Komentarz praktyczny | Kwiatkowska Monika

Minister Zdrowia wydał w dniu 9 listopada 2015 r. rozporządzenie w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania - dalej r.d.m. Rozporządzenie to wydane na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta - dalej u.p.p., weszło w życie 23 grudnia 2015 r. za wyjątkiem § 71 i § 72 r.d.m., które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Rozporządzenie w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania określa m.in. wzór książeczki zdrowia dziecka, która od 1 stycznia 2016 r. będzie stanowić obowiązkowo prowadzoną dokumentację medyczną przebiegu działań profilaktycznych i leczniczych u dziecka. Nadto warto wiedzieć, iż przedmiotowe rozporządzenie wprowadza także jednolity wzór kart przebiegu ciąży i obserwacji porodu.

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Zdrowia, książeczka zdrowia dziecka dzięki ujednoliconemu wzorowi umożliwi szybkie znalezienie informacji istotnych dla zdrowia danego dziecka, co jest szczególnie ważne w stanach nagłych, w tym w stanach zagrożenia życia.

Komentarz jest częścią analizy.

ANALIZA ZAWIERA: akty prawne, odpowiedzi na pytania użytkowników. WYBRANE TREŚCI:
Embedded Image AKTY PRAWNE Embedded Image ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Uzyskiwanie uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłaty oraz wzory dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawki wynagrodzenia członków komisji.
Dz.U.2015.2096 | rozporządzenie z dnia 13 listopada 2015 r. | Akt obowiązujący

  • Kto i w jakim trybie wydaje dzieciom urodzonym poza obszarem Polski książeczki zdrowia dziecka?
  • Kto powinien dokonywać wpisów w książeczce zdrowia dziecka w części III (okres prenatalny - ciąża)?