W LEX Navigator Postępowanie Administracyjne nastąpiła ważna zmiana - w Bazie wiedzy wyodrębnione zostały gałęzie postępowania administracyjnego i postępowania sądowoadministracyjnego. Wydzielenie to ma swoje merytoryczne uzasadnienie - postępowanie prowadzone przez organy administracji publicznej ma zupełnie inny charakter, aniżeli postępowanie toczące się przed sądem (także administracyjnym).

W gałęzi Postępowanie Administracyjne znajdują się procedury i pozostałe dokumenty (akty prawne oraz dokumenty wykładni i praktyki) dotyczące postępowania administracyjnego (kpa), egzekucji administracyjnej oraz ochrony informacji niejawnych.
W gałęzi Postępowanie Sądowoadministracyjne znajdują się procedury i pozostałe dokumenty (akty prawne oraz dokumenty wykładni i praktyki) dotyczące postępowania przed sądami administracyjnymi.

W przypadku dostępności wielu programów z linii Navigator, gałęzie dotyczące postępowania administracyjnego oraz sądowoadministracyjnego będą prezentowane obok siebie, niezależnie od alfabetycznej kolejności ułożenia pozostałych Navigatorów.
Zmiana dotyczy LEX Navigator oferowanego zarówno jako odrębny program, jak i jako programu zintegrowanego z różnymi wersjami SIP LEX.

Bartosz Starczewski
Wydawca LEX Navigator Postępowanie Administracyjne

W tym tygodniu LEX Navigator Postępowanie Cywilne wzbogacił się o kolejne procedury z postępowania nieprocesowego.

Są to procedury z zakresu spraw rodzinnych, spraw opiekuńczych oraz spraw z zakresu stosunków między rodzicami a dziećmi.

Lista dodanych procedur:

1. Nakazanie osobistego stawiennictwa osobie pozostającej pod władzą rodzicielską lub opieką;
2. Zarządzenie przymusowego sprowadzenia osoby pozostającej pod władzą rodzicielską lub opieką;
3. Sprowadzenie do sądu pod rygorem grzywny osoby pozostającej pod władzą rodzicielską lub opieką;
4. Wysłuchanie przedstawiciela ustawowego osoby, której dotyczy postępowanie w innych sprawach rodzinnych i sprawach opiekuńczych;
5. Wysłuchanie osoby bliskiej osoby, której dotyczy postępowanie w innych sprawach rodzinnych i sprawach opiekuńczych;
6. Wysłuchanie dziecka w sprawach dotyczących jego lub należącego do niego majątku;
7. Zmiana orzeczenia przez sąd opiekuńczy;
8. Wszczęcie postępowania wykonawczego w sprawach rodzinnych i opiekuńczych;
9. Wszczęcie postępowania wykonawczego w sprawach o pozbawienie władzy rodzicielskiej;
10. Postępowanie o umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej bez uprzedniego orzeczenia sądu opiekuńczego;
11. Postępowanie o umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej bez orzeczenia sądu z uwagi na przemoc w rodzinie;
12. Ocena sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej.

dr Wojciech Kowalski
Wydawca LEX Navigator Postępowanie Cywilne

Uprzejmie informujemy, że obecnie w LEX Navigator Postępowanie Cywilne prezentujemy wszystkie procedury z procesu w I instancji w modelu ogólnym.

Ponadto w LEX Navigator Postępowanie Cywilne dostępne są już procedury z postępowań odrębnych w procesie z zakresu:

• postępowania ogólnego w sprawach gospodarczych (obecnie przepisy regulujące to postępowanie już nie obowiązują, ale ciągle są stosowane),
• postępowania o naruszenie posiadania,
• postępowania nakazowego,
• postępowania upominawczego,
• postępowania uproszczonego,
• postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
• postępowania w sprawach małżeńskich,
• postępowanie w sprawach między rodzicami a dziećmi.

W programie znajduje się również większość procedur z postępowania apelacyjnego oraz kilkadziesiąt procedur z ogólnego postępowania egzekucyjnego.

dr Wojciech Kowalski
Wydawca LEX Navigator Postępowanie Cywilne

Procedury, które spotkały się z największych zainteresowaniem naszych Klientów:

• Oddelegowanie pracowników
• Amortyzacja samochodów
• Ulga na złe długi
• Koszty uzyskania przychodu w działalności gospodarczej
• Deklaracje kwartalne VAT
• Śmierć osoby świadczącej pracę
• Dostawa towaru do kontrahenta z UE
• Opodatkowanie umów zlecenia i o dzieło
• Wybór opodatkowania w formie podatku liniowego
• Wypłata dywidendy osobom fizycznym
• Nakłady na środek trwały
• Zwolnienie z VAT towarów używanych

Iwona Kaczorowska
Wydawca LEX Navigator Procedury Podatkowe

Z przyjemnością informujemy, iż w styczniu br. udostępniliśmy Użytkownikom SIP LEX kolejny produkt z rodziny LEX Navigator - LEX Navigator Postępowanie Karne (wersja BETA), prezentujący obecnie 100 procedur z zakresu Kodeksu postępowania karnego, przedstawionych w formie przejrzystych i łatwych w obsłudze schematów.

Docelowo aplikacja będzie zawierać co najmniej 450 procedur z zakresu k.p.k., a także wybór tekstów aktów prawnych, orzeczeń, wzorów dokumentów, komentarzy, monografii i tez z piśmiennictwa z zakresu postępowania karnego.

Redakcję naukową LEX Navigatora Postępowanie Karne tworzą tak znamienici praktycy prawa, jak prof. dr. hab. Tomasz Grzegorczyk (sędzia SN), dr hab. Lech K. Paprzycki (prezes Izby Karnej SN), dr hab. Ryszard A. Stefański (prokurator krajowy), dr. hab. Jerzy Skorupka (sędzia SA we Wrocławiu) i dr. hab. Jacek Izydorczyk.

Eliza Wasińska
Wydawca LEX Navigator Postępowanie Karne