W styczniu w LEX Ochrona Zdrowia przygotowaliśmy dla Państwa m.in. 12 nowych komentarzy praktycznych, udzieliliśmy odpowiedzi na 120 nowych pytań, a także opublikowaliśmy 7 nowych orzeczeń, 3 nowe pisma urzędowe oraz dodaliśmy ponad 100 bieżących newsów z rynku ochrony zdrowia.
W styczniu gorąco polecamy materiały poświęcone zmianom w upoważnieniu do wystawiania recept na produkty refundowane po 1 stycznia 2017 roku (komentarz Krzysztofa Urbana Sytuacja prawna osób upoważnionych do wystawienia recept na produkty refundowane po 1 stycznia 2017 roku) oraz materiały poświęcone zmianom w projekcie ustawy o sieci szpitali (komentarz Macieja Siwiec Zmiany w sieci szpitali jako zabezpieczeniu dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej - nowy projekt ustawy).

Ponadto publikujemy komentarze praktyczne do projektowanych i wchodzących w życie zarządzeń Prezesa NFZ pozwalające na przygotowanie się do zmian w zakresie zawierania i realizacji umów z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Na bieżąco śledzimy i komentujemy także projekty aktów prawnych, śledzimy zmiany w koszyku świadczeń gwarantowanych oraz publikujemy najnowsze zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

W tym miesiącu nasi Eksperci udzielili odpowiedzi na tak nurtujące pytania, jak m.in.:
1. Czy można wydać z refundacją lek, jeżeli lekarz poprawiał postać leku bez pieczątki i podpisu?
2. Czy podmiot leczniczy powinien rozpatrywać wniosek pacjenta małoletniego (pomiędzy 16 a 18 r. ż) o udostępnienie dokumentacji medycznej (pacjent posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych)?
3. Czy można podać lek, jeżeli zarówno lek jak i ulotka jest w języku angielskim?
4. Jakie dane umieścić na opasce identyfikującej noworodka w sytuacji, gdy noworodek ma inne nazwisko niż matka?
5. Czy pomimo podania przez pacjenta danych osobowych (imię i nazwisko, e-mail, telefon) podczas elektronicznej rejestracji pacjentów, musi także wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych?
6. Czy szpital ma prawo żądać od swojego ubezpieczyciela odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego zwrotu kosztów wykonania kserokopii dokumentacji medycznej w związku ze zgłoszeniem szkody przez pacjenta szpitala?
7. Czy jeżeli pacjent dostarczy do szpitala kserokopię dokumentacji medycznej w celu jej autoryzacji za zgodność z oryginałem, to czy upoważniony pracownik szpitala ma obowiązek potwierdzenia zgodności tej kopii z oryginałem?
8. Czy umieszczenie imienia i nazwiska pacjenta na tablicy na ścianie sali zabiegowej w stacji dializ stanowi naruszenie ustawy o ochronie danych osobowych?
9. Czy rodzina pacjenta może rejestrować medyczne czynności wykonywane przez członków zespołu ratownictwa medycznego lub treści rozmów personelu medycznego na miejscu zdarzenia?
10. Czy do osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą zarejestrowaną w Rzeczypospolitej Polskiej, z którymi SP ZOZ zawarł umowy cywilnoprawne na podstawie art. 27 ustawy o działalności leczniczej będą miały zastosowanie przepisy ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę?