LEX Navigator Zamówienia Publiczne - realne wsparcie dla zamawiających i wykonawców w postępowaniach dotyczących zamówień publicznych, przy realizacji przedsięwzięć opartych na partnerstwie publiczno-prywatnym oraz podczas zawierania umów koncesji na roboty budowlane lub usługi. Interaktywne schematy procedur znajdujące się w programie, prezentują:

 • różne scenariusze postępowania,
 • terminy wykonania czynności,
 • skutki popełnienia błędów,
 • praktyczne wskazówki.
LN-Zamowienia-Publiczne
 

Dzięki procedurom można dotrzeć do wzorów, komentarzy, linii orzeczniczych, orzecznictwa i innych kategorii dokumentów.

 
 

Przykładowe procedury:

 • Zastosowanie procedury odwróconej w przetargu nieograniczonym
 • Złożenie oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 • Ustalenie, czy wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie fakultatywnych przesłanek wykluczenia
 • Rozwiązanie umowy w sprawie zamówienia publicznego przez zamawiającego
 • Zastrzeżenie i wykazanie przez wykonawcę istnienia tajemnicy przedsiębiorstwa
 • Wypłacenie przez zamawiającego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
 • Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego
 • Ustalanie kryteriów oceny ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
 
 

Zawartość LEX Navigator Zamówienia Publiczne

 • Schematy procedur
 • Praktyczne wskazówki
 • Akty prawne
 • Orzeczenia sądów i administracji
 • Komentarze
 • Linie orzecznicze

 

 • Monografie
 • Glosy
 • Tezy z piśmiennictwa
 • Wzory dokumentów
 • Pisma urzędowe