W grudniu w LEX Ochrona Zdrowia przygotowaliśmy dla Państwa m.in. 9 nowych komentarzy praktycznych, udzieliliśmy odpowiedzi na 95 nowych pytań, a także opublikowaliśmy 17 nowych orzeczeń oraz dodaliśmy ponad 100 bieżących newsów z rynku ochrony zdrowia.
W grudniu gorąco polecamy temat miesiąca poświęcony nowym ogólnym warunkom umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (opracowanie Artura Paszkowskiego Nowe OWU - przegląd zmian), a także materiały poświęcone orzeczeniom o zadośćuczynienie na podstawie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta i Kodeksu cywilnego (komentarz Katarzyny Lenczowskiej-Soboń Przegląd orzecznictwa sądów w latach 2014-2015 dotyczącego roszczeń o zadośćuczynienie na podstawie ustawy o prawach pacjenta i Kodeksu cywilnego) oraz prawom pacjenta w aptece (komentarz Ewy Warmińskiej i Krzysztofa Urbana Prawa pacjenta w aptece - gwarancje i realizacja).
Ponadto publikujemy komentarze praktyczne do projektowanych i wchodzących w życie zarządzeń Prezesa NFZ pozwalające na przygotowanie się do zmian w zakresie zawierania i realizacji umów z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Na bieżąco śledzimy i komentujemy także projekty aktów prawnych, śledzimy zmiany w koszyku świadczeń gwarantowanych oraz publikujemy najnowsze zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
W tym miesiącu nasi Eksperci udzielili odpowiedzi na tak nurtujące pytania, jak m.in.:
1. Czy istnieje termin, do upływu którego pacjent musi się zwrócić z wnioskiem o wydanie jego dokumentacji medycznej, która podlega kasacji ze względu na upływ okresu archiwizacji?
2. Czy przychodnia medyczna, która nie ma podpisanej umowy z NFZ może wystawiać skierowania na operację np. zaćmy na NFZ, czy może tego dokonać tylko prywatnie?
3. Jakie jednostki chorobowe może leczyć lekarz POZ?
4. Czy pacjent, któremu zbliża się termin realizacji świadczenia szpitalnego rehabilitacji pulmonologicznej i zgłasza chęć przeniesienia tego świadczenia z okresu jesiennego na wiosenny, powinien być zakwalifikowany na proponowany przez siebie termin, czy na koniec kolejki oczekujących?
5. Jak postępować z zapasami własnych leków pacjenta przynoszonymi i zażywanymi samowolnie w trakcie leczenia szpitalnego?
6. Czy podmiot leczniczy może prowadzić dokumentację medyczną w dwóch wariantach tzn. dla części lekarzy tylko w formie elektronicznej, a dla części w formie tradycyjnych papierowych historii choroby?
7. Czy istnieje maksymalna liczba cykli terapeutycznych, które mogą być realizowane w ciągu 1 roku kalendarzowego na rzecz określonego pacjenta w ramach systemu ubezpieczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych?
8. Czy podmiot leczniczy, w którym lekarz odbywa specjalizację na podstawie rezydentury, może zawrzeć z tym lekarzem umowę cywilną na pełnienie dyżurów medycznych i dyżurów pod telefonem?
9. Kto jest odpowiedzialny za udzielenie pierwszej pomocy uczniowi na terenie szkoły?
10. Czy istnieją przepisy regulujące postępowanie w przypadku zagubienia imiennej pieczątki przez pielęgniarkę/położną zatrudnioną lub prowadzącą indywidualną praktykę?