W wyniku nowelizacji k.c. w dniu 9 lipca 2018 r., 10-letni termin przedawnienia uległ skróceniu do 6 lat.

W przedmiotowej kwestii dominuje korzystny dla podatników pogląd sądów adminitracyjnych, zgodnie z którym zajęcie zabezpieczające nie przerywa biegu przedawnienia. Skutek ten następuje dopiero z chwilą przekształcenia zajęcia zabezpieczającego w zajęcie egzekucyjne.

W orzecznictwie możemy odnotować rozbieżność stanowisk co do tego, czy wypadkiem szczególnie uzasadnionym w rozumieniu art. 102 k.p.c., uzasadniającym zasądzenie od strony przegrywającej tylko części kosztów albo nie obciążanie jej w ogóle kosztami zastępstwa procesowego należnego fachowemu pełnomocnikowi strony wygrywającej, jest również niski nakład pracy pełnomocnika.

Kwestia zaskarżania uchwał mimo sporego dorobku orzeczniczego oraz wielu analiz doktryny nie zawsze jest jasna. Literalne brzmienie przepisów niekoniecznie bywa zgodne z praktyką.

Z dniem 30.06.2018 r. weszła w życie ustawa z 10.05.2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz.U. poz. 1162). Ustawa ta w sposób znaczący zmodyfikowała istniejący w Polsce system wsparcia inwestycyjnego dla przedsiębiorców w postaci zwolnienia z podatku dochodowego (zarówno od osób fizycznych, jak i prawnych).