Z przyjemnością informujemy, że od 1.03.2013 r. LEX Navigator Postępowanie Karne jest już dostępny w sprzedaży! W swojej pierwszej oficjalnej odsłonie LEX NPK prezentuje 154 procedury.

Uprzejmie informujemy, że w LEX Navigator Postępowanie Cywilne znajduje się już 401 procedur opracowanych w bezpośrednim związku z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego. W rezultacie, LEX Navigator Postępowanie Cywilne zawiera procedury z zakresu:

• postępowania z tzw. modelu podstawowego procesu w I instancji,
• postępowania ogólnego w sprawach gospodarczych (obecnie przepisy regulujące to postępowanie już nie obowiązują, ale ciągle są stosowane),
• postępowania o naruszenie posiadania,
• postępowania nakazowego,
• postępowania upominawczego,
• postępowania uproszczonego,
• postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
• postępowania w sprawach małżeńskich (w procesie),
• postępowania w sprawach między rodzicami a dziećmi (w procesie),
• postępowania o uznanie za zmarłego,
• postępowania o stwierdzenie zgonu,
• postępowania dotyczące ubezwłasnowolnienia,
• postępowania w sprawach małżeńskich (w postępowaniu nieprocesowym),
• postępowania w sprawach rodzinnych,
• postępowania w sprawach opiekuńczych,
• postępowania w sprawach z zakresu stosunków między rodzicami a dziećmi (w postępowaniu nieprocesowym),
• postępowania apelacyjnego,
• postępowania dotyczącego skargi kasacyjnej,
• postępowania egzekucyjnego.

Należy również przypomnieć, że LEX Navigator Postępowanie Cywilne, to nie tylko same procedury.

W programie znajduje się również:

• blisko 50 tematycznie dobranych komentarzy,
• 27 tematycznie dobranych monografii (przypominamy jednocześnie, że teksty monografii zostały dodatkowo podzielone na mniejsze fragmenty; każdy z fragmentów został samodzielnie powiązany z regulacjami, których merytorycznie dotyczy),
• około 15 000 orzeczeń sądowych,
• ponad 4 000 tez z piśmiennictwa,
• ponad 120 glos,
• blisko 1200 wzorów dokumentów,
• 6 tematycznie dobranych kalkulatorów.

Wojciech Kowalski
Wydawca LEX Navigator Postępowanie Cywilne

"Badanie dopuszczalności skargi kasacyjnej przed sądem drugiej instancji ze względu na zachowanie terminu do jej wniesienia" oraz "Badanie dopuszczalności skargi kasacyjnej przed sądem drugiej instancji ze względu na zdolność postulacyjną skarżącego", to kolejne bardzo istotne procedury, dotyczące problematyki związanej z wniesieniem skargi kasacyjnej.

Niezachowanie terminu powoduje bowiem, że na podstawie art. 3986 § 2 k.p.c. sąd drugiej instancji obowiązany jest odrzucić skargę kasacyjną.

Z kolei, brak zdolności postulacyjnej podmiotu wnoszącego skargę kasacyjną nie zalicza się ani do braków konstrukcyjnych skargi, ani oraz od jej braków formalnych. Skarga kasacyjna dotknięta takim brakiem podlega odrzuceniu na podstawie art. 3986 § 2 k.p.c. jako niedopuszczalna "z innych przyczyn", bez wezwania skarżącego do usunięcia braków (a limine).

Wojciech Kowalski
Wydawca LEX Navigator Postępowanie Cywilne

W LEX Navigator Postępowanie Cywilne pojawiły się nowe procedury. Najważniejszą z nich wydaje się być bardzo skomplikowana i sprawiające wiele problemów procedura dotycząca "Badania dopuszczalności skargi kasacyjnej przed sądem drugiej instancji ze względu na wymagania fiskalne".

Ponadto w LEX Navigator Postępowanie Cywilne pojawiły się kolejne procedury z postępowania nieprocesowego z zakresu spraw rodzinnych i opiekuńczych oraz spraw z zakresu stosunków między rodzicami a dziećmi.

Poniżej lista dodanych procedur:

• Wszczęcie postępowania wykonawczego w sprawach rodzinnych i opiekuńczych

• Postępowanie o umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka

• Postępowanie dotyczące uznania ojcostwa przed sądem opiekuńczym

• Uznanie ojcostwa przed sądem opiekuńczym, jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmówił przyjęcia oświadczeń

dr Wojciech Kowalski
Wydawca LEX Navigator Postępowanie Cywilne

W obliczu zmian zasad rozliczania podróży służbowych polecamy dwie procedury ułatwiające poprawne rozliczenie podatkowe:

Delegacja czy oddelegowanie,
Oddelegowanie pracowników.

Przedmiotowe procedury uwzględniają przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 167), które uchyla dwa dotychczas obowiązujące rozporządzenia o podróżach służbowych pochodzące jeszcze z 2002 r.

Iwona Kaczorowska
Wydawca LEX Navigator Procedury Podatkowe