Komentarz praktyczny | Artur Paszkowski

W dniu 9 maja 2016 roku na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt z dnia 6 maja 2016 roku rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Projekt ten stanowi wykonanie delegacji ustawowej wynikającej z przepisu art. 148 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - dalej u.ś.o.z., i to w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 lipca 2016 roku ustalonym przepisami ustawy z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Zgodnie z przywoływanym przepisem, minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe kryteria wyboru ofert, w podziale na poszczególne zakresy lub rodzaje świadczeń opieki zdrowotnej, kierując się interesem świadczeniobiorców oraz koniecznością zapewnienia prawidłowego przebiegu porównania ofert w toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Co istotne zatem, począwszy od dnia 1 lipca 2016 roku kryteria oceny ofert ustalane będą w drodze rozporządzenia Ministra Zdrowia, w miejsce dotychczas wydawanych przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zarządzeń w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Z komentarza dowiesz się m.in.:

  • Czy placówka medyczna musi spełniać wszystkie kryteria wyboru ofert?
  • Jak placówki będą ocenianie?
  • Jakie nowe pojęcia wprowadza projekt?
  • Czy każda placówka medyczna będzie musiała szkolić lekarzy by uzyskać umowę z NFZ?
  • Dlaczego warto mieć wdrożoną elektroniczną dokumentację medyczną?