W styczniu w Serwisie Prawo i Zdrowie przygotowaliśmy dla Państwa m.in. 30 nowych komentarzy praktycznych, udzieliliśmy odpowiedzi na 108 nowych pytań, a także opublikowaliśmy 18 nowych orzeczeń oraz dodaliśmy ponad 100 bieżących newsów z rynku ochrony zdrowia.
W styczniu gorąco polecamy temat miesiąca poświęcony nowym ogólnym warunkom umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (opracowanie Artura Paszkowskiego Nowe OWU - przegląd zmian), a także materiały poświęcone zmianom w ochronie zdrowia od 1 stycznia 2016 r. (komentarz Artura Paszkowskiego Zmiany w ochronie zdrowia od 1 stycznia 2016 r. - kontraktowanie świadczeń, recepty, skierowania) oraz zmianom w przepisach dotyczących dokumentacji medycznej (komentarz Iwony Kaczorowskiej-Kossowskiej Zmiany w przepisach dotyczących dokumentacji medycznej w 2015 i 2016 r.).
Ponadto publikujemy komentarze praktyczne do projektowanych i wchodzących w życie zarządzeń Prezesa NFZ pozwalające na przygotowanie się do zmian w zakresie zawierania i realizacji umów z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Na bieżąco śledzimy i komentujemy także projekty aktów prawnych, śledzimy zmiany w koszyku świadczeń gwarantowanych oraz publikujemy najnowsze zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

W tym miesiącu nasi Eksperci udzielili odpowiedzi na tak nurtujące pytania, jak m.in.:
1. Czy pacjent posiadający kartę onkologiczną, powinien zostać przyjęty na rehabilitację w trybie pilnym?
2. Czy w związku ze zmianami w Kodeksie pracy dotyczącymi maksymalnego okresu trwania umowy zawartej na czas określony, konieczne jest dokonanie aneksowania tych umów?
3. Czy NZOZ dając skierowanie na badanie diagnostyczne pacjentowi musi przechowywać kopię takiego skierowania przez 5 lat?
4. Czy sekretarka medyczna lub rejestratorka mogą poinformować osoby z rodziny pacjenta o tym, że pacjent przebywa w danym szpitalu na danym oddziale?
5. Jak należy postąpić w przypadku gdy dokumentacja medyczna jest prowadzona w wersji elektronicznej a w dniu wypisu pacjenta ze szpitala ma miejsce awaria systemów informatycznych i wydruk karty informacyjnej jest niemożliwy?
6. Jak postępować w przypadku, kiedy pacjent posiada pełną zdolność prawną do podpisywania dokumentów, natomiast w wyniku choroby nie jest zdolny do podpisu?
7. Czy podmiot leczniczy może udostępnić placówce medycznej dane osobowe pacjentów z konkretnym schorzeniem dla potrzeb przeprowadzenia projektu badawczego (wysyłanie ankiet do badanych pacjentów celem zebrania wywiadu odnośnie tego schorzenia)?
8. Czy szpital może wydawać egzemplarze książeczek zdrowia dziecka otrzymanych bezpłatnie od firm z reklamami sponsorów do czasu wejścia w życie nowego rozporządzenia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania?
9. Czy lekarz zatrudniony na kontrakcie w oddziale chirurgii ogólnej, w przypadku braku szczegółowych zapisów kontraktu bądź aktów wewnętrznych obowiązujących w szpitalu, ma ustawowy obowiązek asystowania w trakcie dyżuru przy zabiegach cięć cesarskich wykonywanych na oddziale ginekologiczno-położniczym?
10. Czy pacjent, hospitalizowany w szpitalu w oddziale neurologii, mający również zapewnioną rehabilitację w ramach hospitalizacji, może korzystać z dodatkowej, płatnej przez siebie usługi rehabilitacji, prowadzonej przez prywatnego mgr fizjoterapii, niezatrudnionego w szpitalu?