Komentarz praktyczny | Paszkowski Artur

30 sierpnia 2016 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, która wprowadziła do publicznego systemu opieki zdrowotnej konstrukcję Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ).


Głównym założeniem funkcjonowania nowego systemu teleinformatycznego, jakim pozostaje Instrument Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ) ma być:

  • racjonalne, celowe i gospodarne wydatkowanie środków na inwestycje w sektorze usług zdrowotnych,
  • zapobieganie nadpodaży na lokalnym rynku usług zdrowotnych wynikającej z tworzenia zasobów nieadekwatnych w stosunku do potrzeb świadczeniobiorców na tym obszarze,
  • eliminowane białych plam na mapie potrzeb zdrowotnych.

Końcowym efektem działania systemu winno być również obniżenie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz unowocześnienia aparatury sprzętu medycznego. System IOWISZ wykorzystywany będzie nade wszystko przez wojewodów przy wydawaniu opinii o celowości inwestycji, które to opinie wpływać będą na dofinansowywanie inwestycji ze środków europejskich oraz pozostawać będą jednym z kryteriów oceny ofert w postępowania prowadzonych w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Komentarz przybliża najważniejsze założenia funkcjonowania instrumentu oceny wniosków inwestycyjnych w sektorze zdrowia (IOWISZ).
Autor wskazuje między innymi na:

  • przepisy prawa określające założenia IOWISZ,
  • znaczenie opinii o celowości inwestycji,
  • sposób składania wniosku o wydanie opinii,
  • tryb rozpatrywania wniosku,
  • możliwości wniesienia protestu i skargi na rozstrzygnięcie.

Czytaj komentarz w dostępie testowym.

Zapraszamy również do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu online, z tej tematyki, które odbędzie się 25.10.2016. Zarejestruj swój udział