Ostatnie miesiące przyniosły nam małą rewolucję w zakresie zasad udostępniania dokumentacji medycznej. Zmiany te dotyczyły m.in. rozszerzenia katalogu osób uprawnionych do uzyskania danych medycznych zmarłego pacjenta czy wprowadzenia bezpłatnego pierwszego udostępniania kopii dokumentacji medycznej. Każda modyfikacja przepisów dotyczących obsługi dokumentacji medycznej wiążę się jednak z wątpliwościami dotyczącymi ich stosowania.

Zmiany w zasadach zarządzania szpitalnymi oddziałami ratunkowymi i wprowadzenie ujednoliconego systemu segregacji medycznej przy wykorzystaniu narzędzia TOPSOR - taką zmianę przewiduje wchodzące w życie z początkiem lipca rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego.

Według nowych przepisów, do szpitalnego oddziału ratunkowego będą przyjmowani pacjenci zgłaszający się samodzielnie, przywiezieni przez zespoły ratownictwa medycznego, jednostki współpracujące z systemem, zespoły wyjazdowe w ramach zabezpieczenia imprez masowych, a także przywiezieni przez zespoły w ramach działań poszukiwawczo-ratowniczych oraz zespoły transportu sanitarnego na podstawie zlecenia lekarza, w ramach udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dokumentacja medyczna jest szczególnym zbiorem danych osobowych. Dane dotyczące zdrowia zawarte w dokumentacji medycznej podlegają zaostrzonemu rygorowi ochrony prawnej, ponieważ zaliczane są do kategorii danych osobowych wrażliwych (inaczej zwanych danymi sensytywnymi). Ustawodawca zapewnia szczególną ochronę tego rodzaju danych i dlatego wprowadza generalny zakaz przetwarzania „danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby” (art. 9 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO). Wszystkie dane o stanie zdrowia osoby, której dane dotyczą, ujawniające informacje o przeszłym, obecnym lub przyszłym stanie fizycznego lub psychicznego zdrowia osoby, której dane dotyczą, to dane dotyczące zdrowia, w szczególności (art. 4 pkt 15 oraz motyw 35 RODO).

28.02.2019 r. opublikowana została ustawa z 21.02.2019 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw – dalej z.u.ś.o.z. Ustawa zmieniająca reguluje przede wszystkim tematykę prowadzenia przez NFZ kontroli. Przepisy dotyczące zasad prowadzenia kontroli wchodzą w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia, w praktyce więc przepisy będą obowiązywały od 1.06.2019 r.

Rehabilitacja lecznicza należy do świadczeń gwarantowanych świadczeniobiorcy w systemie publicznego ubezpieczenia zdrowotnego. W ramach prawa do rehabilitacji leczniczej pacjentowi przysługuje prawo m.in. do rehabilitacji w formie ambulatoryjnej oraz domowej.