Komentarz praktyczny | Monika Kwiatkowska

Projektowana ustawa ma, stanowić systemowe rozwiązanie prawne zmierzające do stopniowego niwelowania dysproporcji w zakresie poziomu wynagrodzeń zasadniczych grup pracowników medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Komentarz praktyczny | Klisowska Izabela


Analiza dotyczy wynagrodzeń kierowników publicznych podmiotów leczniczych, zarządu spółek, kierowników samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, w kontekście zmian ustawowych, wprowadzonych ustawą z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. Ustawa kształtuje, w sposób odmienny od dotychczasowego, wynagrodzenie zarządzających. Część wprowadzonych zmian stanowi uwzględnienie dotychczasowych postulatów środowiska, w tym prawa kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej do świadczeń dodatkowych, w tym nagrody jubileuszowej.

Komentarz praktyczny | Urban Krzysztof

Powodzenie całego modelu finansowania znanego powszechnie pod hasłem: „leki 75+”, który ma polegać na stworzeniu modelu finansowania leków przyjaznego dla pacjentów seniorów zależy od wielu czynników, tj.:

  • kształtu samej listy leków dedykowanych dla tych pacjentów,
  • dostępności tych leków w hurtowniach, a następnie w aptekach i punktach aptecznych,
  • wydolności budżetu dedykowanego na refundację.

Komentarz praktyczny | Paszkowski Artur

30 sierpnia 2016 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, która wprowadziła do publicznego systemu opieki zdrowotnej konstrukcję Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ).

Komentarz praktyczny | Urban Krzysztof

Nowelizacja ustawy o działalności leczniczej i niektórych innych ustaw, która obowiązuje od 15 lipca 2016 r., wprowadza alternatywną, względem możliwości finansowania świadczeń na podstawie umów zawieranych z NFZ, formę zaspokajania potrzeb w zakresie ochrony zdrowia. W ramach realizacji powyższego celu jednostka samorządu terytorialnego a zatem gmina, powiat lub województwo, może finansować dla mieszkańców tej wspólnoty świadczenia gwarantowane.