28.02.2019 r. opublikowana została ustawa z 21.02.2019 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw – dalej z.u.ś.o.z. Ustawa zmieniająca reguluje przede wszystkim tematykę prowadzenia przez NFZ kontroli. Przepisy dotyczące zasad prowadzenia kontroli wchodzą w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia, w praktyce więc przepisy będą obowiązywały od 1.06.2019 r.

Rehabilitacja lecznicza należy do świadczeń gwarantowanych świadczeniobiorcy w systemie publicznego ubezpieczenia zdrowotnego. W ramach prawa do rehabilitacji leczniczej pacjentowi przysługuje prawo m.in. do rehabilitacji w formie ambulatoryjnej oraz domowej.

Postanowienia art. 64 ustawy z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – dalej u.ś.o.z. – regulują kwestie związane ze składaniem środków odwoławczych. Świadczeniodawca może złożyć zastrzeżenia w terminie 7 dni od otrzymania protokołu kontroli (art. 64 ust. 6a u.ś.o.z.).

Alicja Plichta

 

Wdrożenie nowego modelu organizacji POZ na gruncie ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej w zasadniczym zakresie będzie miało miejsce w październiku 2020 r. Cały system zostanie przebudowany i skupi się na koordynacji opieki nad pacjentem. Aby proces przeobrażeń systemu nie był gwałtowny, Narodowy Fundusz Zdrowia wprowadza pilotaż o nazwie POZ Plus, który ma realizować założenia wynikające z ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej.

 

Przed placówkami medycznymi nie lada wyzwanie – już tylko pół roku zostało na przygotowanie się do unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Jakie są najważniejsze zmiany dla sektora ochrony zdrowia?

Szpitale, przychodnie, gabinety stomatologiczne oraz inne podmioty świadczące usługi lecznicze są zobligowane do przestrzegania restrykcyjnych przepisów prawnych, dotyczących ochrony danych osobowych, w tym zwłaszcza informacji o stanie zdrowia pacjentów. Z tego powodu nowe przepisy, które zaczną obowiązywać 25 maja 2018 r., nakładają na placówki medyczne wiele obowiązków.