We wrześniu w LEX Ochrona Zdrowia przygotowaliśmy dla Państwa m.in. 14 nowych komentarzy praktycznych, udzieliliśmy odpowiedzi na 85 nowych pytań, a także opublikowaliśmy 20 nowych orzeczeń, 2 nowe pisma urzędowe oraz dodaliśmy ponad 100 bieżących newsów z rynku ochrony zdrowia.
We wrześniu gorąco polecamy materiały poświęcone zmianom w tajemnicy lekarskiej (komentarz Jolanty Budzowskiej Najnowsze zmiany w zakresie tajemnicy lekarskiej) oraz materiały poświęcone Instrumentowi Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (komentarz Artura Paszkowskiego Instrument Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ)).
Ponadto publikujemy komentarze praktyczne do projektowanych i wchodzących w życie zarządzeń Prezesa NFZ pozwalające na przygotowanie się do zmian w zakresie zawierania i realizacji umów z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Na bieżąco śledzimy i komentujemy także projekty aktów prawnych, śledzimy zmiany w koszyku świadczeń gwarantowanych oraz publikujemy najnowsze zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

W tym miesiącu nasi Eksperci udzielili odpowiedzi na tak nurtujące pytania, jak m.in.:
1. Czy pielęgniarki medycyny szkolnej udzielając świadczeń z zakresu medycyny szkolnej są zobowiązane do uzyskania zgody rodzica lub opiekuna prawnego na przeprowadzenie przeglądów higieny osobistej, podawanie leków np. przeciwbólowych, przeciwgorączkowych?
2. Czy można zobowiązać pracowników apteki szpitalnej do przygotowywania roztworów środków dezynfekcyjnych (substancji żrących) w aptece szpitalnej?
3. Czy w przypadku dłuższej nieobecności pracownika (który nadaje upoważnienia do przetwarzania danych osobowych) konieczne jest oznaczenie tego faktu na ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych oraz anulowanie upoważnienia?
4. Kto powinien wystawić skierowanie na ponowne badanie kontrolne USG, jeśli kolejny termin jest ustalony za miesiąc?
5. Jakie dokumenty powinien mieć kierownik apteki przy jej otwarciu?
6. Czy podpis długopisem elektronicznym w dokumentacji jest ważny?
7. Czy podmiot wykonujący działalność leczniczą zobowiązany jest do udostępnienia (wydania) pacjentowi tylko tej dokumentacji medycznej, która została wytworzona w tym podmiocie?
8. Kto ponosi koszty transportu sanitarnego przewiezienia pacjenta z miejsca zamieszkania do szpitala w celu kontynuacji leczenia?
9. Czy lekarz może pobierać opłatę za wystawienie karty zgonu osobie, dotychczas przez niego nieleczonej, z którą do chwili zgonu nie miał żadnego kontaktu medycznego w ramach prowadzonej działalności?
10. Czy podmiot leczniczy może udostępnić dokumentację medyczną pacjenta sądowi rejonowemu w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku po tym pacjencie?