Pytanie od użytkownika Programu LEX Ochrona Zdrowia: Czy wobec przepisów rozporządzenia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej i sposobu jej przetwarzania szpital może wydać pacjentowi kartę informacyjną w terminie późniejszym niż dzień wypisu ze szpitala, tj. po uzupełnieniu o rozpoznanie onkologiczne ustalone na podstawie wyniku badania, które otrzyma w terminie późniejszym?

W grudniu w LEX Ochrona Zdrowia przygotowaliśmy dla Państwa m.in. 16 nowych komentarzy praktycznych, udzieliliśmy odpowiedzi na 91 nowych pytań, a także opublikowaliśmy 13 nowych orzeczeń, 4 nowe pisma urzędowe oraz dodaliśmy ponad 100 bieżących newsów z rynku ochrony zdrowia.
W grudniu gorąco polecamy materiały poświęcone znaczeniu ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin „Za życiem" dla świadczeniodawców (komentarz Agnieszki Sieńko Znaczenie ustawy "Za życiem" dla świadczeniodawców) oraz materiały poświęcone proponowanym zmianom na rynku aptek (komentarz Krzysztofa Urbana, Rynek aptek - co się zmieni?).

Komentarz praktyczny | Maciej Łokaj

17 października 2016 projekt nowelizacji ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym został skierowany do konsultacji publicznych. Niektóre zmiany mają charakter porządkowy a niektóre rewolucyjny i jeśli zostaną przyjęte, będą miały wpływ na funkcjonowanie całego systemu ratownictwa medycznego.

Komentarz praktyczny | Artur Paszkowski

 

Pod koniec września opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, który kreuje tzw. sieć szpitali. Według projektowanych przepisów ma być to system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, którego nadrzędnym celem jest zabezpieczenie świadczeniobiorcom dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności w zakresie leczenia szpitalnego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej realizowanej w poradniach przyszpitalnych a także w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, oraz zapewnienie ciągłości i kompleksowości udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej.

W listopadzie w LEX Ochrona Zdrowia przygotowaliśmy dla Państwa m.in. 13 nowych komentarzy praktycznych, udzieliliśmy odpowiedzi na 102 nowe pytania, a także opublikowaliśmy 14 nowych orzeczeń, 7 nowych pism urzędowych oraz dodaliśmy ponad 100 bieżących newsów z rynku ochrony zdrowia.
W listopadzie gorąco polecamy materiały poświęcone projektowanej ustawie o podstawowej opiece zdrowotnej (komentarz Artura Paszkowskiego Założenia do projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej) oraz materiały poświęcone sieciom szpitali (komentarz Artura Paszkowskiego, Sieć szpitali jako zabezpieczenie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej - projekt ustawy).
Ponadto publikujemy komentarze praktyczne do projektowanych i wchodzących w życie zarządzeń Prezesa NFZ pozwalające na przygotowanie się do zmian w zakresie zawierania i realizacji umów z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Na bieżąco śledzimy i komentujemy także projekty aktów prawnych, śledzimy zmiany w koszyku świadczeń gwarantowanych oraz publikujemy najnowsze zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

W tym miesiącu nasi Eksperci udzielili odpowiedzi na tak nurtujące pytania, jak m.in.:
1. Czy każdej osobie, która wystąpi z pytaniem ilu pacjentów posiadających ubezpieczenie w NFZ przyjęto w zakładzie leczniczym przez cały 2014 roku należy udzielić odpowiedzi?
2. Czy sekretarki medyczne udostępniające dokumentację medyczną oraz autoryzujące tę dokumentację m.in. swoim podpisem oraz pieczątką: „Sporządzono kserokopię na podstawie oryginału” lub „Odpis sporządzono na podstawie dokumentacji elektronicznej” powinny posiadać upoważnienie do potwierdzania zgodności sporządzonej kopii dokumentacji medycznej z oryginałem?
3. Czy nowy przepis odnośnie przechowywania dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników dotyczy tylko krwi, która jest przetaczana podczas hospitalizacji, czy również krwi, która jest pobierana od pacjenta do badań laboratoryjnych, np. grupy krwi, morfologii?
4. Czy osoba na świadczeniu rehabilitacyjnym ma prawo do świadczeń opieki zdrowotnej?
5. Czy u jednego pacjenta można prowadzić część dokumentacji w formie papierowej i część w formie elektronicznej?
6. Czy lekarz przybyły na miejsce zgonu ma wpisać jako godzinę zgonu (nierzadko to już następny dzień jeśli zgłoszenie było przed północą) godzinę swojego osobistego badania czy godzinę zgłoszenia przez rodzinę (i nie tylko) tego faktu?
7. Czy do każdego zdjęcia RTG wykonanego w szpitalu, musi być sporządzony opis?
8. Czy w świetle obowiązujących przepisów możliwa jest rejestracja na liście oczekujących pacjenta do rehabilitacji w warunkach domowych na podstawie skierowania na zabiegi fizjoterapeutyczne?
9. Jak długo powinny być przechowywane oświadczenia o wyrażeniu zgody pacjenta na badania laboratoryjne?
10. Kto powinien finansować opiekę pielęgniarki szkolnej nad dziećmi z oddziałów przedszkolnych mieszczących się w szkołach?