Z przyjemnością informujemy, że wraz z lipcową aktualizacją LEX Ochrona Zdrowia przygotowaliśmy dla Państwa m.in. 11 nowych komentarzy praktycznych, udzieliliśmy odpowiedzi na 84 nowe pytania, a także opublikowaliśmy 7 pism urzędowych oraz dodaliśmy ponad 130 bieżących newsów z rynku ochrony zdrowia.
W lipcowej aktualizacji gorąco polecamy temat miesiąca poświęcony prowadzeniu dokumentacji medycznej w świetle zasad ordynacji leków refundowanych dla siebie i dla rodziny na podstawie orzeczenia Sądu Najwyższego (opracowanie Krzysztofa Urbana i Ewy Warmińskiej Obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej, a zasady ordynacji leków refundowanych dla siebie i dla rodziny na podstawie orzeczenia Sądu Najwyższego), a także materiały poświęcone udostępnianiu dokumentacji medycznej innym podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych (komentarz Macieja Łokaja Udostępnianie dokumentacji medycznej innym podmiotom udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej) oraz nazewnictwu usług zdrowotnych na paragonie fiskalnym (komentarz Kacpra Tybuszewskiego W jaki sposób należy prawidłowo nazywać usługi zdrowotne na paragonie fiskalnym?).
Ponadto publikujemy komentarze praktyczne do projektowanych i wchodzących w życie zarządzeń Prezesa NFZ pozwalające na przygotowanie się do zmian w zakresie zawierania i realizacji umów z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Na bieżąco śledzimy i komentujemy także projekty aktów prawnych, w tym projekt ustawy o leczeniu niepłodności, śledzimy zmiany w koszyku świadczeń gwarantowanych oraz publikujemy najnowsze zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

W tym miesiącu nasi Eksperci udzielili odpowiedzi na tak nurtujące pytania, jak m.in.:
1. Czy urlop ojcowski można dzielić na części?
2. Czy administrator danych osobowych może pełnić funkcję administratora bezpieczeństwa informacji?
3. Jak należy postąpić w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili ustalania terminu udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej, a które uniemożliwiają zachowanie terminu wynikającego z listy oczekujących?
4. Czy podmiot leczniczy ma obowiązek udostępnić dokumentację medyczną zakładowi odszkodowań na podstawie przedstawionego pełnomocnictwa?
5. Czy szpital, który przejął inną jednostkę i pracowników, może rozwiązać umowę o pracę położnej powracającej z urlopu wychowawczego, jeśli jej stanowisko zostało zlikwidowane?
6. Czy lekarz, który powziął informację, iż pacjentka zaraz po wyjściu ze szpitala zamierza usunąć ciążę, powinien złożyć zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia czynu zabronionego?
7. Czy księga przyjęć w podmiocie leczniczym powinna być prowadzona osobno dla pacjentów przyjmowanych w ramach NFZ oraz pacjentów, którym udzielono świadczeń zdrowotnych odpłatnie?
8. Czy lekarz podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarz specjalista może wystawić skierowanie do szpitalnego oddziału ratunkowego?
9. Czy lekarze zatrudnieni w szpitalu mają obowiązek zawiadamiać organy wydające prawo jazdy o wystąpienia napadu o symptomatologii padaczkowej lub podejrzenia albo istnienia padaczki oraz w przypadku wystąpienia epizodu ciężkiej hipoglikemii u pacjenta?
10. Czy podmiot leczniczy ma prawo żądać od przedstawiciela ustawowego pacjenta dowodu (dokumentu) potwierdzającego istnienie stosunku przedstawicielstwa?