W marcu w LEX Ochrona Zdrowia przygotowaliśmy dla Państwa m.in. 5 nowych komentarzy praktycznych, udzieliliśmy odpowiedzi na 84 nowe pytania, a także opublikowaliśmy 9 nowych orzeczeń oraz dodaliśmy ponad 100 bieżących newsów z rynku ochrony zdrowia.
W marcu gorąco polecamy temat miesiąca poświęcony nowym ogólnym warunkom umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (opracowanie Artura Paszkowskiego Nowe OWU - przegląd zmian), a także materiały poświęcone zmianom w wykonywaniu zawodu ratownika medycznego (komentarz Małgorzaty Paszkowskiej Zakres czynności i standardy wykonywania zawodu ratownika medycznego po zmianach ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym) oraz zmianom w szkoleniu specjalistycznym i ciągłym farmaceutów (komentarz Moniki Kwiatkowskiej Szkolenie specjalistyczne i ciągłe farmaceutów - zmiany w prawie).
Ponadto publikujemy komentarze praktyczne do projektowanych i wchodzących w życie zarządzeń Prezesa NFZ pozwalające na przygotowanie się do zmian w zakresie zawierania i realizacji umów z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Na bieżąco śledzimy i komentujemy także projekty aktów prawnych, śledzimy zmiany w koszyku świadczeń gwarantowanych oraz publikujemy najnowsze zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

W tym miesiącu nasi Eksperci udzielili odpowiedzi na tak nurtujące pytania, jak m.in.:
1. Czy w przypadku przeprowadzenia badania psychotechnicznego kierowców u tej samej osoby w tym samym dniu, co wiąże się z wydaniem 2 zaświadczeń psychologicznych, wysokość za przeprowadzone badanie winna być 150 zł czy 2 x 150 zł?
2. Ile wynoszą maksymalne kwoty za wydanie dokumentacji medycznej lub udostępnienie dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych?
3. Czy podmiot leczniczy udostępniający dokumentację medyczną (kopia/odpis) osobie upoważnionej, powinien żądać od pacjenta/osoby upoważnionej odpowiedniego wniosku, czy wystarczy, żeby wnioskodawca zwróci się w formie ustnej?
4. Czy położną zatrudnioną w poradni ginekologiczno-położniczej na 100% godzin pracy lekarza w czasie jej urlopu powinna zastępować inna położna/pielęgniarka, czy też lekarz może sam przyjmować pacjentów?
5. Czy SP ZOZ może po godzinach wykazanych do NFZ oraz w weekendy świadczyć np. odpłatnie zabiegi rehabilitacyjne?
6. Jaki stopień tajności według polskiego prawa musi zostać zachowany podczas niszczenia dokumentacji medycznej?
7. Czy pacjent wpisany w kolejkę oczekujących na udzielenie świadczenia, powinien być ponownie wpisany na listę w przypadku, gdy z powodów medycznych lekarz przesuwa termin udzielenia świadczenia w ośrodku rehabilitacji dziennej?
8. Czy pracownia diagnostyczna prowadzona w trybie ambulatoryjnym powinna prowadzić księgę pracowni diagnostycznej i księgę zabiegów jeśli dane zawarte w księgach są tożsame?
9. Czy dopuszczalna jest praktyka wpisywania w karcie oceny świadczeniobiorcy adresu zakładu opiekuńczo-leczniczego jako adresu zamieszkania pacjentów?
10. Czy umowy o pracę zawarte z lekarzem rezydentem na czas odpowiadający okresowi trwania specjalizacji powinny zostać zmienione, jeśli maksymalny okres trwania umów zawartych na czas określony będzie przekraczał 33 miesiące?