bez względu na wypłacenie dodatków za godziny nadliczbowe?
7. Czy lekarz stomatolog może wystawić skierowanie na odpłatne wykonanie badania RTG czaszki?
8. Kto wydaje skierowanie na rezonans magnetyczny?
9. Czy pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu szkoleniowego, jeśli pracownik z własnej inicjatywy zaczął uczęszczać do prywatnej szkoły, w której chce zdobyć nowy zawód?
10. Czy osoba z legitymacją "Weterana walk o niepodległość Rzeczpospolitej Polskiej" ma prawo być przyjmowana w poradni AOS bez skierowania?