Posiadacz samoistny będący w złej wierze zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia przez cały okres bezumownego władania nieruchomością (art. 225 k.c.), natomiast posiadacz samoistny w dobrej wierze ma obowiązek zapłaty wynagrodzenia dopiero od chwili, w której dowiedział się o wytoczeniu przeciwko niemu powództwa o wydanie nieruchomości (art. 224 § 2 k.c.).

Sądy administracyjne nie są zgodne co do tego, czy jest skuteczne wniesienie skargi na bezczynność organu administracji w sytuacji, gdy postępowanie w ramach którego bezczynność organu (przewlekłość postępowania) miałyby wystąpić - zostało już ostatecznie zakończone.

Z początkiem 2019 r. została wprowadzona usługa polegająca na wypełnieniu zeznania podatkowego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Wypełnione przez Szefa KAS zeznania są dostępne dla podatników od 15 lutego, a nie od początku 2019 r. W związku z tym ustawodawca zdecydował się na określenie dla tych dwóch zeznań początkowego terminu ich składania. Jest nim właśnie 15.02.2019 r.

Przewłaszczenie na zabezpieczenie polega na zabezpieczeniu wierzytelności poprzez przeniesienie na wierzyciela własności oznaczonej rzeczy z równoczesnym jego zobowiązaniem do korzystania z niej w sposób określony w umowie i do powrotnego przeniesienia własności rzeczy na dłużnika, po zaspokojeniu zabezpieczonej wierzytelności.

W orzecznictwie sądów administracyjnych nie ma jednolitego poglądu co do zachowania terminu złożenia pisma do organu, w wypadku gdy strona postępowania administracyjnego przebywa za granicą i nadaje pismo za pośrednictwem zagranicznej placówki pocztowej.