W lipcu w LEX Ochrona Zdrowia przygotowaliśmy dla Państwa m.in. 33 nowe komentarze praktyczne, udzieliliśmy odpowiedzi na 116 nowych pytań, a także opublikowaliśmy 13 nowych orzeczeń, 4 nowe pisma urzędowe oraz dodaliśmy ponad 100 bieżących newsów z rynku ochrony zdrowia.
W lipcu gorąco polecamy materiały poświęcone zmianom w ustawie o działalności leczniczej (komentarz Macieja Łokaja Projekt ustawy zmieniającej ustawę o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (projekt z dnia 25 maja 2016 roku)) oraz materiały poświęcone radzeniu sobie z trudnym klientem w aptece (komentarz Krzysztofa Urbana Ekspert o ... radzeniu sobie z trudnym klientem w aptece).
Ponadto publikujemy komentarze praktyczne do projektowanych i wchodzących w życie zarządzeń Prezesa NFZ pozwalające na przygotowanie się do zmian w zakresie zawierania i realizacji umów z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Na bieżąco śledzimy i komentujemy także projekty aktów prawnych, śledzimy zmiany w koszyku świadczeń gwarantowanych oraz publikujemy najnowsze zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

W tym miesiącu nasi Eksperci udzielili odpowiedzi na tak nurtujące pytania, jak m.in.:
1. Czy SP ZOZ, który udziela świadczeń w zakresie kardiologii, może dodatkowo udzielać tych świadczeń poza kontraktem NFZ, jeśli znalazł się sponsor, który chciałbym zapłacić szpitalowi komercyjnie za określoną liczbę usług?
2. Czy godzina zgonu powinna być w karcie wypisowej pacjenta wpisana jako godzina wypisu?
3. Co należy zrobić w przypadku, gdy skierowanie nie zawiera wszystkich koniecznych elementów?
4. Z jaką częstotliwością powinny być odbierane do utylizacji od wytwórcy odpady medyczne z grupy 18 01?
5. Czy jeśli uprawniony w ustawie podmiot zwróci się do podmiotu leczniczego o wydanie uwierzytelnionej kopii dokumentacji medycznej, szpital może naliczyć dodatkową opłatę za uwierzytelnienie kopii, oprócz opłaty za kserokopię dokumentacji określoną w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta?
6. Czy w formularzu wypełnianym przez pacjenta przy e-rejestracji powinna znaleźć się klauzula o wyrażeniu zgody na przetwarzane danych osobowych?
7. Jakie są konsekwencje prawne dla pacjenta w przypadku, gdy wypisuje się na własne żądanie?
8. W jaki sposób podmiot leczniczy w zakresie POZ (małżeństwo 2 lekarzy POZ) może zapewnić ciągłość świadczeń na czas urlopu?
9. Czy dokumentacja szpitalna prowadzona w formie elektronicznej w systemie komputerowym musi być drukowana i podpisywana przez lekarzy?
10. Czy pacjent ma prawo żądać od lekarza POZ wydania skierowania do poradni specjalistycznej, nawet jeśli lekarz nie widzi wskazań do zasięgania opinii innego lekarza, w oparciu o ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta?