Publikacja zawiera wiele praktycznych porad i rozwiązań pomocnych w stosowaniu zmienionych przepisów. Katalog usług społecznych, wprowadzonych nowelizacją ustawy - Prawo zamówień publicznych, obejmuje m.in.: usługi edukacyjne, zdrowotne, prawnicze, hotelarskie, restauracyjne, pocztowe i ochroniarskie.

Zagadnienie zawiadamiania podatnika o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia od dawna wywoływało emocje. Istniejące w orzecznictwie rozbieżności w tym zakresie przecięła uchwała NSA z 18.06.2018 r., I FPS 1/18. Siedmiu sędziów tego Sądu uznało, że samo poinformowanie, że bieg terminu został zawieszony na skutek przesłanki z art. 70 § 6 pkt 1 o.p. jest wystarczające. 

 

W tej kwestii istniały dwa stanowiska, ostatecznie jednak uchwała NSA z 26.02.2018 r., I FPS 5/17, przesądziła sprawę na rzecz korzystnego dla podatników poglądu, iż uchylenie decyzji, na podstawie której prowadzono egzekucję, powoduje unicestwienie wcześniejszego przerwania biegu przedawnienia.

Prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający zobligowany jest do dokumentowania na bieżąco podejmowanych przez siebie czynności. W przypadku postępowań prowadzonych z uwzględnieniem elektronizacji w sposób oczywisty zamawiający będzie miał do czynienia z dokumentami i oświadczeniami wykonawców składanymi w postaci elektronicznej, co więcej zamawiający sam będzie przygotowywał pisma dokładnie w takiej samej formie.

Na przestrzeni ostatnich lat dostrzegamy dużą dynamikę zmian w systemie podatkowym i w samej Ordynacji podatkowej. Niezależnie od prac nad nowym aktem normującym przepisy ogólnego prawa podatkowego, zauważymy doraźne działania zmierzające do wyposażenia organów podatkowych w narzędzia prawne zmierzające do poprawy efektywności działań.