Od 1.01.2019 r. przy ustalaniu kosztów uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia samochodu osobowego będącego środkiem trwałym nie są uwzględniane odpisy, które z uwagi na limit nie były ujmowane w kosztach.

Przepisy przewidujące neutralność podatkową wymiany udziałów przewidziane przez obie ustawy o podatku dochodowym weszły w życie wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej i od tego czasu doznały kilku istotnych zmian. Najistotniejszą z nich jest ta z 2015 r.

Od stycznia 2019 r. nie jest już potrzebny oryginał zaświadczenia o miejscu zamieszkania (siedzibie) podatnika. Niestety ta preferencja znajdzie zastosowanie jedynie w przypadku niektórych usług i przy niskiej kwocie wypłat. Te warunki powodują, że tylko nieliczni podatnicy skorzystają z tego uproszczenia.

Od 1.01.2019 r. zmianie uległy zasady opodatkowania VAT bonów towarowych. Nowelizacja wynikająca z wejścia w życie ustawy z 22.11.2018 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. poz. 2392) uzupełnia przepisy ustawy o podatku od towarów i usług o zasady ich opodatkowania, co z uwagi na brak dotychczasowej regulacji budziło wątpliwości podatników.

Na przestrzeni ostatnich lat dostrzegamy dużą dynamikę zmian w systemie podatkowym i w samej Ordynacji podatkowej. W trakcie szkolenia omówiono najważniejsze zmiany, jakie nastąpiły w zakresie Ordynacji podatkowej w roku 2018 oraz zmiany, które weszły w życie z dniem 1.01.2019 r.