Komentarz praktyczny | Budzowska Jolanta

Od niedawna w ginekologii i położnictwie obowiązuje akt normatywny regulujący zasady postępowania personelu medycznego w przypadku pięciu powikłań ciąży i porodu, które sprawiają najwięcej problemów personelowi medycznemu. Jest to rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych
 w dziedzinie położnictwa i ginekologii z zakresu okołoporodowej opieki położniczo-ginekologicznej, sprawowanej nad kobietą w okresie ciąży, porodu, połogu, w przypadkach występowania określonych powikłań oraz opieki nad kobietą w sytuacji niepowodzeń położniczych, które weszło w życie dnia 2 czerwca 2016 r.

We wrześniu w LEX Ochrona Zdrowia przygotowaliśmy dla Państwa m.in. 14 nowych komentarzy praktycznych, udzieliliśmy odpowiedzi na 85 nowych pytań, a także opublikowaliśmy 20 nowych orzeczeń, 2 nowe pisma urzędowe oraz dodaliśmy ponad 100 bieżących newsów z rynku ochrony zdrowia.
We wrześniu gorąco polecamy materiały poświęcone zmianom w tajemnicy lekarskiej (komentarz Jolanty Budzowskiej Najnowsze zmiany w zakresie tajemnicy lekarskiej) oraz materiały poświęcone Instrumentowi Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (komentarz Artura Paszkowskiego Instrument Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ)).
Ponadto publikujemy komentarze praktyczne do projektowanych i wchodzących w życie zarządzeń Prezesa NFZ pozwalające na przygotowanie się do zmian w zakresie zawierania i realizacji umów z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Na bieżąco śledzimy i komentujemy także projekty aktów prawnych, śledzimy zmiany w koszyku świadczeń gwarantowanych oraz publikujemy najnowsze zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

W tym miesiącu nasi Eksperci udzielili odpowiedzi na tak nurtujące pytania, jak m.in.:
1. Czy pielęgniarki medycyny szkolnej udzielając świadczeń z zakresu medycyny szkolnej są zobowiązane do uzyskania zgody rodzica lub opiekuna prawnego na przeprowadzenie przeglądów higieny osobistej, podawanie leków np. przeciwbólowych, przeciwgorączkowych?
2. Czy można zobowiązać pracowników apteki szpitalnej do przygotowywania roztworów środków dezynfekcyjnych (substancji żrących) w aptece szpitalnej?
3. Czy w przypadku dłuższej nieobecności pracownika (który nadaje upoważnienia do przetwarzania danych osobowych) konieczne jest oznaczenie tego faktu na ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych oraz anulowanie upoważnienia?
4. Kto powinien wystawić skierowanie na ponowne badanie kontrolne USG, jeśli kolejny termin jest ustalony za miesiąc?
5. Jakie dokumenty powinien mieć kierownik apteki przy jej otwarciu?
6. Czy podpis długopisem elektronicznym w dokumentacji jest ważny?
7. Czy podmiot wykonujący działalność leczniczą zobowiązany jest do udostępnienia (wydania) pacjentowi tylko tej dokumentacji medycznej, która została wytworzona w tym podmiocie?
8. Kto ponosi koszty transportu sanitarnego przewiezienia pacjenta z miejsca zamieszkania do szpitala w celu kontynuacji leczenia?
9. Czy lekarz może pobierać opłatę za wystawienie karty zgonu osobie, dotychczas przez niego nieleczonej, z którą do chwili zgonu nie miał żadnego kontaktu medycznego w ramach prowadzonej działalności?
10. Czy podmiot leczniczy może udostępnić dokumentację medyczną pacjenta sądowi rejonowemu w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku po tym pacjencie?

W lipcu w LEX Ochrona Zdrowia przygotowaliśmy dla Państwa m.in. 33 nowe komentarze praktyczne, udzieliliśmy odpowiedzi na 116 nowych pytań, a także opublikowaliśmy 13 nowych orzeczeń, 4 nowe pisma urzędowe oraz dodaliśmy ponad 100 bieżących newsów z rynku ochrony zdrowia.
W lipcu gorąco polecamy materiały poświęcone zmianom w ustawie o działalności leczniczej (komentarz Macieja Łokaja Projekt ustawy zmieniającej ustawę o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (projekt z dnia 25 maja 2016 roku)) oraz materiały poświęcone radzeniu sobie z trudnym klientem w aptece (komentarz Krzysztofa Urbana Ekspert o ... radzeniu sobie z trudnym klientem w aptece).
Ponadto publikujemy komentarze praktyczne do projektowanych i wchodzących w życie zarządzeń Prezesa NFZ pozwalające na przygotowanie się do zmian w zakresie zawierania i realizacji umów z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Na bieżąco śledzimy i komentujemy także projekty aktów prawnych, śledzimy zmiany w koszyku świadczeń gwarantowanych oraz publikujemy najnowsze zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

W tym miesiącu nasi Eksperci udzielili odpowiedzi na tak nurtujące pytania, jak m.in.:
1. Czy SP ZOZ, który udziela świadczeń w zakresie kardiologii, może dodatkowo udzielać tych świadczeń poza kontraktem NFZ, jeśli znalazł się sponsor, który chciałbym zapłacić szpitalowi komercyjnie za określoną liczbę usług?
2. Czy godzina zgonu powinna być w karcie wypisowej pacjenta wpisana jako godzina wypisu?
3. Co należy zrobić w przypadku, gdy skierowanie nie zawiera wszystkich koniecznych elementów?
4. Z jaką częstotliwością powinny być odbierane do utylizacji od wytwórcy odpady medyczne z grupy 18 01?
5. Czy jeśli uprawniony w ustawie podmiot zwróci się do podmiotu leczniczego o wydanie uwierzytelnionej kopii dokumentacji medycznej, szpital może naliczyć dodatkową opłatę za uwierzytelnienie kopii, oprócz opłaty za kserokopię dokumentacji określoną w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta?
6. Czy w formularzu wypełnianym przez pacjenta przy e-rejestracji powinna znaleźć się klauzula o wyrażeniu zgody na przetwarzane danych osobowych?
7. Jakie są konsekwencje prawne dla pacjenta w przypadku, gdy wypisuje się na własne żądanie?
8. W jaki sposób podmiot leczniczy w zakresie POZ (małżeństwo 2 lekarzy POZ) może zapewnić ciągłość świadczeń na czas urlopu?
9. Czy dokumentacja szpitalna prowadzona w formie elektronicznej w systemie komputerowym musi być drukowana i podpisywana przez lekarzy?
10. Czy pacjent ma prawo żądać od lekarza POZ wydania skierowania do poradni specjalistycznej, nawet jeśli lekarz nie widzi wskazań do zasięgania opinii innego lekarza, w oparciu o ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta?

Komentarz praktyczny | Ubran Krzysztof

W dniu 12 maja 2016 r. została opublikowana ustawa z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw - dalej u.z.u.ś.o., która przewiduje modyfikację systemu refundacyjnego poprzez wprowadzenie konstrukcji tańszych leków dla pacjentów, którzy ukończyli 75 rok życia (dalej: 75+).

Komentarz praktyczny | Artur Paszkowski

W dniu 9 maja 2016 roku na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt z dnia 6 maja 2016 roku rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Projekt ten stanowi wykonanie delegacji ustawowej wynikającej z przepisu art. 148 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - dalej u.ś.o.z., i to w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 lipca 2016 roku ustalonym przepisami ustawy z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.