Przepisy art. 60 § 6 i 7 k.k. określają sposób nadzwyczajnego złagodzenia kary. Do 30 czerwca 2015 r. art. 60 § 7 k.k. dotyczył czynów zagrożonych "alternatywnie karami wymienionymi w art. 32 pkt 1-3" (czyli karami: grzywny, ograniczenia wolności i pozbawienia wolności). Od 1 lipca 2015 r. z przepisu zniknęło słowo "alternatywnie", a więc przepis ten dotyczy czynu, który "zagrożony jest więcej niż jedną z kar wymienionych w art. 32 pkt 1-3".

Często w praktyce przygotowanie ważnego dla sprawy pisma procesowego może sprawić trudności. Dlatego wypracowanie ogólnych schematów sporządzania pism i wypracowanie praktycznych rozwiązań o charakterze uniwersalnym może mieć istotne znaczenie w poprawnym przygotowaniu pisma procesowego.

Sądy nie są zgodne co do tego, czy w przypadku gdy w postępowaniu administracyjnym sporządził operat szacunkowy określony rzeczoznawca majątkowy, a następnie decyzja administracyjna wydana na podstawie tego operatu została uchylona i sprawę przekazano do ponownego rozpoznania, to ten rzeczoznawca majątkowy podlega wyłączeniu od dalszego opiniowania w sprawie, czy też może sporządzić operat szacunkowy dla potrzeb ponownego postępowania.

Ustawodawca, wprowadzając generalną zasadę prowadzenia, w trakcie toczącego się postępowania, komunikacji pomiędzy jednostką zamawiającą a wykonawcami przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, przewidział również możliwość odstąpienia od tej zasady, przy czym niezbędne jest w tym celu spełnienie określonych w art. 10c ust. 1 p.z.p. okoliczności.

Przygotowanie nawet prostej umowy, która odzwierciedlałaby rzeczywistą wolę stron, jak również umożliwiałaby należyte zabezpieczenie interesów kontrahentów, może przysporzyć wielu problemów.