W nadchodzącym 2019 r. tradycyjnie nie zabraknie znacznych zmian w podatkach. Zmiany nie ominą także podatku u źródła, czyli zryczałtowanego podatku dochodowego, który jest pobierany od należności wypłacanych do zagranicznych podmiotów, tj. od wypłacanych odsetek, dywidend, należności licencyjnych i tzw. usług niematerialnych.

Wprowadzenie odrębnych regulacji dotyczących zasad opodatkowania dochodów z walut wirtualnych to jedna z najistotniejszych zmian w ustawach o podatkach dochodowych regulowanych ustawą z 23.10.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2193), która wejdzie w życie z dniem 1.01.2019 r.

Od 1.01.2019 r. podatek od nieruchomości komercyjnych będzie liczony od sumy ich wartości początkowej, pomniejszonej o 10 mln zł. Od tej daty obniżenie podstawy opodatkowania o 10 mln zł będzie dotyczyć sumy wartości początkowych poszczególnych środków trwałych w postaci budynków.

Ustawa z 1.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wprowadza m.in. obowiązek zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych. Co prawda, obowiązek ten jest odroczony w czasie do 13.10.2019 r., ale właściciele (wspólnicy) spółek i biura rachunkowe powinni zawczasu przygotować się do niego poprzez dokonanie identyfikacji beneficjentów rzeczywistych.

Doradcy podatkowi i biura rachunkowe mają dostęp do danych finansowych innych podmiotów. Ustawodawca postanowił wykorzystać ten fakt i zaliczył ich do instytucji obowiązanych w rozumieniu przepisów ustawy z 1.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. poz. 723 ze zm.). Tym samym podmioty te są obowiązane do wypełniania obowiązków wynikających z przepisów tej ustawy.