Komentarz praktyczny | Artur Paszkowski

 

Pod koniec września opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, który kreuje tzw. sieć szpitali. Według projektowanych przepisów ma być to system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, którego nadrzędnym celem jest zabezpieczenie świadczeniobiorcom dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności w zakresie leczenia szpitalnego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej realizowanej w poradniach przyszpitalnych a także w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, oraz zapewnienie ciągłości i kompleksowości udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej.

Projektowane przepisy zakładają, że w ramach systemu zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej wyróżnia się 6 poziomów zabezpieczenia. Zgodnie z założeniem projektodawcy podstawowym celem proponowanych zmian jest zagwarantowanie odpowiedniego poziomu finansowania świadczeń realizowanych w szpitalach, jako warunek zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej finansowanego ze środków publicznych, zagwarantowanie ciągłości i stabilności finansowania jednostkom istotnym z punktu widzenia zabezpieczenia dostępu do świadczeń zdrowotnych przy równoczesnym pozostawieniu możliwości dostępu do środków publicznych pozostałym jednostkom (proporcja 85% w stosunku do 15%), poprawienie dostępu dla pacjentów do świadczeń specjalistycznych w szpitalach, zoptymalizowanie liczby oddziałów specjalistycznych, uelastycznienie zarządzania szpitalem oraz optymalizacja struktury kosztów leczenia oraz właściwa koordynacja świadczeń szpitalnych i ambulatoryjnych.

W całym komentarzu w LEX Ochrona Zdrowia znajdziesz informacje na temat:

  • Kryteriów i kwalifikacji świadczeniodawców do systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej oraz
  • Wpływu projektowanych przepisów na zasady zawierania umów z Narodowym Funduszem Zdrowia


Zamów bezpłatny dostęp testowy do LEX Ochrona Zdrowia!