W ostatnim czasie opublikowano szereg projektów ustaw, które składają się na zapowiadaną od dłuższego czasu reformę ochrony zdrowia. Zmiany dotkną praktycznie wszystkich obszarów sektora zdrowotnego. W programie LEX Ochrona Zdrowia znajdą Państwo w jednym miejscu wszystkie komentarze eksperckie dotyczące konkretnych projektowanych aktów prawnych. 

W LEX Ochrona Zdrowia znajdują się również akty prawne, analizy, pytania i odpowiedzi z zakresu:

Rynku aptecznego

7 grudnia 2016 roku do Sejmu wpłynął projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne który jest uporządkowaniem i rozwinięciem poselskiego projektu z października 2016. Określa on nowe zasady dotyczące równomiernego rozmieszczenia aptek ogólnodostępnych i zagwarantowania równego dostępu do usług farmaceutycznych.

Ratownictwa medycznego
Nowelizacja ustawy określa, że tylko placówki publiczne mogą być w Systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego (PRM). Osoby pracujące w ramach systemu PRM mogą być zatrudnione tylko na podstawie umowy o pracę. Zmiany dotyczą również podziału zespołów ratownictwa medycznego oraz zadań wojewódzkich koordynatorów ratownictwa medycznego.

Wynagrodzenia dla personelu medycznego
Projektowana ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych ma stanowić systemowe rozwiązanie prawne zmierzające do stopniowego niwelowania dysproporcji w zakresie poziomu wynagrodzeń zasadniczych grup pracowników medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Sieci szpitali
Ministerstwo Zdrowia przedstawiło nową wersję ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, wprowadzającej system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, tzw. „sieć szpitali". Zmiany zostały dokonane na skutek przeprowadzonych konsultacji społecznych.

Podstawowej opieki zdrowotnej
Głównym założeniem projektu ustawy o POZ pozostaje przyjęcie jednolitych rozwiązań legislacyjnych, które nie tylko zwiększą znaczenie podstawowej opieki zdrowotnej w polskim systemie opieki zdrowotnej, ale również doprowadzą do skoordynowania POZ z pozostałymi częściami systemu opieki zdrowotnej, jak również uwydatnią rolę profilaktyki zdrowotnej.

Praw pacjenta
Projekt nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta kompleksowo reguluje zagadnienia dotyczące praw pacjenta w zakresie dostępu do dokumentacji medycznej (papierowej i elektronicznej) oraz ochrony zawartych w niej danych osobowych i informacji o stanie zdrowia.

Wszystkie informacje na temat reformy ochrony zdrowia znajdują się w LEX Ochrona Zdrowia. Zamów bezpłatny dostęp testowy.

Wkrótce pojawią się również komentarze o nowych, na bieżąco prezentowanych przez prawodawcę projektach ustaw.
W rubryce „Projekty zmian w prawie” można znaleźć informacje o procedowanych projektach ustaw, rozporządzeń oraz innych ważnych aktów z zakresu ochrony zdrowia.
Z kolei w rubryce „Co nowego w prawie” znajdują się informacje o wchodzących w życie w poszczególnych miesiącach, ważnych dla sektora zdrowotnego aktach prawnych, wraz z opisem wprowadzanych zmian.