Zamawiający, przygotowując postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, zobligowany jest określić czy i w jakim zakresie będzie badał wykonawców w kontekście spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz przy pomocy jakich dokumentów i oświadczeń zweryfikuje, czy w stosunku do nich zachodzą przesłanki wykluczenia.

Od 13 lipca obowiązują nowe przepisy określające zasady przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Księgowi, doradcy podatkowi oraz biura rachunkowe prowadzące działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych muszą wdrożyć te nowe regulacje.

Niepowtarzalne są czynności, których w przyszłości nie będzie można w ogóle przeprowadzić, np. z powodu utraty źródła dowodowego, lub ponowne ich przeprowadzenie będzie bezcelowe z punktu widzenia kwestii odpowiedzialności karnej podejrzanego i z tego powodu ustawa przewiduje szczególny sposób ich przeprowadzenia.

Od dnia 30 kwietnia 2018 r. organem, który stoi na straży praw mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców, w szczególności poszanowania zasady wolności działalności gospodarczej, pogłębiania zaufania przedsiębiorców do władzy publicznej, bezstronności i równego traktowania, zrównoważonego rozwoju oraz zasady uczciwej konkurencji i poszanowania dobrych obyczajów oraz słusznych interesów przedsiębiorców jest Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Zamawiający ma możliwość podjęcia decyzji o odejściu od ogólnej zasady wyrażonej w art. 10b p.z.p., zgodnie z którą narzędzia, urządzenia czy też formaty plików wykorzystywane do komunikacji z wykonawcami przy użyciu środków komunikacji elektronicznej oraz ich właściwości techniczne muszą mieć charakter ogólnodostępny i wymagać, aby proces składania ofert wymagał zastosowania środków o odmiennym charakterze.