Pytanie od użytkownika Programu LEX Ochrona Zdrowia: Czy wobec przepisów rozporządzenia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej i sposobu jej przetwarzania szpital może wydać pacjentowi kartę informacyjną w terminie późniejszym niż dzień wypisu ze szpitala, tj. po uzupełnieniu o rozpoznanie onkologiczne ustalone na podstawie wyniku badania, które otrzyma w terminie późniejszym?

 Odpowiedź eksperta LEX Ochrona Zdrowia:

Wypisanie pacjenta ze szpitala w trybie „zwykłym” (z uwagi na zakończenie leczenia) wymaga wydania mu karty informacyjnej w dniu wypisu. W terminie późniejszym (choć bez zbędnej zwłoki) karta może być wydana w przypadku wypisu na żądanie pacjenta lub wypisu z uwagi na naruszenie przez pacjenta porządku. Wynik badania zwierający rozpoznanie onkologiczne nieznane w dniu wypisu nie podlega zamieszczeniu w wypisie, lecz dołączeniu do historii choroby.

Zamów dostęp testowy do LEX Ochrona Zdrowia i przeczytaj pełne uzasadnienie odpowiedzi wraz z powołaniem właściwych przepisów prawa. >>>

Inne pytania i odpowiedzi, które znajdziesz w LEX Ochrona Zdrowia:

• Czy w świetle nowelizacji tzw. ustawy kominowej, która weszła w życie 9 września 2016 r. dyrektorowi SP ZOZ przysługuje nagroda jubileuszowa?

• Czy zmiana ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw związana z uzyskaniem opinii w formie decyzji administracyjnej od wojewody i ministra zdrowia dotycząca inwestycji przekraczających 3 mln zł dotyczy istniejących podmiotów leczniczych czy tylko tych, które mają powstać?

• Czy sekretarki medyczne udostępniające dokumentację medyczną oraz autoryzujące tę dokumentację m.in. swoim podpisem oraz pieczątką: „Sporządzono kserokopię na podstawie oryginału” lub „Odpis sporządzono na podstawie dokumentacji elektronicznej” powinny posiadać upoważnienie do potwierdzania zgodności sporządzonej kopii dokumentacji medycznej z oryginałem?

 

Zamów bezpłatny dostęp testowy i znajdź odpowiedzi na nurtujące Cię pytania z zakresu prawa ochrony zdrowia! >>>