Komentarz praktyczny | Klisowska Izabela


Analiza dotyczy wynagrodzeń kierowników publicznych podmiotów leczniczych, zarządu spółek, kierowników samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, w kontekście zmian ustawowych, wprowadzonych ustawą z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. Ustawa kształtuje, w sposób odmienny od dotychczasowego, wynagrodzenie zarządzających. Część wprowadzonych zmian stanowi uwzględnienie dotychczasowych postulatów środowiska, w tym prawa kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej do świadczeń dodatkowych, w tym nagrody jubileuszowej.


W swych założeniach ustawa z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. poz. 1202) - dalej u.z.k.w.s. (wskazana ustawa wejdzie w życie w dniu 9 września 2016 r.) - jak wskazano w uzasadnieniu jej projektu, ma „ustalić właściwą proporcję pomiędzy potrzebą zapewnienia elastycznego mechanizmu określania wspomnianych wynagrodzeń i zbliżenia go w maksymalnym stopniu do zasad obowiązujących na rynku a potrzebą pełnej realizacji konstytucyjnej zasady sprawiedliwości społecznej (...) Projektowana ustawa istotnie zmienia sposób ustalania wysokości wynagrodzenia kadry zarządzającej spółek, wprowadzając mechanizm wymuszający ustalenie tej wysokości w sposób adekwatny do bieżącej sytuacji spółki, jej wielkości oraz skali prowadzonej działalności”.

Przeczytaj cały komentarz w dostępie testowym i dowiedz się, kogo i w jakim zakresie obejmie ta zmiana.
Zamów dostęp testowy!

ANALIZA ZAWIERA: akty prawne, orzeczenia, odpowiedzi na pytania użytkowników. WYBRANE TREŚCI:
Embedded Image AKTY PRAWNE Embedded Image ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Wynagradzanie osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi. Dz.U.2015.2099 | ustawa z dnia 3 marca 2000 r.
Zasady kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. Dz.U.2016.1202 | ustawa z dnia 9 czerwca 2016 r. | Akt obowiązujący
  • Czy dyrektor SP ZOZ-u może pobierać gratyfikację urlopową z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych?
  • Czy dodatek stażowy należy się kierownikowi SP ZOZ-u?
  • Czy dyrektor SP ZOZ-u jest zobowiązany do składania co roku oświadczenia o swoim stanie majątkowym?
  • Czy kierownik SP ZOZ-u sam może zlecić wypłacenie swojego ekwiwalentu za niewykorzystany urlop?

    Pełna lista (11)