Jeżeli doszło do stwierdzenia przez Policję (lub inny uprawniony organ) przekroczenia prędkości na terenie zabudowanym o ponad 50 km/h, to organ administracyjny ma obowiązek wydania decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy na okres 3 miesięcy.

Sądy administracyjne nie są zgodne co do tego, czy organ prowadzący postępowanie w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy kierowcy, któremu przypisano przekroczenie prędkości na terenie zabudowanym o więcej niż 50 km/h, uprawniony jest do zawieszenia postępowania do czasu prawomocnego zakończenia postępowania o wykroczenie prowadzonego przez sąd karny.

Co do zasady, odroczenie rozprawy nie świadczy o przewlekłości postępowania, jeżeli wynika z okoliczności obiektywnie usprawiedliwionych.

Przyjmuje się, że dowodem na okoliczność, że strona z powodu choroby nie może wziąć udziału w rozprawie, może być wyłącznie zaświadczenie od lekarza sądowego. Jeżeli zaświadczenie takie nie zostało złożone, to nie ma podstaw do odroczenia rozprawy.

Od 1 lipca do rozwiązań uszczelniających VAT dołączył mechanizm podzielonej płatności. Nowe przepisy obowiązują od niedawna, a już pojawiają się problemy praktyczne związane z funkcjonowaniem tego rozwiązania. Kontrahenci zniechęcają do jego stosowania, a niektóre firmy nawet straszą, że płatność otrzymana w split payment nie będzie uznawana.