W kwietniu w LEX Ochrona Zdrowia przygotowaliśmy dla Państwa m.in. 8 nowych komentarzy praktycznych, udzieliliśmy odpowiedzi na 121 nowych pytań, a także opublikowaliśmy 20 nowych glos, 1 nowe orzeczenie oraz dodaliśmy ponad 50 bieżących newsów z rynku ochrony zdrowia.
W kwietniu gorąco polecamy materiały poświęcone projektowi ustawy o "sieci szpitali" (komentarz Krzysztofa Urbana Sieć szpitali - w jaki sposób projekt ustawy oddziałuje na postępowania konkursowe?) oraz materiały poświęcone nowym przepisom dot. świadczeń udzielanych przez pielęgniarki i położne (komentarz Iwony Choromańskiej Nowe rozporządzenie w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego)

Ponadto publikujemy komentarze praktyczne do projektowanych i wchodzących w życie zarządzeń Prezesa NFZ pozwalające na przygotowanie się do zmian w zakresie zawierania i realizacji umów z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Na bieżąco śledzimy i komentujemy także projekty aktów prawnych, śledzimy zmiany w koszyku świadczeń gwarantowanych oraz publikujemy najnowsze zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

W tym miesiącu nasi Eksperci udzielili odpowiedzi na tak nurtujące pytania, jak m.in.:
1. Czy pracownicy, która przebywa na urlopie macierzyński można zmienić umowę na czas nieokreślony (upłynął termin 33 miesięcy)?
2. Czy podmiot leczniczy może zawrzeć umowę z innym podmiotem leczniczym na udzielanie świadczeń zdrowotnych polegającą na świadczeniu usług zdrowotnych w zakresie (np.) chirurgii naczyniowej?
3. Jak należy rozumieć pojęcie "nowo przyjęty pacjent" w odniesieniu do kryteriów wyboru ofert w postępowaniu z zakresu pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej?
4. Czy można zatrudnić ratownika medycznego w trakcie studiów pielęgniarskich do pracy w POZ (przychodnia) do pełnienia obowiązków tzw. pielęgniarki praktyki?
5. Czy SP ZOZ może potwierdzić za zgodność z oryginałem kopię dokumentacji medycznej, której chwilowo nie posiada?
6. Jak należy interpretować zapis w ustawie o kierujących pojazdami dotyczący okresu ważności prawa jazdy na 15 lat w kontekście orzeczenia lekarskiego?
7. Jak należy zrekompensować przełożonej dyżur (nadgodziny, dodatki, dzień wolny) aby zabezpieczyć się przed ewentualną odpowiedzialnością pracodawcy za wykroczenia przeciwko prawom pracownika?
8. Czy w budżecie SP ZOZ-u należy zabezpieczyć środki na wynagrodzenia dla pracowników?
9. Jakie kwalifikacje zawodowe musi mieć terapeuta zajęciowy w ZOL-u?
10. Czy wydając oryginał dokumentacji medycznej pacjenta za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, należy pozostawić kopię przedmiotowej dokumentacji potwierdzonej za zgodność z oryginałem?