Uprzejmie informujemy, że zbiór monografii w LEX Navigator Postępowanie Cywilne został uzupełniony o kolejną pozycję. Jest nią "Postępowanie sądowe w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych", LEX, 2013, autorstwa M. Klimas.

Zgodnie z tym, co pisze sama autorka, praca stanowi próbę przedstawienia i wyjaśnienia najważniejszych zagadnień związanych z postępowaniem sądowym w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych. Główny nacisk został położony na aspekt procesowy omawianego postępowania odrębnego, ale w zakresie niezbędnym do analizy zagadnień procesowych związanych z omawianym postępowaniem odrębnym w rozdziale pierwszym zaprezentowany został w sposób syntetyczny system ubezpieczeń społecznych w Polsce. Dalsza część pracy przedstawia zagadnienia związane z zakresem spraw rozpoznawanych w tym postępowaniu, naczelnymi zasadami postępowania, charakterem spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, stronami i przebiegiem tego postępowania.

Wojciech Kowalski
Wydawca LEX Navigator Postępowanie Cywilne

LEX Navigator Postępowanie Administracyjne zawiera już ponad 50 procedur dotyczących egzekucji administracyjnej!

Wzbogacona zawartość  LEX Navigator Postępowanie Cywilne

Egzekucja z ruchomości należy do najczęściej stosowanych sposobów egzekucji.

Nowa zawartość  LEX Navigator Postępowanie Cywilne