W kwietniu terminy składania sprawozdań z zakresu ochrony środowiska przypadają na dzień wolny od pracy. Aby uniknąć konsekwencji przekroczenia terminu, warto złożyć je wcześniej!

Komentarz praktyczny | Ćwiek Piotr

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada obowiązki sprawozdawcze na wszystkie podmioty biorące udział w systemie gospodarki odpadami komunalnymi:

Komentarz praktyczny | Florkiewicz Ewa

Z dniem 1 stycznia 2017 r. wchodzą w życie nowe uregulowania wzmacniające kwestię ochrony przyrody w ocenie oddziaływania na środowisko, wprowadzone ustawą z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw.

Komentarz praktyczny | Zamajtys Krzysztof


Jednym z podstawowych narzędzi komunikacji w łańcuchu dostaw pomiędzy dostawcą/producentem a dalszym użytkownikiem w sferze informowania o zagrożeniach i zarządzaniu ryzykiem jest Karta Charakterystyki. Podstawowym celem sporządzania Karty Charakterystyki jest informowanie użytkowników o potencjalnych zagrożeniach wynikających z kontaktu z substancjami lub mieszaninami niebezpiecznymi, metodach minimalizowania ryzyka, jak również sposobach postępowania w przypadku zaistnienia sytuacji niebezpiecznej.
W komentarzu omówiono zasady sporządzania Karty Charakterystyki.

Komentarz praktyczny | Jerzy Janusz

Komentarz to praktyczne omówienie przepisów ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko dotyczących funkcji i uprawnień organizacji ekologicznych. W komentarzu omówiono pojęcie organizacji ekologicznych oraz przedstawiono uprawnienia, jakie im przysługują na gruncie przepisów. W szczególności, wskazane zostały przesłanki dopuszczenia organizacji do udziału w postępowaniu oraz omówione zostały przysługujące tym organizacjom środki prawne w związku z udziałem w tych postępowaniach.