Postanowienia art. 64 ustawy z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – dalej u.ś.o.z. – regulują kwestie związane ze składaniem środków odwoławczych. Świadczeniodawca może złożyć zastrzeżenia w terminie 7 dni od otrzymania protokołu kontroli (art. 64 ust. 6a u.ś.o.z.).


Zastrzeżenia do protokołu rozpatruje kontroler w terminie 14 dni od ich otrzymania. Kwestia złożenia zastrzeżeń do protokołu wiąże się bezpośrednio z problematyką podpisania bądź odmowy podpisania protokołu kontroli przez świadczeniodawcę, który podpisanie protokołu może uzależnić od tego, czy jego zastrzeżenia zostaną uwzględnione przez kontrolera.

Zapoznaj się z treścią komentarza. Opisujemy w nim
problematykę skutków kontroli realizacji świadczeń opieki zdrowotnej oraz rozliczania wyników kontroli przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Przedstawiamy kwestie związane ze składaniem środków odwoławczych od decyzji NFZ, rodzaje dopuszczalnych środków oraz ich wymogi formalne. Omawiamy także sankcje związane z nienależytym wykonaniem umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

 

Komentarz jest cześcią analizy, w której znajdziesz również akty prawne, orzeczenia, odpowiedzi na pytania użytkowników, wzory dokumentów. Wybrane treści:
Embedded Image KOMENTARZE PRAKTYCZNE
Embedded Image ODPOWIEDZI NA PYTANIA
  • Możliwość wnioskowania przez świadczeniodawcę o autokontrolę czynności związanej z realizacją umowy o udzielanie świadczeń | Urban Krzysztof, Warmińska Ewa
  • Zmiany w przeprowadzeniu przez NFZ kontroli działalności świadczeniodawców | Siwiec Maciej
  • Czy świadczeniodawca może złożyć zażalenie na czynność Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z zakresu postępowania kontrolnego?
  • Czy umowy z lekarzami podlegają kontroli NFZ u świadczeniodawcy?
  • Czy podmiot leczniczy ma prawo wglądu w dokumentację NFZ związaną z postępowaniem skargowym na dowolnym jego etapie?

 LEX Ochrona Zdrowia Twój ekspert od ochrony zdrowia