W maju w LEX Ochrona Zdrowia przygotowaliśmy dla Państwa m.in. 10 nowych komentarzy praktycznych, udzieliliśmy odpowiedzi na 93 nowe pytania, a także opublikowaliśmy 16 nowych orzeczeń, 12 nowych pism urzędowych oraz dodaliśmy ponad 100 bieżących newsów z rynku ochrony zdrowia.
W maju gorąco polecamy materiały poświęcone uprawnieniom i zasadom wystawiania recept dla pacjentów w wieku powyżej 75 roku życia (komentarz Krzysztofa Urbana Uprawnienia i zasady wystawiania recept dla pacjentów w wieku powyżej 75 roku życia) oraz materiały poświęcone zmianom w doskonaleniu zawodowym ratowników medycznych (komentarz Małgorzaty Paszkowskiej Wymogi ustawowe dla ratowników medycznych i ich doskonalenie zawodowe w świetle zmian ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym).
Ponadto publikujemy komentarze praktyczne do projektowanych i wchodzących w życie zarządzeń Prezesa NFZ pozwalające na przygotowanie się do zmian w zakresie zawierania i realizacji umów z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Na bieżąco śledzimy i komentujemy także projekty aktów prawnych, śledzimy zmiany w koszyku świadczeń gwarantowanych oraz publikujemy najnowsze zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

W tym miesiącu nasi Eksperci udzielili odpowiedzi na tak nurtujące pytania, jak m.in.:
1. Czy Rzecznik Praw Pacjenta może żądać udostępnienia mu pełnej dokumentacji pacjenta nie wykazując się zgodą pacjenta w tym zakresie?
2. Czy w przypadku elektronicznej dokumentacji medycznej możliwe jest zastosowanie mechanizmów pozwalających na złożenie i zweryfikowanie podpisu przewidzianych przez program używany przez świadczeniodawcę, np. uwierzytelnienie podpisu za pomocą loginu?
3. Czy podmiot leczniczy może po każdej wypłacie przekazywać izbie pielęgniarskiej imienną listę pielęgniarek z kwotą indywidualnej składki, za które odprowadza składki członkowskie?
4. Czy w gabinecie zabiegowym lekarza POZ, może funkcjonować punkt pobrań (pobieranie krwi do badań laboratoryjnych)?
5. Czy w sytuacji gdy podmiot leczniczy nie posiada w swojej strukturze laboratorium, lecz zleca wykonywanie całej diagnostyki laboratoryjnej na zewnątrz (outsourcing) musi zatrudniać u siebie koordynatora ds. laboratorium, którym musi być diagnosta laboratoryjny?
6. Czy lekarzowi pełniącemu dyżur medyczny w ramach umowy o pracę należy dodatkowo wypłacić dodatek 20% za pracę w godzinach nocnych bez względu na wypłacenie dodatków za godziny nadliczbowe?
7. Czy lekarz stomatolog może wystawić skierowanie na odpłatne wykonanie badania RTG czaszki?
8. Kto wydaje skierowanie na rezonans magnetyczny?
9. Czy pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu szkoleniowego, jeśli pracownik z własnej inicjatywy zaczął uczęszczać do prywatnej szkoły, w której chce zdobyć nowy zawód?
10. Czy osoba z legitymacją "Weterana walk o niepodległość Rzeczpospolitej Polskiej" ma prawo być przyjmowana w poradni AOS bez skierowania?