W listopadzie w LEX Ochrona Zdrowia przygotowaliśmy dla Państwa m.in. 17 nowych komentarzy praktycznych, udzieliliśmy odpowiedzi na 67 nowych pytań, a także opublikowaliśmy 13 nowych orzeczeń oraz dodaliśmy ponad 80 bieżących newsów z rynku ochrony zdrowia.
W listopadzie gorąco polecamy temat miesiąca poświęcony nowym ogólnym warunkom umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (opracowanie Artura Paszkowskiego Nowe OWU - przegląd zmian), a także materiały poświęcone podwyżkom dla pielęgniarek (komentarz Iwony Kaczorowskiej-Kossowskiej Podwyżki dla pielęgniarek - wątpliwości prawne) oraz zasadom odmowy przyjęć dzieci do szpitala (komentarz Ewy Warmińskiej i Krzysztofa Urbana Zasady odmawiania przyjęć dzieci do szpitala).
Ponadto publikujemy komentarze praktyczne do projektowanych i wchodzących w życie zarządzeń Prezesa NFZ pozwalające na przygotowanie się do zmian w zakresie zawierania i realizacji umów z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Na bieżąco śledzimy i komentujemy także projekty aktów prawnych, śledzimy zmiany w koszyku świadczeń gwarantowanych oraz publikujemy najnowsze zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
W tym miesiącu nasi Eksperci udzielili odpowiedzi na tak nurtujące pytania, jak m.in.:
1. Czy do zakupu ambulansu na raty przez SP ZOZ konieczna jest opinia rady społecznej?
2. Czy przychodnia ma obowiązek wystawić fakturę za wykonaną usługę, jeżeli pacjent zgłasza się bez paragonu potwierdzającego opłacenie wizyty?
3. Kiedy można mówić o eksperymencie medycznym w przypadku wyrobów medycznych?
4. Co należy zrobić, aby hospitalizacja nie została uznana za negującą "zasady sprawiedliwego, równego, niedyskryminującego i przejrzystego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej" w przypadku, gdy zabieg przyjętego do szpitala pacjenta musi zostać odroczony w czasie?
5. Czy lekarz podstawowej opieki zdrowotnej może wydać skierowanie na oddział rehabilitacji?
6. Czy okręgowa izba pielęgniarek i położnych może wymagać od pracodawcy wykazu pielęgniarek i położnych oraz kwotę opłacanych składek członkowskich na rzecz samorządu zawodowego?
7. Czy szpital może wydać pacjentowi kartę informacyjną w terminie późniejszym niż dzień wypisu ze szpitala, tj. po uzupełnieniu o rozpoznanie onkologiczne ustalone na podstawie wyniku badania, które otrzyma w terminie późniejszym?
8. Czy do stażu pracy pracownicy ubiegającej się o uzyskanie urlopu wychowawczego wlicza się również okres poprzedniego urlopu macierzyńskiego?
9. Czy istnieją przepisy określające minimalny czas wykonywanych zabiegów fizykoterapeutycznych w sanatoryjnym lecznictwie uzdrowiskowym dorosłych?
10. Czy kiedy lekarz rezydent kierowany jest na staż, możemy mówić o urlopie szkoleniowym i naliczać mu wynagrodzenie za ten staż (średnią urlopową), jeżeli pełnił on dyżury medyczne?