W lutym w LEX Ochrona Zdrowia przygotowaliśmy dla Państwa m.in. 15 nowych komentarzy praktycznych, udzieliliśmy odpowiedzi na 88 nowych pytań, a także opublikowaliśmy 5 nowych orzeczeń, 6 nowych pism urzędowych oraz dodaliśmy ponad 100 bieżących newsów z rynku ochrony zdrowia.
W lutym gorąco polecamy materiały poświęcone zmianom w stażu podyplomowym lekarzy (komentarz Macieja Siwiec Zmiany w stażu podyplomowym lekarzy od 1 stycznia 2017 r.) oraz materiały poświęcone zmianom w prawie ochrony zdrowia w 2017 r. (komentarz Macieja Łokaj Podmiot leczniczy jako pracodawca - najważniejsze zmiany w prawie w 2017 roku oraz komentarz Artura Paszkowskiego Zmiany w ochronie zdrowia w 2017 r. - przegląd nowych oraz projektowanych regulacji prawnych).


Ponadto publikujemy komentarze praktyczne do projektowanych i wchodzących w życie zarządzeń Prezesa NFZ pozwalające na przygotowanie się do zmian w zakresie zawierania i realizacji umów z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Na bieżąco śledzimy i komentujemy także projekty aktów prawnych, śledzimy zmiany w koszyku świadczeń gwarantowanych oraz publikujemy najnowsze zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

W tym miesiącu nasi Eksperci udzielili odpowiedzi na tak nurtujące pytania, jak m.in.:
1. Czy poradnia POZ ma obowiązek realizacji skierowania na iniekcje w warunkach domowych wydane przez poradnię specjalistyczną (np. chirurgiczną)?
2. Czy szpital ma obowiązek na pisemną prośbę pacjenta wydać jedyny oryginał karty informacyjnej?
3. Do którego roku życia jest możliwe wykonanie aparatu ortodontycznego na NFZ w ramach usługi "ortodoncja dla dzieci i młodzieży"?
4. Co oznacza termin "autoryzacja wyników badań" w świetle ustawy o diagnostyce laboratoryjnej?
5. Czy na izbie przyjęć obowiązuje książka raportów pielęgniarskich, czy tylko na oddziałach szpitalnych?
6. Kogo podmiot leczniczy ma zawiadomić w razie pogorszenia się stanu zdrowia pacjenta lub w razie jego śmierci, jeśli pacjent nikogo nie upoważnił do informacji i dokumentacji medycznej?
7. Czy pielęgniarka rejestrująca praktykę w CEIDG w rubryce Firma przedsiębiorcy powinna wpisać Indywidualna Praktyka Pielęgniarki oraz imię i nazwisko, czy tylko samą nazwę firmy?
8. Czy pacjentowi po zakończonym leczeniu z dysfunkcją narządu ruchu uniemożliwiającą korzystanie ze środków transportu publicznego przysługuje bezpłatny transport ze szpitala do miejsca zamieszkania lub pobytu?
9. Czy należy uzyskać zgodę na przetwarzanie danych od osoby wskazanej przez pacjenta jako osoby upoważnionej do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia?
10. Czy szpital na telefoniczne polecenie pracownika NFZ może wysłać kserokopię dokumentacji pacjenta?