W obliczu zmian zasad rozliczania podróży służbowych polecamy dwie procedury ułatwiające poprawne rozliczenie podatkowe:

Delegacja czy oddelegowanie,
Oddelegowanie pracowników.

Przedmiotowe procedury uwzględniają przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 167), które uchyla dwa dotychczas obowiązujące rozporządzenia o podróżach służbowych pochodzące jeszcze z 2002 r.

Iwona Kaczorowska
Wydawca LEX Navigator Procedury Podatkowe