Z przyjemnością informujemy, że wraz z wrześniową aktualizacją LEX Ochrona Zdrowia przygotowaliśmy dla Państwa m.in. 14 nowych komentarzy praktycznych, udzieliliśmy odpowiedzi na 75 nowych pytań, a także opublikowaliśmy 5 pism urzędowych oraz dodaliśmy ponad 130 bieżących newsów z rynku ochrony zdrowia.
We wrześniowej aktualizacji gorąco polecamy temat miesiąca poświęcony ustawie o leczeniu niepłodności (opracowanie Moniki Kwiatkowskiej Ustawa o leczeniu niepłodności - założenia i znaczenie), a także materiały poświęcone projektowi ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (komentarz Artura Paszkowskiego Projekt rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej) oraz przekazywania recept przez apteki do hurtowni (komentarz Krzysztofa Urbana i Ewy Warmińskiej Przekazywanie numerów recept lub zanonimizowanych skanów recept przez apteki do hurtowni).
Ponadto publikujemy komentarze praktyczne do projektowanych i wchodzących w życie zarządzeń Prezesa NFZ pozwalające na przygotowanie się do zmian w zakresie zawierania i realizacji umów z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Na bieżąco śledzimy i komentujemy także projekty aktów prawnych, śledzimy zmiany w koszyku świadczeń gwarantowanych oraz publikujemy najnowsze zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
W tym miesiącu nasi Eksperci udzielili odpowiedzi na tak nurtujące pytania, jak m.in.:
1. Czy pracodawca może wypłacić pracownikowi wczasy pod gruszą za zaległy urlop?
2. Czy w szpitalu, w którym czas pobytu pacjenta niezbędny do udzielenia świadczenia zdrowotnego nie przekracza 24 godzin, istnieje obowiązek prowadzenia księgi raportów lekarskich i księgi raportów pielęgniarskich?
3. Przez jaki okres czasu należy przechowywać kserokopie faktur i specyfikacje dotyczące wykonywanych badań diagnostycznych?
4. Czy w przypadku, gdy pacjent złożył oświadczenie o upoważnienie do odbioru recept przez osobę trzecią bez szczegółowego wskazania tej osoby, to wystarczające jest odnotowanie w dokumentacji medycznej informacji o wydaniu recepty upoważnionej osobie trzeciej, bez wskazania konkretnej osoby (imię, nazwisko, numer PESEL)?
5. Czy przepisy ustawy - Prawo farmaceutyczne nakładają na hurtownie farmaceutyczną obowiązek weryfikacji uprawnień osoby składającej zamówienie w imieniu apteki?
6. Czy szpital może zwrócić się do Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych o wydanie generalnej zgody na niszczenie dokumentacji medycznej oraz innej dokumentacji niearchiwalnej?
7. W jakiej formie zakład ubezpieczeń ma okazać zgodę pacjenta na udostępnienie danych pacjenta przez podmiot leczniczy?
8. Czy SP ZOZ może mieć w swojej strukturze jedno archiwum, w którym jest zarówno dokumentacja medyczna jak i archiwum zakładowe?
9. Czy szpital może pobrać opłatę za zabieg od obywatela polskiego mieszkającego na stałe w Anglii, jeśli karta EKUZ upoważnia pacjenta do zabiegów i leczenia w trybie pilnym?
10. Czy lekarz okulista może zlecić wykonanie badania USG tętnic szyjnych?