28.02.2019 r. opublikowana została ustawa z 21.02.2019 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw – dalej z.u.ś.o.z. Ustawa zmieniająca reguluje przede wszystkim tematykę prowadzenia przez NFZ kontroli. Przepisy dotyczące zasad prowadzenia kontroli wchodzą w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia, w praktyce więc przepisy będą obowiązywały od 1.06.2019 r.


Wprowadzane zmiany stanowią kompleksową modyfikację zasad prowadzenia kontroli mającą ujednolicić sposoby kontrolowania podmiotów i podnieść skuteczność oraz efektywność kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia. Na podstawie zakresu wprowadzanych zmian można się spodziewać, że NFZ planuje zintensyfikowanie prowadzonych kontroli i przyspieszenie ich wykonywania.

  • Kogo będą dotyczyć kontrole?
  • W jakich konkretnie przypadkach kontrola może zostać przeprowadzona?
  • Na jakiej podstawie kontrole będą przeprowadzane?

 

ANALIZA ZAWIERA: akty prawne, orzeczenia, wzory dokumentów, komentarze praktyczne, odpowiedzi na pytania użytkownikow.
WYBRANE TREŚCI:
Embedded Image AKTY PRAWNE:
Embedded Image ODPOWIEDZI NA PYTANIA:

Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych.
Dz.U.2018.1510 t.j. | ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. | Akt obowiązujący

  • art. 64
  • art. 160 - art. 161

Rodzaje, zakres i wzory dokumentacji medycznej oraz sposób jej przetwarzania.
Dz.U.2015.2069 | rozporządzenie z dnia 9 listopada 2015 r. | Akt obowiązujący

  • Czy świadczeniodawca może złożyć zażalenie na czynność Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z zakresu postępowania kontrolnego?
  • Czy umowy z lekarzami podlegają kontroli NFZ u świadczeniodawcy?
  • Czy podmiot leczniczy ma prawo wglądu w dokumentację NFZ związaną z postępowaniem skargowym na dowolnym jego etapie?

 LEX Ochrona Zdrowia Twój ekspert od ochrony zdrowia