Jest ono wszakże prawem związanym z samym użytkowaniem wieczystym, co wprost określa czas i warunki jego funkcjonowania w obrocie gospodarczym. Powyższe wymaga szczegółowej analizy kwestii własności nieruchomości budynkowych po wygaśnięciu użytkowania wieczystego.Umowa użytkowania wieczystego wymaga dla swojej ważności zachowania formy aktu notarialnego. Powyższe może zobowiązywać notariusza do przedstawienia użytkownikowi wieczystemu zasad, na jakich nabywać on będzie prawo własności budynków posadowionych na gruncie oddawanym w użytkowanie wieczyste. Wyjaśnienia może wymagać nie tylko charakter tegoż prawa jako prawa związanego z użytkowaniem wieczystym, lecz także sposób dokonywania rozliczeń po wygaśnięciu użytkowania wieczystego. Może to skutkować wprowadzeniem dodatkowych postanowień do treści samej umowy. Niezwykle istotne jest także zwrócenie uwagi na sytuację prawną właścicieli nieruchomości lokalowych, jeżeli przedmiotem użytkowania wieczystego będzie wybudowanie budynków mieszkalnych. Wszystkie te kwestie będą równie istotne w przypadku sporządzania przez notariusza umowy przeniesienia prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności budynków z nim związanego.

Polecamy Państwu komentarz praktyczny, w którym autor omawia niniejszą instytucję prawną z punktu widzenia praktyki notarialnej:

- Własność nieruchomości budynkowych po wygaśnięciu użytkowania wieczystego.

 

Katarzyna Irytowska

product manager prawnicy