Z przyjemnością informujemy, że wraz z sierpniową aktualizacją LEX Ochrona Zdrowia przygotowaliśmy dla Państwa m.in. 13 nowych komentarzy praktycznych, udzieliliśmy odpowiedzi na 72 nowe pytania, a także opublikowaliśmy 7 pism urzędowych oraz dodaliśmy ponad 100 bieżących newsów z rynku ochrony zdrowia.
W sierpniowej aktualizacji gorąco polecamy temat miesiąca poświęcony zbiorom danych osobowych (opracowanie Macieja Łokaja Zbiory danych osobowych w praktyce działania podmiotów wykonujących działalność leczniczą), a także materiały poświęcone udostępnianiu dokumentacji medycznej w toku postępowania kontrolnego (komentarz Macieja Łokaja Udostępnianie dokumentacji medycznej w toku postępowań kontrolnych) oraz nowym obowiązkom dla aptek (komentarz Mariusza Kondrata Nowe obowiązki dla aptek od 12 lipca 2015 r. w świetle nowelizacji ustawy - Prawo farmaceutyczne).
Ponadto publikujemy komentarze praktyczne do projektowanych i wchodzących w życie zarządzeń Prezesa NFZ pozwalające na przygotowanie się do zmian w zakresie zawierania i realizacji umów z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Na bieżąco śledzimy i komentujemy także projekty aktów prawnych, śledzimy zmiany w koszyku świadczeń gwarantowanych oraz publikujemy najnowsze zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

W tym miesiącu nasi Eksperci udzielili odpowiedzi na tak nurtujące pytania, jak m.in.:
1. Czy pracodawca przejmujący pracowników na podstawie art. 23(1) Kodeksu pracy może zobowiązać się w odrębnej umowie bądź porozumieniu, że nie rozwiąże umów o pracę z przekazanymi pracownikami?
2. Kto decyduje prawnie o wyborze lekarza i pielęgniarki do opieki nad uczniami?
3. Czy pogotowie ratunkowe SP ZOZ-u może zawrzeć umowę cywilnoprawną na stanowisko dyspozytora medycznego z osobą prowadzącą działalność gospodarczą wyłącznie w spółce cywilnej z drugą osobą?
4. Czy lekarz zatrudniony w SP ZOZ-ie może być zobowiązany do pełnienia dyżuru medycznego w przychodni specjalistycznej?
5. Czy gabinet neurologiczny, który nie ma podpisanej umowy z NFZ na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, może kierować na badania rezonansu magnetycznego?
6. Czy w rejestrze orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy powinno umieszczać się numery kolejno wydawanych orzeczeń?
7. Czy można żądać od zakładu opiekuńczo-leczniczego zwrotu nienależnie pobranego zasiłku?
8. Czy do wniosku o wydanie dokumentacji medycznej pacjenta załącza się oświadczenie o zwolnieniu z obowiązku zachowania dochowania tajemnicy lekarskiej?
9. Czy uprawnienie dostępu do dokumentacji medycznej pozwala również na odbiór przez tak uprawnioną osobę kopii dokumentacji medycznej?
10. Czy świadczenie urlopowe można wypłacić pracownikowi po wykorzystanym urlopie 14-dniowym, ale dopiero z pensją za dany miesiąc?