Komentarz praktyczny | Ubran Krzysztof

W dniu 12 maja 2016 r. została opublikowana ustawa z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw - dalej u.z.u.ś.o., która przewiduje modyfikację systemu refundacyjnego poprzez wprowadzenie konstrukcji tańszych leków dla pacjentów, którzy ukończyli 75 rok życia (dalej: 75+).


Ustawa poddała modyfikacji ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - dalej u.ś.o.z., w ten sposób że rozdziale 3 u.ś.o.z., ukształtowała nową grupę świadczeniobiorców szczególnie uprawnionych do świadczeń opieki zdrowotnej. Nowelizacji poddano również ustawę z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych - dalej u.r.l., co było niezbędne z uwagi na konieczność wykreowania reguł typowania i publikowania produktów dedykowanych dla szczególnie uprawnionej populacji odbiorców. Zmodyfikowano również sposób refundacji tak żeby zredukować dopłatę szczególnie uprawnionego pacjenta.

Z komentarza dowiesz się:

  • jest cel nowej regulacji,
  • jakie podmioty są uprawnione do uzyskania leków,
  • kto może wystawiać recepty na wskazane produkty lecznicze
  • jakie są mechanizmy finansowania leków dla świadczeniobiorców 75+


W publikacji przybliżono również zasady wystawiania recept oraz sposób wskazywania i miejsce publikacji produktów leczniczych, które będą refundowane dla osób, które ukończyły 75 rok życia.

ANALIZA ZAWIERA: akty prawne, projekty. WYBRANE TREŚCI:
Embedded Image AKTY PRAWNE akty-prawnePROJEKTY

Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych.
Dz.U.2015.581 | ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. | Akt obowiązujący

  • art. 5 pkt 25
  • art. 55 ust. 2(a)

Zmiana ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.