Komentarz praktyczny | Artur Paszkowski

30 grudnia 2016 opublikowano założenia projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej (POZ).
Głównym założeniem projektu ustawy o POZ pozostaje przyjęcie jednolitych rozwiązań legislacyjnych, które nie tylko zwiększą znaczenie podstawowej opieki zdrowotnej w polskim systemie opieki zdrowotnej, ale również doprowadzą do skoordynowania POZ z pozostałymi częściami systemu opieki zdrowotnej, jak również uwydatnią rolę profilaktyki zdrowotnej.

 

Projekt przyjmuje, iż koordynację opieki nad świadczeniobiorcą w ramach systemu ochrony zdrowia zapewniał będzie lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, działający we współpracy z pielęgniarką podstawowej opieki zdrowotnej oraz położną podstawowej opieki zdrowotnej.
Świadczeniobiorca ma prawo wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, spośród tych świadczeniodawców, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej, przy czym dokonując wyboru, o którym mowa wyżej, świadczeniobiorca dokonuje jednocześnie wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i położnej podstawowej opieki zdrowotnej.
Świadczeniodawca udzielający świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej zobowiązany będzie dodatkowo do świadczeń opieki ambulatoryjnej, w tym opieki w domu świadczeniobiorcy oraz do badań diagnostycznych.

Więcej informacji na temat organizacji, zadań i finansowania podstawowej opieki zdrowotnej znajduje się w komentarzu praktycznym w LEX Ochrona ZdrowiaZamów bezpłatny dostęp testowy i przeczytaj cały komentarz.

 

ANALIZA ZAWIERA: [AKTY PRAWNE, ANALIZY ] WYBRANE TREŚCI:
Embedded Image AKTY PRAWNE Embedded Image ANALIZY
  • Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych.

    Dz.U.2016.1793 t.j. | ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. | Akt obowiązujący
    art. 15,  art. 28,  art. 55

  • Projekt ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej