Polecamy Państwu komentarz praktyczny:

- Obowiązki notariusza jako instytucji obowiązanej w nowej ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.

W niniejszym opracowaniu zwrócono uwagę na przepisy określające powinności notariusza jako instytucji obowiązanej w zakresie: gromadzenia określonych informacji, stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, bieżącej analizy transakcji, obowiązku przechowywania dokumentacji, obowiązku zawiadamiania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o okolicznościach mogących wskazywać na podejrzenie prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, a także obowiązku prowadzenia w formie pisemnej wewnętrznej procedury w zakresie prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. W sposób szczególny przedstawiono obowiązki notariuszy dotyczące identyfikacji klientów.

 

Katarzyna Irytowska

Product Manager Prawnicy