W kwietniu w LEX Ochrona Zdrowia przygotowaliśmy dla Państwa m.in. 9 nowych komentarzy praktycznych, udzieliliśmy odpowiedzi na 93 nowe pytania, a także opublikowaliśmy 19 nowych orzeczeń oraz dodaliśmy ponad 100 bieżących newsów z rynku ochrony zdrowia.
W kwietniu gorąco polecamy materiały poświęcone zasadom dzielenia opakowań gotowych leków (komentarz Agnieszki Zimmermann Zasady bezpiecznego dzielenia opakowań leków gotowych) oraz materiały poświęcone statutowi podmiotu leczniczego w orzecznictwie (komentarz Katarzyny Lenczowskiej-Soboń Statut podmiotu leczniczego w orzecznictwie sądów administracyjnych).
Ponadto publikujemy komentarze praktyczne do projektowanych i wchodzących w życie zarządzeń Prezesa NFZ pozwalające na przygotowanie się do zmian w zakresie zawierania i realizacji umów z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Na bieżąco śledzimy i komentujemy także projekty aktów prawnych, śledzimy zmiany w koszyku świadczeń gwarantowanych oraz publikujemy najnowsze zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

W tym miesiącu nasi Eksperci udzielili odpowiedzi na tak nurtujące pytania, jak m.in.:
1. Czy można zawrzeć umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w formie wolontariatu jako ratownik w szpitalnym oddziale ratunkowym, który wcześniej był zatrudniony na umowę o pracę w SOR?
2. Czy świadczeniodawca w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej powinien brać od pacjenta oświadczenie o upoważnieniu innych osób do dostępu do dokumentacji medycznej?
3. Czy pacjent objęty pielęgniarską opieką długoterminową domową powinien wyrazić zgodę pisemną na objęcie tą opieką?
4. Czy szpital może wydać kartę zgonu sąsiadce zmarłej pacjentki, która została upoważniona do dokumentacji medycznej pacjentki?
5. Czy szpital może odmówić udostępnienia dokumentacji medycznej przedstawicielowi ustawowemu 17-letniego pacjenta w sytuacji, w której pacjent ten upoważnił inną niż przedstawiciel ustawowy osobę trzecią do dostępu do jego dokumentacji medycznej?
6. Czy kobieta ciężarna ma dodatkowe uprawnienia do przyjęcia poza kolejnością do poradni ginekologicznej?
7. Czy pacjent ma prawo zażądać wykonania kserokopii wpisu z księgi pracowni diagnostycznej RTG (jest to dokumentacja zbiorcza), że danego dnia miał wykonywane badanie RTG?
8. Czy szpital musi opracować procedurę postępowania w sytuacji, gdy do szpitala zgłosi się pacjentka wyrażająca wolę legalnego przerwania ciąży w oparciu o ustawę o planowaniu rodziny ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży?
9. Czy można zaszczepić dziecko w obecności opiekuna faktycznego nie będącego opiekunem prawnym?
10. Czy posiadanie przez cudzoziemca dokumentu ZUS ZUA uprawdopodabnia fakt objęcia cudzoziemca ubezpieczeniem zdrowotnym?