W orzecznictwie można zaobserwować rozbieżność stanowisk sądów co do kwestii tego, czy z utratą zdolności procesowej prowadzącą do zawieszenia postępowania z urzędu mamy do czynienia dopiero w sytuacji, gdy dana osoba zostanie ubezwłasnowolniona z powodu choroby psychicznej, czy też również zanim dojdzie do formalnego ubezwłasnowolnienia, gdy zachodzą przesłanki do takiego ubezwłasnowolnienia, tj. np. stwierdzono już u strony chorobę psychiczną.

Zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych wygranych w grach hazardowych zyskało nowe brzmienie od 19.07.2018 r. Nowe przepisy ujednoliciły zasady opodatkowania wygranych zarówno w przypadku, kiedy uzyskano je w kasynie gry, jak i w salonie Totalizatora Sportowego.

Zgodnie z art. 454 § 1 k.p.k. sąd II instancji nie może skazać oskarżonego, gdy w I instancji został on uniewinniony albo umorzono postępowanie.

Pojęcie przewlekłości postępowania egzekucyjnego póki co nie doczekało się definicji ani w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ani w kodeksie postępowania administracyjnego.

Samochód w działalności gospodarczej to już w zasadzie standard, jednak prawidłowy sposób jego rozliczania stanowi w praktyce jedną z najbardziej problematycznych kwestii, z którą zmagają się przedsiębiorcy.